spacer


 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 15 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ รายชื่อ

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร

 • กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดประกวดผลงานแอนิเมชั่น ชิงเงินรางวัล 1 แสนบาท พร้อมสิทธิ์อบรมที่ฮอลลีวูด รายละเอียด

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาเอกจำนวน 15 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร

 • 3 พฤษภาคม 2557 วันวิชาการด้านการจัดการความรู้ (KM DAY) ครั้งที่ 1 ณ ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [หมดเขตการลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557] ดูรายละเอียดโครงการและการลงทะเบียนได้ที่นี่

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รายชื่อ

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รายชื่อ

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รายละเอียด ใบสมัคร

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รายชื่อ

 • 19 - 22 พฤษภาคม 2557 ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รายชื่อ

 • 26 มีนาคม 2557 อบรมการซ้อมหนีไฟที่ห้อง 112

 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ National Chengchi University ประเทศไต้หวัน หมดเขต 22 เม.ย. 2557 รายละเอียด

 • Program for Academic Exchange (PAX) National Chung Hsing University หมดเขต 3 เม.ย. 2557 รายละเอียด

 • Hirosaki University Exchange Student Program (for Fall 2014) หมดเขต 19 มี.ค. 2557 รายละเอียด

 • Scholarship pregramme TF Learm Programme@NUS, AY 14/15 หมดเขต 14 มี.ค. 2557 รายละเอียด

 • ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 หมดเขต 14 มี.ค. 2557 รายละเอียด

 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบที่ ๑ ดูรายละเอียดได้ที่ http://goo.gl/AqbtEH

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี รายชื่อ

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี รายชื่อ

 • โครงการ China-AUN Scholarship 2014/2015 หมดเขตรับสมัคร 21 เม.ย. 2557 รายละเอียด

 • โครงการ Summer School Program at Ochanomizu University หมดเขตรับสมัคร 21 เม.ย. 2557 รายละเอียด

 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Osaka University หมดเขตรับสมัคร 13 มี.ค. 2557 รายละเอียด

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 รายชื่อ

 • Franco-Thai Scholarship Program 2014 รายละเอียด

 • โครงการ Student Exchange Programs at Tohoku University หมดเขตรับสมัคร 25 ก.พ. 2557 รายละเอียด

 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2557 หมดเขตรับสมัคร 19 มี.ค. 2557 รายละเอียด

 • โครงการ UMAP Student Connection Online (USCO) 1/2014 หมดเขตรับสมัคร 7 มี.ค. 2557 รายละเอียด

 • โครงการ Shinshu University Exchange Student Program หมดเขตรับสมัคร 24 ก.พ. 2557 รายละเอียด

 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Mie University หมดเขตรับสมัคร 21 มี.ค. 2557 รายละเอียด

 • โครงการ Exchange Winter Semester 2014/ 2015 หมดเขตรับสมัคร 18 เม.ย. 2557 รายละเอียด

 • โครงการ Hirosaki University Exchange Student Program (for Fall 2014) หมดเขตรับสมัคร 28 มี.ค. 2557 รายละเอียด

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ครั้งที่ 9 ปี 2557 รายละเอียด

 • ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 หมดเขตรับสมัคร 31 มี.ค. 2557 รายละเอียด

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ‏ ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี รายชื่อ

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา) รายชื่อ

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 10 อัตรา วุฒิปริญญาเอก รายละเอียด

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา) รายชื่อ

 • รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จัดการเรียนการสอนหลักที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน) รายละเอียด ใบสมัคร

 • ตารางสอบปลายภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2556 final examination ตารางสอบ (เชียงใหม่) ตารางสอบ (ลำพูน)

 • 15 -16 กุมภาพันธ์ 2557 CAMT Project 4th Year Student's Exhibition 2014 ณ ศูนย์การค้า MAYA ลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึก

 • แจ้งผลการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ รายชื่อ

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา) รายชื่อ

 • ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน “การจัดทำแผนที่อัจฉริยะ และแอพพลิเคชั่นเพื่อการท่องเที่ยว" รายละเอียดการรับสมัคร

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการจำนวน 1 ตำแหน่ง รายชื่อ

 • ทุน FUSION เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ดูรายละเอียดได้ที่หน้า website http://fusion-edu.eu/FUSION/ เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2557 (1 March 2014)

 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รายละเอียด ใบสมัคร

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา) รายชื่อ

 • ทุน ERASMUS Lotus-Unlimited ในปี 2557 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 ทุน คือ
  - ระดับปริญญาโท 10 เดือน จำนวน 1 ทุน
  - ระดับปริญญาโท 22 เดือน จำนวน 1 ทุน
  - ระดับปริญญาเอก 10 เดือน จำนวน 1 ทุน
  - ทุนบุคลากร 1 เดือน จำนวน 1 ทุน
  เปิดรับสมัครถึง 17 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียด

