รายชื่อนักศึกษาเก่า:การจัดการความรู้

 • 2549 ( 7 คน)
  • 1. 492151003 นายภราดร สุรีย์พงษ์
  • 2. 492151004 นายวรวิชญ์ จันทร์ฉาย
  • 3. 492151010 นายปิติพงษ์ ยอดมงคล
  • 4. 492151011 นางปิยะนารถ จาติเกตุ
  • 5. 492151012 นายอัครพล นิมมลรัตน์
  • 6. 492152004 นางเกษกานดา คงทวีเลิศ
  • 7. 492152005 นายตวงอัฐ ชัยกิจโกสีย์
 • 2550 ( 6 คน)
  • 1. 502151005 นางสาวธีราพร แซ่แห่ว
  • 2. 502151007 นายSachin Sharma Bhandari
  • 3. 502151010 นายสันติชัย วิชา
  • 4. 502152001 นายกฤษดา ขันกสิกรรม
  • 5. 502152005 นายอติชาต หาญชาญชัย
  • 6. 502152012 นางสาวหญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี
 • 2552 ( 2 คน)
  • 1. 522151004 นางสาวฟู่ จิ้ง
  • 2. 522152009 นางสิริกร ทับทอง


การจัดการความรู้

 • 2552 ( 23 คน)
  • 1. 522132045 นางสาวซื่อ ยู๋ ฉิน
  • 2. 522132046 นางสาวกนกวรรณ ไชยาโส
  • 3. 522132047 นางสาวจงลักษณ์ สมร่าง
  • 4. 522132050 ร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร
  • 5. 522132051 นายวิชิต แก่นกำจร
  • 6. 522132052 นายศิริศักดิ์ อัครปรีดี
  • 7. 522132053 นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ
  • 8. 522132054 นายเกียรติ หรูรุ่งโรจน์
  • 9. 522132055 นายยุคล เหล่าพูลสุข
  • 10. 522132056 นายชาญชัย โชติเวทธำรง
  • 11. 522132057 นายชัยวัฒน์ ตันติ์เปล่ง
  • 12. 522132058 นางนงนภัส ศิริโชติ
  • 13. 522132059 นางจารุณี โง้ววัฒนา
  • 14. 522132060 นายธีรเดช อินใหญ่
  • 15. 522132061 นางพัทธนันท์ ชาญกิจ
  • 16. 522132062 นายณัฏฐพงศ์ สุวรรณพาณิชย์
  • 17. 522132063 นายวิรัช เนติธรรมาภิมุข
  • 18. 522132064 นางจตุพร แสงหิรัญ
  • 19. 522132065 นายสุทธิ สุขยิ่ง
  • 20. 522132066 นางกนกพร สั้นศรี
  • 21. 522132067 นายชลัฏ มัณฑนาพงศ์
  • 22. 522132068 นายอัครพัฒน์ พิสิษฐ์สังฆการ
  • 23. 522132069 นายกรม ศรีบาล
 • 2553 ( 26 คน)
  • 1. 532132004 นางสาวรัชนี มหานิล
  • 2. 532132025 นายกฤษฎา กสานติกุล
  • 3. 532132026 นายขจรศักดิ์ พุทธานุภาพ
  • 4. 532132027 นายคมกฤช สุวัตถี
  • 5. 532132028 นางสาวดาวัลย์ วิเศษ
  • 6. 532132029 นายตฤณกร ธนพงศ์อมร
  • 7. 532132030 นางทิพยา เสือฟัก
  • 8. 532132031 นางสาวทิพวรรณ กาญจนปราณี
  • 9. 532132032 นางสาวเทพวรรณ ปรีดาเกษมสิน
  • 10. 532132033 นายธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์
  • 11. 532132034 นางนันทวัน วงศ์ตระกูล
  • 12. 532132035 นายนิธินันท์ สุขวงศ์
  • 13. 532132037 นายปรีดา โตวรวิรัตน์
  • 14. 532132038 นางสาวปรียานุช เชยกีวงศ์
  • 15. 532132039 นางสาวภูริดา จันต๊ะพรมมา
  • 16. 532132040 นายมั่นเกียรติ ธนวิจิตรพันธ์
  • 17. 532132041 นายรมย์ศักย์ ธรรมชัยเดชา
  • 18. 532132043 นางสาววงศิยา ทองอุปการ
  • 19. 532132044 นางวลัยพร สิงห์คำฟู
  • 20. 532132045 นางสาววังวนัช ทิพวัน
  • 21. 532132046 นายวันชาติ สันติกุญชร
  • 22. 532132047 นางสาววัลลภา พิริยะสุรวงศ์
  • 23. 532132048 นางวิไล แสงแก้วสุก
  • 24. 532132050 นางสมใจ โหตระการศรี
  • 25. 532132051 นางสอางค์ ชนะวงศ์
  • 26. 532132052 เรือโทสายันต์ สุโขพืช

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

 • 2549 ( 18 คน)
  • 1. 492132001 นายไกรวิทย์ จักรพิทักษ์
  • 2. 492132002 นายไกลสน แตงโสภา
  • 3. 492132003 นางสาวจุฬาวลี มณีเลิศ
  • 4. 492132005 นายชัชวาลย์ ป้านภูมิ
  • 5. 492132006 นายณัฐพงศ์ จิตตะ
  • 6. 492132007 นางสาวดุษฎี ดวงบาล
  • 7. 492132009 นายนนท์ ปิ่นเงิน
  • 8. 492132011 นายนิคม สุวรรณบล
  • 9. 492132012 นางปิยวรรณ เชียงหลง
  • 10. 492132014 นายพชร ตินะมาส
  • 11. 492132015 นายภัทรกร ศรีมณี
  • 12. 492132018 นายมนูญ มากสุข
  • 13. 492132019 นายรังสรรค์ โกมินทร์
  • 14. 492132020 นายรัฐนันท์ ปัญญาบุญ
  • 15. 492132022 นายวัชรินทร์ สาระไชย
  • 16. 492132026 นายสุรศักดิ์ สันติสถิตพงศ์
  • 17. 492132027 นางสาวโสภิดา ทองคู่
  • 18. 492132030 นางสาวสุนันทา ขันสีดา
 • 2550 ( 16 คน)
  • 1. 502132001 นางสาวกาญจนา อินิจา
  • 2. 502132002 นายกิตติ ภูริทัต
  • 3. 502132003 นายทวีศักดิ์ สหเจริญชัย
  • 4. 502132004 นายเทพประทาน คงสุริยศักดิ์
  • 5. 502132005 นายประเสริฐ ลิ้มประยูร
  • 6. 502132007 นายสมชาย หมุ้นอินต๊ะ
  • 7. 502132008 นางสาวสุวภี เรือนคำ
  • 8. 502132009 นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ
  • 9. 502132011 นางสาวกรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์
  • 10. 502132012 นายเกียรติกร สำอางค์กูล
  • 11. 502132013 นายเกียรติชัย แสนศรี
  • 12. 502132014 นายฐาปนะ ปัญญโรจน์
  • 13. 502132015 นายณัฐวุฒิ ปาลีกุย
  • 14. 502132017 นางสาวพัชรพร เผ่ากันทะ
  • 15. 502132018 นางสาวภูริดา เต็งเจริญพงศ์ธร
  • 16. 502132020 นายณัฐฬส กลิ่นจันทน์
 • 2551 ( 21 คน)
  • 1. 512132001 นายกฤติ สลิดแก้ว
  • 2. 512132002 นายกิตติศาสตร์ สว่างบำรุง
  • 3. 512132003 นายจตุพร ศิลพรชัย
  • 4. 512132006 นายชายชาญ จุลเสนีย์ชร
  • 5. 512132007 นายชาฤทธิ์ สุ่มเหม
  • 6. 512132008 นายณัฐพล รักษ์สกุล
  • 7. 512132009 นางณิชชา อินใจ
  • 8. 512132010 นายนพณัฐ วรรณภีร์
  • 9. 512132012 นายมงคล หล้าดวงดี
  • 10. 512132015 นางอรษา คล้ายกบิลท์
  • 11. 512132019 นางสาวนงคราญ คำวิชัย
  • 12. 512132021 นางสาวเสาวณี ธาตุอินจันทร์
  • 13. 512132022 นายอภิรัฐ เถกิงเกียรติกุล
  • 14. 512132025 นางชุลีอร ไตรศักดิ์สุริยันต์
  • 15. 512132028 นายเติมโชค มานิตสกุล
  • 16. 512132029 นายนพดล อาชานุสรณ์
  • 17. 512132031 นางสาวปรารถนา ตระกูลเอื้อ
