ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ MOU ร่วม บ. เทคมูฟ ผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอน
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท เทคมูฟ จำกัด ผู้ผลิต Computer Assisted instruction : CAI ( คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ) ผลิตวีดีโอสื่อการเรียนการสอนรวมถึง ผลิตซอฟต์แวร์ แอนนิเมชัน กราฟฟิค และสื่อดิจิตอล ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยบริษัท เทคมูฟ จะร่วมช่วยพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในโครงการสหกิจศึกษาต่อไป ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวกิจกรรมจัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในหัวข้อ "วิธีการสร้างคาแรคเตอร์แบบญี่ปุ่น"
      สาขาวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในหัวข้อ "วิธีการสร้างคาแรคเตอร์แบบญี่ปุ่น" โดยได้รับเกียรติจากคุณอรรถ บุนนาค ผู้เชียวชาญในทุกแง่มุมของประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560