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านการศึกษา) รายชื่อ

 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี รายละเอียด ใบสมัคร

 • ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร

 • ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ผ่านการสอบรับตรงวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี คลิกดูขั้นตอน

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในหน้าที่พัสดุ) รายชื่อ

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รายชื่อ

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 11 อัตรา รายชื่อ

 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียด

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านการศึกษา) รายชื่อ

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่พัสดุ) รายชื่อ

 • หนังสือยืนยันตอบรับเข้าศึกษาในวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557
  Software Engineering (International Program)
  สาขาวิชาแอนนิเมชัน
  สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เชียงใหม่)

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557
  Anouncement for Direct Admission to Undergraduate Program, Academic Year 2014
  Software Engineering (International Program)
  สาขาวิชาแอนนิเมชัน
  สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เชียงใหม่)

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำหน่งอาจารย์ จำนวน 11 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ รายละเอียด

 • ประกาศตารางสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 | Mid-term Examination_second semester 2013 ตารางสอบเชียงใหม่ ตารางสอบลำพูน International

 • ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ รายละเอียด

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการตำแหน่งนักการเงินและบัญชี รายละเอียด ใบสมัคร

 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสายปฏิบัติการตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (หน้าที่พัสดุ) รายละเอียด ใบสมัคร

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียด

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่(ลำพูน) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียด

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่(เชียงใหม่) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียด

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียด

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ รายละเอียด ใบสมัคร

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี รายชื่อ

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายชื่อ

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 รายชื่อ

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกตำแหน่งนักการเงินและบัญชี รายละเอียด

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด

 • รายชื่อผู้ที่ชนะการประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 54 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายชื่อ

 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี รายละเอียด ใบสมัคร

 • ตารางสอบข้อเขียน การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ตารางสอบ

 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร

 • Announcement:Details and Applying Scholarship for International Students
  ประกาศ รายละเอียดการสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
  Details รายละเอียด Application Form

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557
  หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)
  หลักสูตรแอนนิเมชัน
  หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จ.เชียงใหม่)

 • ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2557 รายละเอียด

 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ICOMOS 2013 วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2556 รายละเอียด

 • ทุนวิจัยในโครงการ Mekong Institute-New Zealand Ambassador's Scholarship ประจำปี 2557 รายละเอียด

 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AUN-ACTS Program ประจำปีงบประมาณ 2557 รายละเอียด

 • โครงการ Exchange Summer Semester 2014 (and Winter Semester 2014/ 2015) รายละเอียด

 • เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจาก Professor of Swedish University of Agricultural Science in Uppsala รายละเอียด

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี รายละเอียด ใบสมัคร

 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 54 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด

 • ขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 54 ชุดพร้อมติดตั้ง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รายละเอียด

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาิวิทยาลัยสายวิชาการ รายชื่อ

 • สวนสัตว์เชียงใหม่ ขอเชิญน้องๆ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดผลงานศิลปะ ในหัวข้อ 4 ปี หลินปิง (ภาพเขียน ภาพถ่าย งานปั้น ดนตรี) รายละเอียด กำหนดการ

 • ตารางสอบปลายภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2556 เชียงใหม่ ลำพูน

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ รายละเอียด

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด ใบสมัคร

 • ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดโดยวิธีคัดเลือก รายชื่อผู้ประกอบการ

 • ผลการคัดเลือกเจ้างเหมาเช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ รายชื่อผู้ประกอบการ

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ รายชื่อ

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ รายละเอียด ใบสมัคร

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ รายชื่อ

 • ASAIHL International Conference 2013 วันที่ 5-7 ธ.ค. 2556 รายละเอียด

 • การสนับสนุนผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556 รายละเอียด

 • งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013 วันที่ 23-27 ส.ค. 2556 รายละเอียด

 • วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด

 • DAAD Scholarships 2014/ 2015 for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists หมดเขต 15 ต.ค. 2556 รายละเอียด

 • ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น (ภาคฤดูใบไม้ผลิ 2014) หมดเขต 15 ก.ย. 2556 รายละเอียด

 • งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก ระหว่างวันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี รายละเอียด

 • เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดโดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 • เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถโดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 • ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557 ** เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ** รายละเอียด
  ใบสมัครและใบรับรอง สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