  • 18. 512132033 นางสาวรัชนีวัลย์ รุ่งเรือง
  • 19. 512132034 นายรัฐวัฒน์ ยาสมาน
  • 20. 512132036 นางสาววิปัสสนี ศรีวงษ์
  • 21. 512132037 นายอรรถวรรณ เจียนระลึก
 • 2552 ( 20 คน)
  • 1. 522132002 นางสาวฉวีวรรณ ทุ่งสิบสาม
  • 2. 522132005 นายทรงพล ขันชัย
  • 3. 522132006 นายธนพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
  • 4. 522132008 นายธีรัช สายชู
  • 5. 522132009 นางสาวนาถธิชา เกษรพันธ์
  • 6. 522132011 นายปริญญา นฤประชา
  • 7. 522132012 นายโปรด สงวนศักดิ์
  • 8. 522132015 นายพลวัฒน์ สมบูรณ์
  • 9. 522132018 นายภาณุพงศ์ ประภัสระกูล
  • 10. 522132020 นางสาววันพญา แก้วเทียน
  • 11. 522132021 นายวุฒิพงษ์ วงศ์นาค
  • 12. 522132022 นางสาวศุภรา กรุดพันธ์
  • 13. 522132026 นายอนันตชัย อินถา
  • 14. 522132027 นายอนุพันธ์ สินสกลวัฒน์
  • 15. 522132029 นายอุกฤษฎ์ กาญจนวงศ์
  • 16. 522132032 นางสาวสุธีรา หมื่นแสน
  • 17. 522132034 นายธีรพงศ์ เหลืองศุภภรณ์
  • 18. 522132038 นางสาวพีรดา สุรภุชงค์
  • 19. 522132039 นายวัชรสรณ์ รอดบ่วง
  • 20. 522132040 นายศุภทัต ศิริสังข์สุชล
 • 2553 ( 7 คน)
  • 1. 532132014 นายนริศ ภาชนะพรรณ์
  • 2. 532132015 นางสาวบัณฑิกา นิลธเสน
  • 3. 532132016 นายปิยณัฐ ธนะสมบัติ
  • 4. 532132022 นายศราฤทธิ์ ไหวเคลื่อน
  • 5. 532132053 นางสาวณหทัย เจริญเมือง
  • 6. 532132060 นายนพดล ภูเขา
  • 7. 532132062 นายสรวัฒน์ ยามสุข


วิศวกรรมซอฟต์แวร์

 • 2549 ( 31 คน)
  • 1. 492115002 นางสาวSAGON KANNIGA
  • 2. 492115003 นายVISRUTAVANIJ KASIN
  • 3. 492115004 นายPANSAILOM KITTIKUN
  • 4. 492115007 นางสาวMOONLAPONG KANITTA
  • 5. 492115008 นางสาวWANNAGOAT JARUWAN
  • 6. 492115009 นายJOKDEE JIRAPHAT
  • 7. 492115010 นางสาวJAIMUNK JENJIRA
  • 8. 492115012 นางสาวSOIJIT CHOMPUNUT
  • 9. 492115014 นายSUNUNTA THITI
  • 10. 492115015 นายKIRDKAEW NATTAKORN
  • 11. 492115016 นายIWANA NATTHAPONG
  • 12. 492115017 นางสาวSURIYANAN NATTHAWADEE
  • 13. 492115021 นายTACHAWUTTIPAT TANAKORN
  • 14. 492115022 นางสาวSURAPUNT TISINEE
  • 15. 492115023 นายSRITHARATHIKHUN THEERAPHAT
  • 16. 492115024 นางสาวINTAPUN NOOTSARA
  • 17. 492115027 นายUTTRAMAPOKRAY PONGPIJIT
  • 18. 492115031 นายBANDITPURITAT PANUPONG
  • 19. 492115032 นางสาวSUBPAN PAWINEE
  • 20. 492115034 นายPOOMBUA PEERAWAT
  • 21. 492115035 นางสาวCHANACHOMPU MAYSINEE
  • 22. 492115036 นางสาวBANJAREARN RAPIPORN
  • 23. 492115037 นางสาวJITMUN WARITSARA
  • 24. 492115038 นางสาวSUWANNASOPON WALAILUCK
  • 25. 492115039 นายMOONRIN WATCHARAPONG
  • 26. 492115040 นางสาวMANOCHOMPHU SIWAPORN
  • 27. 492115041 นายINTAYA SUTTIPONG
  • 28. 492115042 นายPUNYAWORASIN SUTTIPONG
  • 29. 492115043 นางสาวKAMLUE SUPAPORN
  • 30. 492115044 นายSUKJUN SURAKIT
  • 31. 492115045 นางสาวSINGJAI APITCHAKA
 • 2550 ( 43 คน)
  • 1. 502115001 นางสาวKENIKA KAEWMANEE
  • 2. 502115003 นางสาวCHARUPORN KIREEWATTANAPONG
  • 3. 502115005 นายCHARUWAT INSIRI
  • 4. 502115007 นายJIRATEEP SURANANT
  • 5. 502115008 นางสาวCHANATPHA WIMOLKAEW
  • 6. 502115009 นางสาวCHANYA FAKSAWAT
  • 7. 502115010 นายCHOTIPONG SANSERN
  • 8. 502115011 นางสาวCHOTIROCH HORPRASERTWONG
  • 9. 502115012 นายTHITIPHUM BURANAWIVAT
  • 10. 502115014 นายPRIT TUNTISAK
  • 11. 502115016 นางสาวTHANAPHORN THONGTHIEN
  • 12. 502115022 นางสาวNANTANAT NANTACHAI
  • 13. 502115023 นางสาวNANTAWAN KAMLANGKENG
  • 14. 502115024 นางสาวNUCHAYA BOONMAPRASERT
  • 15. 502115025 นางสาวPANIDA JANJRON
  • 16. 502115026 นางสาวPRAPHATSORN DIEWRATTANAKUL
  • 17. 502115027 นายPAWIN DUANGCHAIYA
  • 18. 502115028 นางสาวPALAMEE KOKIATSIRI
  • 19. 502115029 นายPONGSATHON THUBTIMTHAI
  • 20. 502115032 นายPIPATPON KESSUWAN
  • 21. 502115035 นายPEERAMES NORASETSURAPEE
  • 22. 502115038 นายPOOMJAI SAEYONG
  • 23. 502115040 นายPHUWADON HOMNUAL
  • 24. 502115041 นางสาวWANIDA SITTIPANYA
  • 25. 502115042 นายWAROT JONGBOONDEE
  • 26. 502115044 นางสาวWATJANAPORN TEEKAPUTI
  • 27. 502115045 นายWITTAWAT APHIMONGKHONLERT
  • 28. 502115046 นายWIRIYA MONGKOLSAN
  • 29. 502115047 นายVEE JIRAPONGCHAROENLARB
  • 30. 502115048 นางสาวWAYNIKA PAJCHA
  • 31. 502115049 นายSOOPARERK SAKYAI
  • 32. 502115050 นายSAKON CHAOPHRAEKNOI
  • 33. 502115054 นายSUPASUK PONGTUI
  • 34. 502115055 นางสาวSUREEPORN KANJARUEK
  • 35. 502115056 นายNUEATON KHAMBOONCHOO
  • 36. 502115057 นายTHANAKRIT SINGCHUA
  • 37. 502115058 นางสาวAPINYA PHUNTIEN
  • 38. 502115059 นางสาวAMONRAT KAEWPOOK
  • 39. 502115060 นายATTHAPHON KAJITPONGPANICH
  • 40. 502115061 นายARTTHAWIT HUNG
  • 41. 502115062 นางสาวBUNIKA JANTHAWONG
  • 42. 502115063 นายPRAWICH ARANTIMA
  • 43. 502115064 นางสาวMANASIKARN SUKAWATTHANA
 • 2551 ( 44 คน)
  • 1. 512115002 นางสาวKANNIKA JARERNWONG
  • 2. 512115003 นายKRITTIKAN REUNKAEW
  • 3. 512115004 นายKAWAN KHAMPAN
  • 4. 512115005 นายKASIDID KRAISITTIPONG
  • 5. 512115006 นางสาวKANTIMA BUNLUEA
  • 6. 512115007 นายKEERATI KATIYOT
  • 7. 512115008 นางสาวKWANSUANG DURIYAPUNT
  • 8. 512115009 นางสาวNUTTHANART THAKHOLWANICH
  • 9. 512115010 นายJAKKAPAT HANKLA
  • 10. 512115012 นายJESDAPORN THAMMASILP
  • 11. 512115013 นางสาวCHOMPOONOOT PANYOHEANG
  • 12. 512115015 นายNOTTACHAT KAEWGARD
