ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมเด็กและเยาวชนโครงการมิตรภาพเยาวชนล้านช้าง-แม่โขง
      คณบดี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมเด็กและเยาวชนโครงการมิตรภาพเยาวชนล้านช้าง-แม่โขง โดยนำเยาวชนอายุระหว่าง 18-30 ปี จาก 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงศึกษาดูงานและเยี่ยมชห้อง Motion capture สาธิตการทำ ็Hologram กิจกรรม VR Experience โดยมีอ.บุ้ง อ.แยม อ.เอ๋ ธีรวัฒน์ อ.เอม แอนท์ น้องพลอย น้องนกกี้ น้องแยมห้องสมุด สำนักวิชา และนักศึกษาCAMT ร่วมให้การต้อนรับ

ข่าวกิจกรรมAgile for Software Development in action for academic 2018
      คุณพูลพร ลิมปาคม อุบลรัตน์ ทองคงเหย้า จาก Software Park Thailand นำทีมคุณประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ คุณสมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน คุณชำนาญ อินต๊ะ และคุณนิธิภัทร์ โล้วิชากรติกุล จากบริษัทสยามชำนาญกิจ จำกัด จัดอบอบรม Agile for Software Development in action for academic 2018 ภายใต้โครงการ Give and take Season 2 ให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้กระบวนการในการจัดการเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพในระยะเวลาอันสั้น โดยในการฝึกภาคปฏิบัตินักศึกษาได้ผลิตโปรแกรมจริงโดยการประยุกต์ใช้ IOT sensor จากเชียงใหม่เมคเกอร์คลับ (CMMC) .ในระหว่างวันที่ 9-11 มี.ค. 2018 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่