  ใบสมัครสาขาแอนนิเมชัน

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ รายละเอียด ใบสมัคร

 • ประกาศกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยได้แนบประกาศการสอบ ตามรายละเอียดดังนี้ ตารางสอบ1/56(เชียงใหม่) ตารางสอบ1/59(ลำพูน) คำสั่งเปลี่ยนแปลงวันสอบสถานที่สอบ

 • งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก ระหว่างวันที่ 20 – 26 ธันวาคม 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมงานและเสนอผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการฯ ส่งรายละเอียดในเอกสารตอบรับการจัดนิทรรศการและ ส่งไปยัง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 เอกสารแนบ

 • ASAIHL International Conference 2013 ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2556 ในเมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ภายใต้ Theme “Education for all: Prospects & Challenges” โดยมี Sub-Themes ดังนี้
  Multimode-delivery systems in Education: country case studies
  Cross-border education: student & academic mobility
  Empowerment of women through education
  Career development in a knowledge
  ผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.kln.ac.lk/conf/asaihl2013 เอกสารแนบ

 • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำหนดการจัดประชุม/ สัมมนา/ ฝึกอบรมนานาชาติเพื่อประชาสัมพันธ์ โดยจัดทำข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ จัดส่งไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ได้ทาง โทรสารหมายเลข 02 – 354 5570 อีเมล์ teeraorn@mua.go.th หรือกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.inter.mua.to.th (ภายใต้หัวข้อ Announment) เอกสารแนบ

 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ UMAP Student Connection Online Project (USCO) ปี 2556 ประเภท Program C ครั้งที่ 1 สนใจเสนอชื่อผ่านงานบริหารวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เอกสารแนบ

 • รับสมัครคัดเลือกรางวัล TRF – CHE – Scopus Researcher Awards 2013 เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาทางเว็บไซต์ของรางวัล http://asia.elsevler.com/trfchescopus213 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2556 เอกสารแนบ

 • ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2556 (รอบที่ 2) รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ไม่มีผู้สมัคร รายละเอียด

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านการศึกษา รายชื่อ

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล รายชื่อ

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านการศึกษา รายชื่อ

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล รายชื่อ

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาัลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 10 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาเอก จำนวน 10 อัตรา (ไม่มีผู้สมัคร) รายละเอียด

 • ขยายเวลาเปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปี 2557 โดยขยายไปจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้โดยตรงที่ www.fulbrightthai.org (หน้าแรก ภายใต้หัวข้อ “Today’s grant” รายละเอียด

 • โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “วิจัย: ทำไม เพื่ออะไร” ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม HB 7801 อาคาร HB 7 ชั้น 8 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้มีความประสงค์เข้าร่วม กรุณาแจ้งรายชื่อได้ที่งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 รายละเอียด

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา รายชื่อ

 • กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 รายละเอียด

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา รายชื่อ

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องส่งเสริมเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ รายชื่อ

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา รายชื่อ

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องส่งเสริมเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ รายชื่อ

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาัลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 10 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร

 • ทุน ASEAN Leaders Fostering Program 2013/2014 รับสมัครถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 รายละเอียด

 • โครงการ Hitachi Scholarship Foundation’s Program 2014 รับสมัครถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2556 รายละเอียด

 • การจัดสัมมนา "การเขียนตำราและหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา" ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักบริการ ITSC รายละเอียด

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าทีบริหารงานบุคคล) รายละเอียด ใบสมัคร

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่สนับสนุนด้านการศึกษา) รายละเอียด ใบสมัคร

 • ทุน Junior Fellowship (JRF) จำนวน 20 ทุน และ Research Associateships (RA) จำนวน 7 ทุน รับสมัครถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 รายละเอียด

 • การประชุมวิชาการเรื่อง “Role of Higher Learning Institutions in Enhancing Global Competencies” ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2556 สามารถเสนอชื่อและส่ง Abstract ได้ที่งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 รายละเอียด

 • โครงการ 2013 International Dual Degree Program at Chia-Nan University of Pharmacy and Science หมดเขต 30 มิถุนายน 2556 สามารถสมัครได้โดยตรงด้วยตัวเอง รายละเอียด

 • Scholarships for postgraduate courses for professionals with relevance to developing countries for the academic year 2014/2015 หมดเขต 31 กรกฎาคม 2556สามารถสมัครได้โดยตรงด้วยตัวเอง รายละเอียด

 • โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program ปี 2557 หมดเขต 14 กรกฎาคม 2556 สมัครและส่งเอกสารได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ห้อง 520 รายละเอียด

 • ทุน The JSPS RONPAKV (Dissertation Ph.D.) Program 2014 สำหรับนักวิจัย หมดเขต 10 กรกฎาคม 2556 สามารถสมัครได้โดยตรงด้วยตัวเอง รายละเอียด

 • ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย หมดเขต 30 มิถุนายน 2556 สามารถสมัครได้โดยตรงด้วยตัวเอง รายละเอียด

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในหน้าที่บริการการศึกษา) รายละเอียด ใบสมัคร

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องส่งเสริมเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด) รายละเอีย ใบสมัคร

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยา้ลัยชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายชื่อ

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี รายชื่อ

 • แจ้งผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี รายชื่อ

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายชื่อ

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2
    รายละเอียดตามบัณฑิตศึกษา คลิก
  รายละเอียดการรับสมัครสาขาการจัดการความรู้
  รายละเอียดการรับสมัครสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 68 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ รายละเอียด

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายชื่อ

 • กิจกรรมและรายละเอียดสำหรับนักศึกษาใหม่ คลิกดูรายละเอียด

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร

 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด ใบสมัคร

 • 24 -26 เมษายน 2556 สัมมนาประจำปี 2556

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา รายชื่อ

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด ใบสมัคร

 • 19 เมษายน 2556 ร่วมรดน้ำดำหัวอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 • 19 เมษายน 2556 ร่วมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จัดการเรียนการสอนที่ จ.ลำพูน) รายชื่อ

 • ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 68 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา รายละเอียด ใบสมัคร

 • ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) เครื่องเช่าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 68 ชุด รายละเอียด

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จัดการเรียนการสอนที่ จ.ลำพูน) ลำพูน

 • 19 เมษายน 2556 ร่วมงานกาดหมั้วครัวฮอม ณ ลานน้ำพุ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เวลา 8.00 - 16.00 น.

 • 13 เมษายน 2556 ร่วมเดินขบวนแห่สงกรานต์จากสถานีรถไฟ-วัดพระสิงห์ เวลา 13.00 - 18.00 น.

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนังานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ( จำนวน 8 อัตรา) รายชื่อ

 • กำหนดรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 รายละเอียด

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จัดการเรียนการสอนที่ จ.ลำพูน) ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 รายชื่อ

 • วิทยาลัยฯจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 ที่ Website : www.camt.cmu.ac.th และกำหนดการวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา รายชื่อ

 • ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ กรรมการคุมสอบ และยกเลิกกระบวนวิชาสอบ การสอบปลายภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียด

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร

 • ขอเชิญร่วมเข้าแข่งขัน Walk Rally ครั้งที่ 2 แวดเวียงเจียงใหม่ จัดโดยสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด ใบสมัคร โปสเตอร์

 • แจ้งรายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายชื่อ

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ และตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
  The authorization of final examination committees/proctors for Bachelor Degree Program Semester 2 Academic Year 2012
  ตารางสอบ (เชียงใหม่) ตารางสอบ (ลำพูน) Final Examination

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ รายชื่อ

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ รายชื่อ

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษ 1/2556
    รายละเอียดตามบัณฑิตศึกษา คลิก
  รายละเอียดการรับสมัครสาขาการจัดการความรู้
  รายละเอียดการรับสมัครสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร (แก้ไข)

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด ใบสมัคร

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รายชื่อ

 • ประกาศเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2556 รายละเอียด ใบสมัคร โปสเตอร์

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รายชื่อ

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานด้านบริการการศึกษา รายชื่อ

 • ตารางสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ตารางสอบเพิ่มเติม
  951324, 951321 (เปลี่ยนแปลงวันเวลา สถานที่สอบ)
  953361 (เปลี่ยนแปลงวันเวลา สถานที่สอบ)

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรแอนนิเมชัน รายชื่อ

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ด้านบริการการศึกษา (เพิ่มเติม) รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกและสอบสัมภาษณ์

 • ตารางสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ตารางสอบ (เชียงใหม่) ตารางสอบ (ลำพูน) Mid-term Examination

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง อาจารย์ รายชื่อ

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานด้านบริการการศึกษา รายชื่อ

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รายละเอียด ใบสมัคร

 • รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี [ไม่มีผู้สมัคร] รายละเอียด

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 • ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ (รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ BMW) รายละเอียด

 • ประกาศผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนง.ส่วนงาน) สังกัดวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานปฏฺบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 • หนังสือยืนยันตอบรับเข้าศึกษาในวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556
  สาขาิวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)
  สาขาแอนนิเมชัน
  สาขาการจัดการสมัยใหม่ฯ (เชียงใหม่)

 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ รายละเอียด ใบสมัคร

 • ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รายชื่อผู้ประกอบการ

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
  หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)
  หลักสูตรแอนนิเมชัน
  หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จ.เชียงใหม่)

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาลัยศิลป สื่อ และเทคโนโลยี รายชื่อ