  • 13. 512115016 นายNAT UTAIPOL
  • 14. 512115017 นายNATTAWAT SIRIMAT
  • 15. 512115018 นายNUTTHAVOOT KOTCHASAK
  • 16. 512115019 นายWORAPHAT SUDJAI
  • 17. 512115021 นายTHINNASAK VISETCHAOWAPAT
  • 18. 512115025 นายTANAWAT SRIKUMMOON
  • 19. 512115026 นายTANARAT KUAWATTANAPHAN
  • 20. 512115027 นายTARAGORN CHAIWECH
  • 21. 512115028 นางสาวTHIDARAT WANLABLAE
  • 22. 512115029 นายTHEARAT SOOTSUK
  • 23. 512115031 นายNATTAPONG SUTAKHAM
  • 24. 512115032 นายPAKORN CHAIJINDA
  • 25. 512115035 นายPONGNALIN INTARACHAN
  • 26. 512115038 นายPHATTHARA PHINSRISUK
  • 27. 512115039 นายRUNGANUNT TOANKHAMSONT
  • 28. 512115040 นางสาวWARINYA CHANTIMA
  • 29. 512115041 นายWATCHARACHAI KANJAIKAEW
  • 30. 512115042 นางสาวVIRAMON RIYAPA
  • 31. 512115043 นายSARAN SAKDAWUT
  • 32. 512115044 นายSARAN ARJHARN
  • 33. 512115045 นายSUPACHAI LEEUNGCULSATIEN
  • 34. 512115046 นางสาวNATTHAKRITTA PHADUNG
  • 35. 512115047 นายSOONTHORN YAMKONG
  • 36. 512115048 นายADISORN KAIKUM
  • 37. 512115049 นางสาวATITAYA YANNAI
  • 38. 512115050 นายNANTANID TADEESOM
  • 39. 512115051 นางสาวAMEENA DAUNGJAN
  • 40. 512115053 นายAKHARADET PIANSUPAP
  • 41. 512115054 นายARTHIT AIMAOT
  • 42. 512115055 นายINTOUCHPONG RATTANADILOK NA PHUK
  • 43. 512115056 นายOPAS KUNMATUROS
  • 44. 512115057 นายTANAPOOM DEJPUTTAWAT
 • 2552 ( 43 คน)
  • 1. 522115001 นายKRITTAYA MARIN
  • 2. 522115002 นายJUMPON DUMKHAM
  • 3. 522115003 นายCHULA LATHONG
  • 4. 522115004 นายJEDSADA SRIBOONVORAKUL
  • 5. 522115006 นายCHATKAMON THUMMARACH
  • 6. 522115007 นายCHOR.GITPIT PETCHPAISIT
  • 7. 522115008 นางสาวCHOMPHUNUCH MANATRAKULKIT
  • 8. 522115009 นายCHAYANON POTAJAROEN
  • 9. 522115010 นางสาวCHAVISA KUNGSUKUL
  • 10. 522115011 นายCHANTANAT SENSUPA
  • 11. 522115012 นายCHINNAWAT NGAMSOM
  • 12. 522115014 นางสาวTHITIMA JAIKHAM
  • 13. 522115015 นางสาวNATTAKARN PROMSORN
  • 14. 522115017 นายNUTDANAI JANTARAWONG
  • 15. 522115018 นางสาวNATTANAN KANTATHEWEE
  • 16. 522115019 นางสาวDUANGHATHAI PIMNGA
  • 17. 522115022 นายTHATSAPON KAMOLSRIPAT
  • 18. 522115024 นายTINNAKRIT KIDMAI
  • 19. 522115025 นายTHANANAN ANURAKSINLAPAKUL
  • 20. 522115028 นายTHANAWAT SENAWAT
  • 21. 522115029 นายTHUNYAPONG SUWANPREECHA
  • 22. 522115030 นางสาวTHANWIMOL MANOPEN
  • 23. 522115033 นางสาวNATLADA JIRAKITTIWUTI
  • 24. 522115035 นายPATIPAT KONSAARD
  • 25. 522115037 นายPRARIN LEK-U-THAI
  • 26. 522115039 นายPAWIT SANGRASSAMEE
  • 27. 522115040 นางสาวPATTHAMAPORN KAMAI
  • 28. 522115041 นายPOJJANAWAT PROMSAWAT
  • 29. 522115048 นายPHAKPHUM NIBOONGIT
  • 30. 522115050 นางสาวMACHCHA CHUENKOMOL
  • 31. 522115051 นางสาวYONRAWEE MEWAYTEE
  • 32. 522115056 นายWARUT KHROWTHONGKHEAW
  • 33. 522115058 นายWASIN WATCHARAKIATTISAK
  • 34. 522115060 นางสาวWITCHUDA UDOMSAREE
  • 35. 522115061 นางสาวVICHARINEE SAENGTHONG
  • 36. 522115062 นายWINIT WITCHAYANRAT
  • 37. 522115063 นางสาวVIPAPORN CHAIWON
  • 38. 522115067 นายSATAPAT MUANGSAI
  • 39. 522115068 นางสาวSAROCHA KHOBROOB
  • 40. 522115069 นายSETTHAWUT PARAMEETHONG
  • 41. 522115070 นางสาวSAENGRAWI SAPMUN
  • 42. 522115071 นางสาวSOROSSIN NAMWONGPROM
  • 43. 522115072 นายITTIPON TEERAPRUETTIKULCHAI

แอนนิเมชัน

 • 2549 ( 33 คน)
  • 1. 492110001 นางสาวกชกร พิเดช
  • 2. 492110002 นายกรภัทร์ ตั้งสุทธิวงศ์
  • 3. 492110003 นายกวีวิชย์ ไชยแก้ว
  • 4. 492110006 นายกิตติคุณ ปกรณ์รัตน์
  • 5. 492110008 นายคมสันต์ พินดี
  • 6. 492110009 นางสาวจอมนาง วงศ์รติธรรม
  • 7. 492110010 นายชยกร โสตถิกุล
  • 8. 492110011 นายชวนัตย์ อุบลศรี
  • 9. 492110013 นางสาวดุจลดา สมสวัสดิ์
  • 10. 492110014 นายทวีวัฒน์ โอฬารรัตนชัย
  • 11. 492110015 นายธนเสฏฐ์ กุลพัฒน์มงคล
  • 12. 492110017 นางสาวนารีรัตน์ อุ่นเมือง
  • 13. 492110018 นางสาวบุษยมาศ รัตนะงาม
  • 14. 492110019 นายปวีณ สารจันทร์
  • 15. 492110020 นายพงศ์กรณ์ อัครเกษมสิทธิ์
  • 16. 492110021 นายพงศธร เจตน์วิทยาชาญ
  • 17. 492110023 นายพลวัฒน์ ขันเงิน
  • 18. 492110024 นายภาณุวิชญ์ คำมาโต
  • 19. 492110026 นางสาวมนสิกานต์ อมรรัตน์โกมล
  • 20. 492110028 นายวศิน เอื้อหยิ่งศักดิ์
  • 21. 492110031 นายวิศิษฐ์ พิจอมบุตร
  • 22. 492110036 นางสาวสาวิตรา ขัดงาม
  • 23. 492110037 นายสิทธิกร ปินตาแสน
  • 24. 492110038 นายสิทธิพงษ์ กองสุข
  • 25. 492110039 นางสาวสิริวรรณ แจ่มสอาด
  • 26. 492110040 นางสาวสุตาภัทร จันตา
  • 27. 492110041 นายสุริยะ ขาเต๋จ๊ะ
  • 28. 492110042 นางสาวสุรีย์รัตน์ เหลืองศิริ
  • 29. 492110044 นางสาวโสมลดา โลหนันทน์
  • 30. 492110046 นางสาวอโนชา หมื่นรังษี
  • 31. 492110047 นายอภิเชษฐ ดุมคำ
  • 32. 492110048 นายอรรณพ เลิศวิราม
  • 33. 492110050 นางสาวอาระยา สุวรรณ
 • 2550 ( 64 คน)
  • 1. 502110001 นางสาวกณิกนันท์ ตาคำ
  • 2. 502110003 นายกริช ศรีวัฒนสมบัติ
  • 3. 502110008 นายไกรพงศ์ ตาปัญโญ
  • 4. 502110009 นายคเณศ ทองเจริญ
  • 5. 502110010 นายคเณศ อาวิพันธ์
  • 6. 502110012 นางสาวจุฑามาศ กันทะมาลี
  • 7. 502110014 นายชนินทร์ ขวัญพฤกษ์
  • 8. 502110016 นายชาญวุฒิ วงศ์ใจมา
  • 9. 502110022 นายณัฐพล มุสิกเจริญ
  • 10. 502110024 นายทรรศน์รัตน์ ยาวิชัย
  • 11. 502110028 นายธนกฤต พงศ์พิทยุตม์
  • 12. 502110031 นางสาวธนัชพร ดาระดาษ
  • 13. 502110032 นางสาวธิดารัตน์ จันทรปรีดา
  • 14. 502110034 นายธีรศักดิ์ สายแดง
  • 15. 502110036 นายนพพล วงศ์ต๊ะ
  • 16. 502110037 นางสาวนภมณ อารีมา
  • 17. 502110038 นางสาวนวรัตน์ วรรณคำ
  • 18. 502110039 นายนิรุทธิ์ แซมสีม่วง
  • 19. 502110041 นายปารพัทธ์ สุทธมงคล
  • 20. 502110047 นายพิชญ์ เทียนสว่าง
  • 21. 502110048 นางสาวพิชญา ศรีพรหมมา
  • 22. 502110049 นางสาวพิมพกานต์ ไตรโสภณ
  • 23. 502110051 นายพีรพงษ์ วงค์วิชัย
  • 24. 502110053 นางสาวพุทธชาด ศิวะพฤกษ์พงศ์
  • 25. 502110054 นางสาวภรณ์ธนา อินทิพย์
  • 26. 502110055 นายภิญโญ ตัณรัตนมณฑล
  • 27. 502110057 นายรชานนท์ ขัติยนต์
  • 28. 502110058 นางสาวระพีพัฒน์ คำหล้า
  • 29. 502110059 นายรัฐพล เซมา
  • 30. 502110060 นางสาวรุจิเรข สมฤทธิ์
  • 31. 502110062 นางสาวลาวแพน อยู่จงดี
  • 32. 502110063 นายวัลลภ วัฒนาราโชทัย
  • 33. 502110064 นายวิทยา เกษมวัฒนา
  • 34. 502110065 นายวิศวกร แนวบรรทัด
  • 35. 502110066 นายวิษณุ เส้นแก้วใส
  • 36. 502110067 นายวิสิษฏ์ เดชธาดา
  • 37. 502110068 นายศรัณย์ กิจจารึก
  • 38. 502110069 นายศราวุฒิ เอี่ยมละออ
  • 39. 502110071 นายศศิน ปัญญาจงเลิศ
  • 40. 502110072 นายศักดานุพงษ์ วิบูลย์มา
  • 41. 502110073 นายศักย์รพี ลัชชะเดช
  • 42. 502110075 นายศุภกร อยู่สุข
  • 43. 502110076 นางสาวสดุดี ภัทรานุกุล
  • 44. 502110078 นางสาวสริยาภรณ์ ตันตราพล
  • 45. 502110079 นางสาวสุชาวดี ทนันไชย
  • 46. 502110080 นางสาวสุนิสา พึ่งสุรินทร์
  • 47. 502110082 นางสาวสุพิชญา จีรเวสน์วัฒนะ
  • 48. 502110085 นายอภิญโย ยุวศิลป์
  • 49. 502110086 นายอภิวัฒน์ องค์พฤกษา
  • 50. 502110089 นายอรรถพล สุระพัฒนานนท์
  • 51. 502110090 นางสาวอรวารี เอี่ยมราคิน
  • 52. 502110091 นางสาวอัคริมา นันทนาสิทธิ์
  • 53. 502110092 นายรัชกร ฐานุกิติกุล
  • 54. 502110093 นายอาทิตย์ ลือชูวงศ์
  • 55. 502110094 นายเอกลักษณ์ นวลพรหม
  • 56. 502110095 นายเอกศิษฎ์ เสาร์ฝั้น
  • 57. 502110096 นางสาวเอมิกา เครือวาระ
  • 58. 502110097 นายโอฬาร นิมมานพิภักดิ์
  • 59. 502110223 นางสาวกิตกรานต์ กมะรี
  • 60. 502110224 นายจิรายุ สุขจันทร์
  • 61. 502110227 นางสาวทศพร ปินตาสม
  • 62. 502110230 นายธเนศ ทัพเงิน
  • 63. 502110234 นายสมศักดิ์ นิยมลักษณ์
  • 64. 502110236 นายเชียร์ นิชโรจน์
 • 2551 ( 84 คน)
  • 1. 512110001 นางสาวเมธาพร เฉลิมเขตต์
  • 2. 512110002 นางสาวกมลนัทธ์ จันทรวิลักษณ์
  • 3. 512110003 นางสาวกรรณิการ์ ขันพนัส
  • 4. 512110005 นางสาวกันยารัตน์ เอ้ยวัน
  • 5. 512110006 นางสาวกัลยานุช อนันทปัญญสุทธิ์
  • 6. 512110007 นางสาวกาญจนา วิชาเทพ
  • 7. 512110009 นางสาวกุลนาถ นภาพงษ์
  • 8. 512110010 นางสาวเกนหลง เกิดโต
  • 9. 512110011 นายเกรียงกาญจน์ จันทร์ประเสริฐ
  • 10. 512110012 นายขจรกฤษฎ์ เรือนแก้ว
  • 11. 512110013 นายคมกริช ต๊ะคำ
  • 12. 512110014 นายคุณวุฒิ สุวรรณอำไพ
  • 13. 512110015 นางสาวเคดร้า สหวัฒน์
  • 14. 512110016 นางสาวจิณห์นิภา ขันคำ
  • 15. 512110017 นายรัชพล พัฒนถาบุตร์
  • 16. 512110018 นายจิรายุทธ์ โชคประเสริฐถาวร
  • 17. 512110019 นางสาวจุฑามาศ จันทร์ลอย
  • 18. 512110020 นางสาวฉัตรกมล พลสงคราม
  • 19. 512110021 นางสาวชญานิน อยู่สุวรรณ
  • 20. 512110022 นายชนกุล สุวรรณชัยโฆษิต
  • 21. 512110023 นางสาวชนากานต์ สุวรรณ
  • 22. 512110024 นายชเนศวร์ กังสาภิวัฒน์
  • 23. 512110025 นางสาวชัชชนก หน่อแก้ว
  • 24. 512110026 นายชาติชาย ชั้วสุวรรณ
  • 25. 512110027 นายเชน ชูน้อย
  • 26. 512110029 นางสาวฐิตาภรณ์ ภิระบรรณ์
  • 27. 512110030 นายณวรรธน์ หมื่นอภัย
  • 28. 512110032 นางสาวณัฏฐา เลิศมัลลิกาพร
  • 29. 512110033 นางสาวณัฐนรี หาญใจ
  • 30. 512110035 นายณัฐพงษ์ สมบัติใหม่
  • 31. 512110038 นายณัฐวุฒิ มะโนชัย
  • 32. 512110040 นายธนพล เทียมจันทร์
  • 33. 512110041 นายธนภัทร กาญจโนภาส
  • 34. 512110042 นายธนภัทร ธรรมธิ
  • 35. 512110043 นายธนภัทร ปริสัญญกุล
  • 36. 512110044 นายธนรัชต์ หมวกพิกุล
  • 37. 512110046 นายธวัชชัย ทิตย์สุรินทร์
  • 38. 512110047 นางสาวธิภาณี เพียรพนัสสัก
  • 39. 512110048 นางสาวธีรญาณ์ภา บัวดี
  • 40. 512110052 นายนพรัตน์ ขันไชย
  • 41. 512110053 นางสาวนภาพร พงษ์ฉาย
  • 42. 512110056 นางสาวนิตยาภรณ์ ฟุ้งเฟื่อง
  • 43. 512110057 นางสาวนิภาวัลย์ สมนันชัย
  • 44. 512110058 นายบดินทร์ บ่อสุวรรณ
  • 45. 512110059 นางสาวปฐภรณ์ วรงค์วรรธนะ
  • 46. 512110060 นางสาวปฐมา แสนทวีสุข
  • 47. 512110061 นายประชา จำปาบุรี
  • 48. 512110064 นายพงศ์สันต์ ตามา
  • 49. 512110065 นายพงษ์ศักดิ์ สาทิสกุล
  • 50. 512110067 นางสาวพรนรินทร์ สายกลิ่น
  • 51. 512110068 นางสาวพัณทิวา สุขแก้ว
  • 52. 512110069 นางสาวพัทราภรณ์ เทพสุภา
  • 53. 512110071 นางสาวพิชชา บัวเผียน
  • 54. 512110076 นายภูวพัชร แก้วมหานิล
  • 55. 512110077 นายมารุต อินตารักษา
  • 56. 512110078 นายเมธิวัจน์ นนทธรรม
  • 57. 512110080 นายยอดยิ่ง อิศรเสนา ณ อยุธยา
  • 58. 512110081 นายรฐนนท์ ชัยชนะ
  • 59. 512110082 นางสาวรัชพร อิ่นคำ
  • 60. 512110083 นายวรงค์ สถิตย์เพียรศิริ
  • 61. 512110084 นายวรภพ วงศ์สอน
  • 62. 512110085 นางสาววรัญชลี ศรีเลศิลป์
  • 63. 512110086 นายวราพล ชัยมณี
  • 64. 512110087 นายวรายุทธ โตสิตารัตน์
  • 65. 512110090 นางสาววายุพา คูหาวรรณ์
  • 66. 512110091 นายวาระ สุทธิวรรณ
  • 67. 512110093 นายวิภู วิสฤตไพศาล
  • 68. 512110094 นายวีระชาติ ดวงสนม
  • 69. 512110095 นางสาวศรุตา ฉายแสงมงคล
  • 70. 512110096 นางสาวศศิธร สิทธิสุขพงค์
  • 71. 512110097 นางสาวศศิวิมล อินยา
  • 72. 512110098 นายศักดิ์นรินทร์ ตั้งบรรณสรณ์
  • 73. 512110099 นางสาวศิกาญจน์ ธนทิตย์
  • 74. 512110103 นายศุภชัย ตรีอารยะพงศ์
  • 75. 512110104 นางสาวสุทธิดา ปะละสี
  • 76. 512110105 นางสาวสุธิดา ชมภูศรี
  • 77. 512110106 นางสาวสุธิดา ศรชัย
  • 78. 512110107 นางสาวสุรีย์พร เกษรสุคนธ์
  • 79. 512110108 นายเสฏฐี บุญชู
  • 80. 512110109 นางสาวมินตรา ปันปวง
  • 81. 512110110 นายอริยวัฒน์ มีจุ้ย
  • 82. 512110115 นางสาวอิศวรา นราวงศานนท์
  • 83. 512110116 นายเอกภพ จันมะยม
  • 84. 512110117 นางสาวไอริณ รัตอาภา
 • 2552 ( 84 คน)
  • 1. 522110001 นางสาวกมลวรรณ บุญยวง
  • 2. 522110002 นางสาวกมลวรรณ อินทวงษ์
  • 3. 522110004 นายกษิดิศ อุทัยผล
  • 4. 522110007 นางสาวกิตติยา วัชรศักดิ์ไพศาล
  • 5. 522110008 นายคณิน สุทธิกุลบุตร
  • 6. 522110011 นางสาวจินต์จุฑา กองเงิน
  • 7. 522110012 นายจิราวัฒน์ แปงชมภู
  • 8. 522110013 นายจีรพัฒน์ จารุมิลินท
  • 9. 522110015 นายชนะชาติ ช้างเผือก
  • 10. 522110016 นายชนาธิป ตรงปัญญาโชติ
  • 11. 522110017 นายชนาวิทย์ เครือหงษ์
  • 12. 522110020 นายชูติรัตน์ ไชยสาร
  • 13. 522110021 นายเหมวัต เชาว์พิพัฒน์วงศ์
  • 14. 522110023 นายณภัทร ชนะจันทร์ตา
  • 15. 522110025 นายณัฐพงษ์ ซิเตจ๊ะ
  • 16. 522110026 นายณัฐวัฒน์ พงษ์ศิริวัฒน์
  • 17. 522110027 นายณัฐวุฒิ อนุตรวิรามกุล
  • 18. 522110028 นางสาวณัฐสุภา โสมศรีแพง
  • 19. 522110030 นางสาวณิชา วรรยาต
  • 20. 522110031 นางสาวตุลยา หาญเลิศ
  • 21. 522110033 นายทิวากร จันทร์สะอาด
  • 22. 522110034 นายเทอดพงศ์ พงษ์จินดา
  • 23. 522110035 นายธนพัฒน์ ธนโชติอนันต์
  • 24. 522110037 นางสาวธรรมชาติ ชัยยอด
  • 25. 522110039 นางสาวธิดาวรรณ มหาไม้
  • 26. 522110040 นางสาวเขมณัฐ แสนมโนรักษ์
  • 27. 522110042 นายนราวุฒิ จันทระ
  • 28. 522110043 นางสาวนฤธร เต๋จา
  • 29. 522110045 นายนิพิฐพล อุดดง
  • 30. 522110046 นายเนติลักษณ์ สีสัตย์ซื่อ
  • 31. 522110047 นางสาวปรางธสุภรณ์ เชตุพล
  • 32. 522110049 นางสาวปาณิศา รัตนวงค์ไพศาล
  • 33. 522110051 นายปาสกาล มาเลเซ่ย์
  • 34. 522110052 นางสาวปุณยาพร มาลย์มาศภาณุ
  • 35. 522110053 นายพชร นราวิสุทธิ์
  • 36. 522110054 นางสาวนภัสสร โอวาสิทธิ์
  • 37. 522110055 นางสาวพรพิศุทธ ดวงสว่าง
  • 38. 522110056 นายพรสิงห์ นิลผาย
  • 39. 522110058 นางสาวพลอยพรรณ วรรณโอสถ
  • 40. 522110061 นายพิทักษ์ ธิยานันท์
  • 41. 522110063 นางสาวพิรยา วาดวงศ์ยศ
  • 42. 522110066 นายภัทรพล เจริญชัย
  • 43. 522110067 นางสาวแภทริเซีย ดวงฉ่ำ
  • 44. 522110069 นายภาณุพล ดาราสุวรรณ
  • 45. 522110070 นายภานุพงศ์ สุดสามารถ
  • 46. 522110071 นางสาวมณีรัตน์ ซื่อสัตย์
  • 47. 522110072 นางสาวรจนา สุวรรณ
  • 48. 522110073 นางสาวลักษณวิไล ศุภพิทักษ์บำรุง
  • 49. 522110075 นางสาววนิดา ภู่เรือน
  • 50. 522110077 นางสาววรัชญา เสาร์คำ
  • 51. 522110079 นางสาววัชรี ณ. ลำพูน
  • 52. 522110080 นางสาววารินทร์ สุทธิรัตน์
  • 53. 522110082 นายวิทยา อินปา
  • 54. 522110083 นางสาววิภาวรรณ สุขอยู่
  • 55. 522110084 นายวิศวนาถ ห้าหวา
  • 56. 522110086 นางสาวศรัณย์พร พิสุทธิ์วิมล
  • 57. 522110087 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ เทพยศ
  • 58. 522110089 นางสาวศุภลักษณ์ คิดคำส่วน
  • 59. 522110090 นางสาวสวรินทร์ สุวรรณ
  • 60. 522110091 นางสาวสวรี เขียวคำ
  • 61. 522110092 นายสหรัฐ พรมมา
  • 62. 522110093 นายธนัตถ์นันท์ อินต๊ะวงค์
  • 63. 522110094 นางสาวสินีนาถ ธรรมยา
  • 64. 522110095 นางสาวสุจิรา บุตตะลอ
  • 65. 522110096 นายสุเชาวน์ สุวรรณพงษ์
  • 66. 522110097 นางสาวสุนิดา นิสภานันท์
  • 67. 522110098 นางสาวสุนิษา สรางศารัตน์
  • 68. 522110100 นางสาวเสาวลักษณ์ แปงใจ
  • 69. 522110101 นายแสงตะวัน อ่อนน่วม
  • 70. 522110102 นางสาวโสฬสินทร์ อภิวงศ์
  • 71. 522110103 นายไสยวงค์ ลูกแก้ว
  • 72. 522110104 นายอดิเรก พุทธรักษา
  • 73. 522110106 นางสาวอธิชา ธงไชย
  • 74. 522110107 นายอธิษ์วัจน์ วัฒน์จิรานนท์
  • 75. 522110108 นางสาวอภิชญา กัฬหะสุต
  • 76. 522110110 นายอัฐกร อิทธิเตชสี
  • 77. 522110111 นางสาวอัมธิวา แสนหลี
  • 78. 522110112 นางสาวอาทิตยา ตาลเงิน
  • 79. 522110113 นางสาวอาภาภรณ์ ดาวศรี
  • 80. 522110116 นายเอกมงคล ทนใจ
  • 81. 522110236 นายเฉลิมชนม์ วงศ์ชมภู
  • 82. 522110239 นายณัฐวุฒิ ดูเหมา
  • 83. 522110242 นายนพปฎล สุนทรศารทูล
  • 84. 522110245 นายยศวัฒน์ ยอดมงคล

การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • 2549 ( 59 คน)
  • 1. 492112001 นายกมลเดช ขันชัย
  • 2. 492112003 นายกษิดิส อภิวัฒน์นากร
  • 3. 492112004 นายกสิณวัชร์ หมื่นแสน
  • 4. 492112006 นางสาวกัญญาพร สุขสวัสดิ์
  • 5. 492112007 นางสาวกัลยาณี สะหลีคำ
  • 6. 492112008 นายกิตติกันต์ พัวเวส
  • 7. 492112013 นายจามิกร จาตุรพาณิชย์
  • 8. 492112015 นางสาวจิราพร แก้วจินดา
  • 9. 492112017 นางสาวจุฑารัตน์ หน่อแก้ว
  • 10. 492112020 นางสาวชนิดา วงษ์ชาลี
  • 11. 492112023 นางสาวญารณี อินชัย
  • 12. 492112025 นายณฤดม อินทร์อุดม
  • 13. 492112027 นายณัฐ ดุสิตากร
  • 14. 492112028 นายดุษฎี คลี่ใบ
  • 15. 492112029 นายตะวัน พรถาวร
  • 16. 492112030 นายเต็มยศ พิพัฒน์วงศ์ชัย
  • 17. 492112035 นายธนัท หาญศิริวัฒนกิจ
  • 18. 492112036 นางสาวนัทธมน แก้วบัวดี
  • 19. 492112037 นางสาวธิชากร วงค์นาง
  • 20. 492112039 นายสัณห์พิชญ์ เขียวมูล
  • 21. 492112042 นายนิติวัฒน์ จินดาหลวง
  • 22. 492112044 นายปฐมพงศ์ เทวายะนะ
  • 23. 492112048 นายปรีชา สล่าล๊อก
  • 24. 492112049 นางสาวปรียารัตน์ จีระประภา
  • 25. 492112051 นางสาวปิยฉัตร โสภา
  • 26. 492112052 นางสาวปิยะดา ผ่องผิว
  • 27. 492112053 นางสาวพชรพรรณ ชัยเนตร
  • 28. 492112054 นายพณ ศิริเกษร
  • 29. 492112055 นายพณสรรค์ ทิพย์ประสิทธิ์
  • 30. 492112056 นายพรชัย พินากรณ์
  • 31. 492112057 นางสาวพรรณวลี ดวงจิรประภา
  • 32. 492112058 นางสาวพัชรินทร์ มูลรินทร์
  • 33. 492112061 นายพีระวิทย์ กานต์เภสัชวณิช
  • 34. 492112063 นางสาวไพลิน ทวีลาภพูนผล
  • 35. 492112066 นางสาวมณีพรรณ เชื้อเจ็ดตน
  • 36. 492112067 นายรุจน์ เรืองจิตต์
  • 37. 492112069 นางสาววรัญญา ธิดา
  • 38. 492112070 นางสาววราภรณ์ กำศิริพิมาน
  • 39. 492112073 นางสาววิชชยา กุสุโมทย์
  • 40. 492112075 นายศรัณย์ วรชาติ
  • 41. 492112076 นายศรายุธ หน่อแก้ว
  • 42. 492112077 นางสาวศศิกาญจน์ จันทร์โสภา
  • 43. 492112078 นายศุภชัย สิงห์โตมหาสกุล
  • 44. 492112079 นางสาวสร้อยสุดา ชูตา
  • 45. 492112080 นางสาวสาลินี ศรีเที่ยง
  • 46. 492112083 นายพิราวิทย์ ภูริณัฐพัฒนากูล
  • 47. 492112084 นางสาวทิพจุฑา เดชาวิรัตน์
  • 48. 492112085 นายสุทธิพงศ์ มณีรัตน์
  • 49. 492112087 นายสุธีร์ สวัสดี
  • 50. 492112088 นางสาวสุนทรียา รักบุญ
  • 51. 492112089 นางสาวสุภาวดี ยิ่งดี
  • 52. 492112091 นายสุเมธ กุลศรีสุวรรณ
  • 53. 492112092 นายสุรชาติ ราชคม
  • 54. 492112094 นายสุริยะ พงษ์หมู
  • 55. 492112100 นางสาวอริศรา จันทราราชัย
  • 56. 492112103 นางสาวอัญมณี พงษ์สวัสดิ์
  • 57. 492112105 นางสาวอัปสร ทันธรรม
  • 58. 492112106 นางสาวอัมไพวรรณ เล็กงามเอก
  • 59. 492112107 นายอาณาจักร จิโนรส
 • 2550 ( 108 คน)
  • 1. 502110098 นางสาวกนกรัตน์ สุรีย์พงษ์
  • 2. 502110099 นางสาวกนกวรรณ ซ้อนสุข
  • 3. 502110101 นางสาวกนกวรรณ มาลังค์
  • 4. 502110102 นางสาวกนกวรรณ อุดร
  • 5. 502110103 นายกรฎา สุวรรณี
  • 6. 502110104 นางสาวกรุณา ปันทวัง
  • 7. 502110107 นางสาวกาญจนา อุ่นปฐมวงค์
  • 8. 502110108 นายกิตติวัฒน์ สาคำ
  • 9. 502110110 นางสาวแก้วใส โล่ห์เพ็ชร
  • 10. 502110111 นายธันฐกรณ์ ไทยสวัสดิ์
  • 11. 502110112 นางสาวคณัสนันท์ อินต๊ะรักษา
  • 12. 502110114 นายจักรพันธ์ เอกภูมิ
  • 13. 502110115 นางสาวจันทิมา แซ่ย้า
  • 14. 502110117 นายจิรวัฒน์ มูลภิชัย
  • 15. 502110118 นางสาวจิราภรณ์ เหลี่ยมพันธุ์
  • 16. 502110119 นางสาวจิราวรรณ พรหมซาว
  • 17. 502110120 นางสาวจุฑารัตน์ ทุมา
  • 18. 502110121 นางสาวฉันทิสา สุพรรณลังสิทธิ์
  • 19. 502110122 นางสาวอัญชิษฐา พิทักษ์ดำรงวงศ์
  • 20. 502110123 นางสาวชไมพร อินสอน
  • 21. 502110124 นางสาวชรัญญา ศิรินิรันดร์
  • 22. 502110126 นายชวิน พรหมพิทักษ์
  • 23. 502110128 นางสาวชิดชนก โลหากาศ
  • 24. 502110129 นางสาวฐิติยา แก้วคำปา
  • 25. 502110130 นายณัฐกิตติ์ ปันติ
  • 26. 502110131 นายณัฐวุฒิ เชยบาล
  • 27. 502110132 นายณัฐวุฒิ โสจินตฤทธิ์
  • 28. 502110133 นางสาวทิวากร แก้วรากมุข
  • 29. 502110135 นายธนพล แซ่ทอง
  • 30. 502110136 นายธนากร ศรีคำมา
  • 31. 502110137 นางสาวธวัลรัตน์ ความไพบูลย์
  • 32. 502110138 นางสาวธันวากานต์ คมน์อนันต์
  • 33. 502110144 นางสาวนภาพร สิทธิน้อย
  • 34. 502110145 นายนัฐกร มะโนหาญ
  • 35. 502110146 นายนัฐช์วิชญ์ จินามอย
  • 36. 502110147 นางสาวทิพย์วาที กิจมงคลไพศาล
  • 37. 502110148 นางสาวนิริสรา วะเท
  • 38. 502110149 นางสาวนุสรา กาปวน
  • 39. 502110150 นางสาวบงกช เยาวรัตน์
  • 40. 502110151 นางสาวบุษบา พรหมเสนา
  • 41. 502110152 นายปรเมศวร์ เดชะบุญ
  • 42. 502110153 นางสาวประพาพร สีลา
  • 43. 502110154 นางสาวประภัสสร สายประเสริฐ
  • 44. 502110155 นายพชร สายหยุด
  • 45. 502110156 นายพชิร วัฒนาวิทวัส
  • 46. 502110157 นางสาวพรพรรณ ดุลยภากร
  • 47. 502110158 นางสาวพรรษมน ชัยวงค์
  • 48. 502110161 นางสาวพัชรี สุขแสง
  • 49. 502110163 นายพิชญะ มณีกันธัง
  • 50. 502110164 นางสาวพิทยภา ญาณมงคลศิลป์
  • 51. 502110165 นายพิสิฎฐ์ สมประดี
  • 52. 502110166 นายพิสุทธิ์ ตั้งพิษฐานสกุล
  • 53. 502110167 นางสาวพุทธพร ศรีรัตน์
  • 54. 502110168 นางสาวพุธิตา บ้านหมู่
  • 55. 502110169 นางสาวเพ็ญทิตา ศักดิ์สิริวิสิฐกุล
  • 56. 502110170 นางสาวเพ็ญนภา พริ้วขำ
  • 57. 502110171 นางสาวเพ็ญพัชระ ขันธพร
  • 58. 502110172 นางสาวไพรวรรณ อินทะราชา
  • 59. 502110173 นางสาวภรณ์ทิพย์ อินต๊ะฟู
  • 60. 502110174 นายภานุวัฒน์ พงษ์ปา
  • 61. 502110180 นายรัชรุจ ประดิษฐ์
  • 62. 502110181 นางสาวรัญชนา พันธุ์ชัชวาล
  • 63. 502110182 นางสาวเร อ่อนนิ่ม
  • 64. 502110183 นางสาววธัญญา บุตรดวงติ๊บ
  • 65. 502110186 นางสาวณัฐนภัสสร์ ศรีสุวรรณ
  • 66. 502110187 นางสาววิทิพร สถิตเมธากุล
  • 67. 502110189 นางสาววิลัยวรรณ จันทพเนตร
  • 68. 502110192 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ อิ่นแดง
  • 69. 502110193 นางสาวศิรินภางศ์ ศรีพายัพ
  • 70. 502110194 นางสาวศิรินยา อ้นแก้ว
  • 71. 502110195 นางสาวศิวาพร อินทรแสง
  • 72. 502110196 นายนัทฐ์พิวัฐ ขันติธรางกูร
  • 73. 502110197 นางสาวศุภาธินี ธีรภานุสรณ์
  • 74. 502110198 นายสรภาคย์ นาตะโย
  • 75. 502110199 นางสาวสริยา กำลูนเวสารัช
  • 76. 502110202 นางสาวสินีนาฎ ทนันชัย
  • 77. 502110203 นางสาวสิริพักตร์ แสงสว่างสัจกุล
  • 78. 502110204 นางสาวฐานิดา เพียงใจคำ
  • 79. 502110205 นายสุธาดล โล่ห์ติวิกุล
  • 80. 502110206 นางสาวสุธาสินี เทียนชัย
  • 81. 502110207 นางสาวสุภารัตน์ สุคำปัน
  • 82. 502110208 นางสาวหัสยา เรืองรุ่งรัตนกุล
  • 83. 502110209 นางสาวอนงค์ หวงหิรัณย์
  • 84. 502110210 นายอภิชา ด่านไพบูลย์
  • 85. 502110211 นายวศินวิทย์ สุขวาณิชย์
  • 86. 502110212 นางสาวอภิญญา ธาตุอินจันทร์
  • 87. 502110213 นายอภิรักษ์ กุณาวงศ์
  • 88. 502110214 นางสาวอรจิรา วิทยานุกูล
  • 89. 502110215 นางสาวอรธิดา ขำศิริวงศ์
  • 90. 502110216 นายอรรถสิทธิ์ โยธา
  • 91. 502110218 นายอิทธิ หมอกบุญเรือง
  • 92. 502110219 นายเอกชัย ก้างออนตา
  • 93. 502112007 นายคุณวัต ไชยพรหม
  • 94. 502112008 นางสาวจารี พรหมหาญ
  • 95. 502112012 นายเฉลิมพล อุ้ยศิริไพศาล
  • 96. 502112013 นางสาวชานียา พูลวานิช
  • 97. 502112014 นางสาวณัฐชณล จันมีเทศ
  • 98. 502112017 นางสาวเดือนฉาย เต๋จ๊ะ
  • 99. 502112019 นายธนดล วิมาลัย
  • 100. 502112021 นางสาวนรมน พึ่งรัศมี
  • 101. 502112030 นายภานุพงษ์ ฟองจันทร์
  • 102. 502112034 นางสาวมาได ไวสติ
  • 103. 502112035 นายรุจดนัย ภู่หงษา
  • 104. 502112036 นางสาวลลิตวดี ประสงค์ทรัพย์
  • 105. 502112040 นางสาววรีชญา จอมวงศ์
  • 106. 502112042 สิบตำรวจเอกวิเชียร ดอนชาไพร
  • 107. 502112053 นายเอกณัฐพงศ์ ทับกล่ำ
  • 108. 502112054 นายเอกราช ยะอนันต์
 • 2551 ( 114 คน)
  • 1. 512110120 นางสาวกรรณิการ์ ธรรมพิงค์
  • 2. 512110121 นางสาวกรวิกา เสาร์แก้ว
  • 3. 512110122 นางสาวกฤตยา ปัญญา
  • 4. 512110123 นายกฤษฎา มาชัยวงค์
  • 5. 512110124 นายสุริยะเดช หิรัญศรี
  • 6. 512110125 นางสาวกฤษณา มหายศนันท์
  • 7. 512110126 นายกษิดิศ นางแล
  • 8. 512110128 นายกัมพล อำมาตย์มณี
  • 9. 512110129 นายกัลปพฤกษ์ อุ้ยศิริไพศาล
  • 10. 512110130 นายกำชัย ศิริอุดมพงศ์
  • 11. 512110132 นางสาวกิตติยา คำเวียงสา
  • 12. 512110133 นายกิติคุณ สุจา
  • 13. 512110134 นางสาวกุลธิดา พงษ์แจ่ม
  • 14. 512110135 นางสาวขวัญหทัย ไชยพูน
  • 15. 512110137 นางสาวเขมิกา ตาคำ
  • 16. 512110138 นายคงกิจ ศานติตานนท์
  • 17. 512110139 นางสาวจรรยา หลักฐาน
  • 18. 512110140 นายจารุกร เพ็ญสละพันธ์
  • 19. 512110142 นางสาวจิตรลดา บุนนาค
  • 20. 512110143 นางสาวจิราภรณ์ นิติภูมิ
  • 21. 512110144 นายเจษฎา โสภา
  • 22. 512110146 นางสาวชณกสุดา สุวรรณ
  • 23. 512110147 นางสาวชนิตา ชฏิลาลัย
  • 24. 512110148 นายชนินทร์ จินาติ
  • 25. 512110149 นายชาคริต คำซาว
  • 26. 512110150 นายฐกรณ์ ช่วงสกุล
  • 27. 512110151 นายณัชพล ตันติรัตนวงศ์
  • 28. 512110152 นายณัฐดนัย ชัยวงค์
  • 29. 512110153 นายณัฐวัฒน์ กิตยานพลักษณ์
  • 30. 512110155 นางสาวณิชากร เสาร์แก้ว
  • 31. 512110156 นายดนุพล โพธิ์เกตุ
  • 32. 512110157 นางสาวทักษพร วิจิตรพร
  • 33. 512110160 นายธัชพล เจริญกุศล
  • 34. 512110162 นางสาวธีว์วรา ไหวดี
  • 35. 512110163 นางสาวนพรัตน์ ศิริธนะ
  • 36. 512110164 นางสาวนริศรา เจนใจ
  • 37. 512110165 นางสาวพชรมน ทองอินทร์ดำ
  • 38. 512110166 นางสาวนิฐาพร วันทนีย์
  • 39. 512110168 นางสาวนุสรา จินดา
  • 40. 512110171 นายปิยศักดิ์ คงแดง
  • 41. 512110172 นายพงษ์ภัทร นาคสุริยะ
  • 42. 512110173 นายพงษา สุดใจบุญ
  • 43. 512110174 นายพจน์ พรรณเชษฐ์
  • 44. 512110175 นางสาวพรทิวา หมอยา
  • 45. 512110176 นายพรพล ทิพยมณฑล
  • 46. 512110177 นางสาวพลอย กำเนิดศิริ
  • 47. 512110178 นายณัฏฐ์ธเนศ ธณาธิปศิริสกุล
  • 48. 512110180 นางสาวพิชชาอร กายวิภาคบรรยาย
  • 49. 512110181 นายพิทยพัฒน์ ประสานศรี
  • 50. 512110182 นางสาวแพรวา บุญชูวิทย์
  • 51. 512110183 นางสาวไพลิน รินนายรักษ์
  • 52. 512110184 นายภัทร เทพจันทร์
  • 53. 512110185 นายภาสกร ภู่ขวัญพงษ์
  • 54. 512110186 นายภูริพันธุ์ รุ่งสัมพันธ์
  • 55. 512110187 นางสาวมัณฑนา วงศ์ใหญ่
  • 56. 512110188 นายเมธาวิน ไหวดี
  • 57. 512110189 นายเมธี เรือนเป็ง
  • 58. 512110190 นายรินทร์ดนัย ธนาชัยวิรัตน์
  • 59. 512110191 นายรชานนท์ เชาว์เลขา
  • 60. 512110193 นายรัชกร สายนาคำ
  • 61. 512110194 นายรัชพงษ์ ปรีชาภิลักษณ์
  • 62. 512110195 นายราชันย์ อารีย์
  • 63. 512110196 นางสาวรุ่งลาวัลย์ วรรณโน
  • 64. 512110199 นางสาววรรณิภา เสมอวงค์
  • 65. 512110200 นางสาววรฤทัย สัมฤทธิ์
  • 66. 512110201 นายวรากรณ์ ขอดเรือนแก้ว
  • 67. 512110203 นางสาววราภา พราหมณ์ดี
  • 68. 512110204 นายวรุฒ หมื่นน้อย
  • 69. 512110205 นางสาววัญญารักษ์ คันธะวงศ์
  • 70. 512110206 นางสาววารุณี แต้มคู
  • 71. 512110207 นางสาววารุณี เหมืองหม้อ
  • 72. 512110208 นายวิทยา ตันกุล
  • 73. 512110209 นายวิทวัส ไชยแสน
  • 74. 512110210 นางสาววิลิปดา แบนถี
  • 75. 512110212 นางสาวธัญญารัตน์ อินต๊ะวงศ์
  • 76. 512110213 นายศิลปวัจน์ จารือศรี
  • 77. 512110214 นางสาวศิวาพร ธนกุลพรรณ
  • 78. 512110215 นางสาวศุภมาศ ศุภวิทย์กุล
  • 79. 512110216 นางสาวสกาวเรข ตันศิริ
  • 80. 512110218 นางสาวสาธวี ชัยอนันต์
  • 81. 512110219 นายสามารถ สิงห์พลงาม
  • 82. 512110221 นางสาวสิรีธร พรมทอง
  • 83. 512110222 นางสาวสุภาวดี สายพันธุ์
  • 84. 512110223 นางสาวสุภาวิตา โออินทร์
  • 85. 512110224 นางสาวสุรัสวดี ปรางค์ศรีทอง
  • 86. 512110225 นางสาวสุรัสวดี อ่อนอำไพ
  • 87. 512110226 นางสาวหทัยภัทร นิลเนตร
  • 88. 512110227 นายอดิเทพ ทองประไพ
  • 89. 512110228 นายอธิกร สงวนศรี
  • 90. 512110229 นางสาวอภิชญา อินสมพันธุ์
  • 91. 512110232 นางสาวอรทัย กัลยาธง
  • 92. 512110233 นายอรุช บุญอยู่
  • 93. 512110234 นายอัษฎางค์ ยะรินทร์
  • 94. 512110235 นางสาวอารยา โม้พิมพ์
  • 95. 512110237 นางสาวอุไรวรรณ อุ่นชัยเทพ
  • 96. 512110238 นางสาวเอมอร ก่อเกิด
  • 97. 512110239 นางสาวฮามีดา แสงทองอร่าม
  • 98. 512112002 นายกิตติ์นุพงศ์ ศรีจุมปา
  • 99. 512112003 นางสาวจิณณพัต อินทนนท์
  • 100. 512112008 นายณัฐพงษ์ ศรีสุขล้อม
  • 101. 512112009 นายทินรัตน์ สุวรรณา
  • 102. 512112015 นายเนติลักษณ์ คำปวง
  • 103. 512112030 นายสุเทพ สิทธา
  • 104. 512112031 นายสุธรรม เศรษฐมังกร
  • 105. 512112033 นายอนุพงศ์ โพธาเจริญ
  • 106. 512112040 นายชนินทร เลิศรัตประภากร
  • 107. 512112045 นายณัฐวรรธ ชูวรรธนะปกรณ์
  • 108. 512112053 นายประชารัฐ เกตุแก้ว
  • 109. 512112059 นางสาวฤทัยรัตน์ เกียรติดำรงรัตน์
  • 110. 512112061 นายวริทธิ ปีติยา
  • 111. 512112063 นายวินิตย์ ขันดี
  • 112. 512112064 นายสิทธิชัย โหจินดารัตน์
  • 113. 512112065 นางสาวสิริเนตร จันต๊ะนาเขต
  • 114. 512112066 นางสาวสุกฤตา จันทร์ดี
 • 2552 ( 105 คน)
  • 1. 522110117 นางสาวกชกร อย่างวิศิษฎ์
  • 2. 522110118 นางสาวกนกกานต์ พอพรวน
  • 3. 522110119 นางสาวกนกภรณ์ กาละ
  • 4. 522110120 นางสาวกมลชนก ฟักสวัสดิ์
  • 5. 522110122 นายกฤตธี ศรีวงษ์
  • 6. 522110124 นายกษิดิศ ไวยกุล
  • 7. 522110126 นายกันย์ วิเชียรกันทา
  • 8. 522110127 นายกิตติชัย กันทบุตร
  • 9. 522110129 นางสาวกุลิสรา รังแก้ว
  • 10. 522110130 นายเกษมสันต์ อุตรสัก
  • 11. 522110131 นางสาวขนิษฐา ธรรมตรง
  • 12. 522110133 นางสาวขวัญศิริ ครุธแก้ว
  • 13. 522110134 นางสาวแคทลิยา เซ็นนันท์
  • 14. 522110136 นางสาวจุฑาทิพย์ มหานันท์
  • 15. 522110137 นางสาวจุฑารัตน์ ชื่อคำ
  • 16. 522110138 นายจุฬา จุติประกายกุล
  • 17. 522110139 นายโจชิอา เทเลอร์
  • 18. 522110141 นายชัยวัฒน์ อุทัยภาดาทร
  • 19. 522110142 นายชาญวิทย์ ตั้งกิตติกุล
  • 20. 522110144 นายโชติวัฒน์ สิทธิปัญญา
  • 21. 522110145 นางสาวฐากวี ธารเหลืองทอง
  • 22. 522110146 นายณัฐกิตติ์ จิตใจ
  • 23. 522110147 นางสาวณัฐธิดา สุปรีตระกูล
  • 24. 522110148 นายณัฐรัตน์ ตาแบน
  • 25. 522110153 นายดนัตร์ สิทธิธัญญ์
  • 26. 522110154 นางสาวตรีประดับ ลอยฟ้า
  • 27. 522110155 นางสาวทิพวรรณ ชำนาญ
  • 28. 522110156 นายธนพงศ์ ยอดผ่านเมือง
  • 29. 522110158 นายธเนศ วรรณธนกานต์
  • 30. 522110159 นางสาวธันย์ชนก รัตนสุวรรณ
  • 31. 522110160 นางสาวธันยพร พฤกษ์ทยานนท์
  • 32. 522110161 นายนพปฎล งามวงศ์กุล
  • 33. 522110162 นายนฤเบศ ใจนาบุญ
  • 34. 522110163 นายนัธทวัฒน์ ชาคริตนิรันดร์
  • 35. 522110164 นางสาวนันท์สินี วังธิยอง
  • 36. 522110167 นางสาวนิรัชฎา ไชยกุล
  • 37. 522110168 นางสาวนีรนุช ลือเกรียงไกร
  • 38. 522110171 นายปพน ไชยสถิตวานิช
  • 39. 522110175 นางสาวปวรรัตน์ ตะริโย
  • 40. 522110176 นายปัญญาโรจน์ วิภาวีราษฎร์
  • 41. 522110177 นายพรชัย สุกำปัง
  • 42. 522110178 นายพรเทพ รัตนวิมล
  • 43. 522110181 นางสาวพัชรี จักรสุวรรณ์
  • 44. 522110182 นางสาวพัทธมญส์ กาญจนพันธุ์
  • 45. 522110183 นางสาวพัลยมนต์ โชคไพบูลย์
  • 46. 522110184 นางสาวพิชชานันท์ ทุนผล
  • 47. 522110185 นางสาวพิมพ์นารา ตุ้ยหล้า
  • 48. 522110186 นางสาวพิมพ์พจี วิเศษคุณ
  • 49. 522110187 นางสาวพิมพ์สิริ สมศักดิ์
  • 50. 522110189 นายเพชรธรรม ชัยตันติพงศ์
  • 51. 522110190 นายภัทรกร อโนดาต
  • 52. 522110192 นางสาวภัทรศศิร์ รุ่งเรืองวรนนท์
  • 53. 522110193 นายภานุวัตร ใจนะเปียง
  • 54. 522110195 นางสาวมณีรัตน์ คำวัจนัง
  • 55. 522110196 นางสาวมาธุสร แข็งขัน
  • 56. 522110197 นางสาวรสิตา แก้วจีน
  • 57. 522110198 นางสาวระพีพรรณ ดาสา
  • 58. 522110199 นางสาวรัตติกาล คำดี
  • 59. 522110201 นางสาวลลิดา มิตกิตติ
  • 60. 522110202 นางสาวลานนา เที่ยงจันตา
  • 61. 522110203 นางสาววณิชยา จตุรสุคนธ์
  • 62. 522110204 นายวนกร พรลีแสงสุวรรณ์
  • 63. 522110207 นางสาววราภรณ์ พรหมมา
  • 64. 522110208 นางสาวสาริศา จงงามวิไล
  • 65. 522110210 นางสาววันวิสาข์ สุริยะ
  • 66. 522110211 นางสาววิชชุดา แดงสุวรรณ
  • 67. 522110213 นางสาววิภาวรรณ วัฒนมิตร์
  • 68. 522110215 นายวีระพงศ์ อินตาวงศ์
  • 69. 522110216 นายเวชพิสิฐ ถิรินทรพงศ์
  • 70. 522110217 นายศราวุธ ทุนกาศ
  • 71. 522110219 นางสาวศิรดา กุณาวงศ์
  • 72. 522110220 นายศิริพงศ์ธนัท วิฑูรย์
  • 73. 522110221 นายศุทธิภูมิ สุธรรม
  • 74. 522110222 นางสาวสวนีย์ แก้วสุดใจ
  • 75. 522110223 นางสาวสาวินีย์ มณีทอง
  • 76. 522110224 นายสิรพงศ์ เทียนแก้ว
  • 77. 522110225 นางสาวหทัยพร งามมงคลชัย
  • 78. 522110226 นางสาวอภิญญา แซ่เอา
  • 79. 522110228 นายอัครวัฒน์ ทัศนศรีวรการ
  • 80. 522110229 นางสาวสิริญา ดีคาบาเลส
  • 81. 522110231 นายอัศม์เดช คำเกิด
  • 82. 522110232 นายอานนท์ ทาวงศ์
  • 83. 522110233 นางสาวปภาณัท ศิวะโกเศศ
  • 84. 522110234 นางสาวอุไรวรรณ เงินคำ
  • 85. 522110247 นายฉัตรรพี สุพจน์เฉลิมขวัญ
  • 86. 522110252 นางสาวณัฐพร ผุสดีสราญจิตต์
  • 87. 522110254 นางสาวดาราวรรณ ธันยบูรณ์สิทธิ
  • 88. 522110257 นายนพดล ขันธ์รัตน์
  • 89. 522110259 นายปนาวุธ แก้วศักดิ์
  • 90. 522110260 นายประภัสร์ ห้วงสกุลเจริญ
  • 91. 522110261 นางสาวปาริกา พยัคฆันตร์
  • 92. 522110263 นางสาวพรพิมล คงประสพกิจ
  • 93. 522110264 นายพินิจพงศ์ จูปั้น
  • 94. 522110266 นางสาวรศินี ปรางค์สมบัติ
  • 95. 522110267 นายรัฐวุธ ทองธาระ
  • 96. 522110270 นางสาววิมลรัตน์ พรรณเรืองรอง
  • 97. 522110273 นายอนันตชัย พูลสวัสดิ์
  • 98. 522110275 นางสาวราณี สมันตรัฐ
  • 99. 522112003 นายกนิษฐ์ แสงบุญ
  • 100. 522112006 นายกันต์กมล ทาระวัน
  • 101. 522112009 นางสาวจันทร์จิรา ใจตื้อ
  • 102. 522112011 นายฉัตรชัย จันทมงคล
  • 103. 522112018 นางสาวดวงธิดา มีไฝ
  • 104. 522112031 นายเมธัส ชิมรังสรรค์
  • 105. 522112032 นายยศนนท์ แรดทอง