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา จำนวน 3 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร

 • แจ้งผลการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เบื้องต้น) รายชื่อ

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ รายละเอียด ใบสมัคร

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รายชื่อ

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายชื่อผู้ประกอบการ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  สาขาวิชาแอนนิเมชัน
  สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เชียงใหม่)

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์นวัตตกรรมและการจัดการความรู้) รายชื่อ

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัีมภาษณ์ ตำแหน่งงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา รายชื่อ

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักงาน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รายละเอียด ใบสมัคร

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา รายชื่อ

 • กำหนดการดำเนินการรับเรื่องคำขอเพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชา สำหรับกระบวนวิชาภายในของวิทยาลัยฯ [นักศึกษาส่งเรื่องได้ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.00 เท่านั้น] รายละเอียด กำหนดการ

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์นวัตตกรรมและการจัดการความรู้) รายชื่อ

 • กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 กำหนดการและรายละเอียด

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รายละเอียด ใบสมัคร

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียด ใบสมัคร

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  สาขาวิชาแอนนิเมชัน
  สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เชียงใหม่)

 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รายละเอียด

 • ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานด้านบริการการศึกษา รายชื่อ

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(ปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา) รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 รายชื่อ

 • คำสั่ง ขอแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
  หมายเหตุ:กระบวนวิชา 954491 จากเดิมสอบวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555 เปลี่ยนแปลงเป็นวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555 เวลา 12.00 - 15.00 น.ห้อง 113,114
  ตารางสอบปลายภาคของเชียงใหม่ ตารางสอบปลายภาคของลำพูน

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่พัสดุ) รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่พัสดุ) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรยุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(บริการการศึกษา) รายชื่อสอบคัดเลือก

 • 26 September 2012 SE Show Pro 4.0 9.00 - 12.00 @ CAMT

 • 26 กันยายน 2555กำหนดการโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ” เวลา 08.30 - 12.00 น. กำหนดการ

 • ประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา จำนวน 5 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (รอบ 2) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รายชื่อ

 • งานบริการการศึกษาเปิดให้บริการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2555 เป็นต้นไป จนถึง 28 กันยายน 2555

 • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ CLink (Centre of Excellence for Learning, Innovation, Networking and Knowledge) จำนวน 11 ทุน รายละเอียด

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัครา รายละเอียด ใบสมัคร

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนัการเงินและบัญชี รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รายชื่อ

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี รายชื่อ

 • ประกาศ จ้างเหมาศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านวัฒนธรรมและสินค้าด้านวัฒนธรรม 4 ภาค โครงการ ขยายผลเว็บไซต์การให้บริการสินค้าเชิงวัฒนธรรม 4 ภาค รายละเอียด

 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียด (แก้ไข)

 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่้วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์ (พนักงานขับรถยนต์) รายละเอียด

 • วิทยาลัยศิลปะ สือ และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ การจัดการความรู้ และ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ รายละเอียด

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

 • รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 28 กันยายน 2555 (สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 14 กันยายน 2555) รายละเอียดการรับสมัคร

 • หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ใบสมัคร หนังสือรับรอง

 • หลักสูตรแอนนิเมชัน ใบสมัคร

 • หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใบสมัคร

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่้วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา รายชื่อ

 • แจ้งกระบวนวิชาสอบกลางภาค ปีการศึกษา 1/2555 ที่มีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบ รายละเอียด

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา รายชื่อ

 • ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ขอให้นศ.ติดต่อสอบถามตารางสอบจากอาจารย์ผู้สอน/งานบริการการศึกษาฯ ก่อนถึงกำหนดการสอบอย่างน้อย 2 วัน กรณีเกิดมีการเปลี่ยนแปลง ตารางสอบกลางภาคของ จ.เชียงใหม่ ตารางสอบกลางภาคของ ศูนย์หริภุญไชยฯ

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียด ใบสมัครสายปฏิบัติการ

 • ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนการศึกษาช่วยงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 รายชื่อ

 • 7 กรกฎาคม 2555 School ShortFilm award

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา

 • แจ้งผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านกิจการนักศึกษา รายชื่อ

 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป, พนักงานปฏิบัติงานด้านพัสดุ และ พนักงานปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้กู้ กยศ. รายใหม่ กลุ่ม ปี 1 รายใหม่ ปีการศึกษา 2555 รายชื่อ

 • นักศึกษาผู้กู้ กรอ.รายใหม่ ปีการศึกษา 2555 สามารถยื่นแบบคำขอกู้ยืนในระบบ e-Studentloan ได้แล้ว ขั้นตอนการดำเนินการ

 • วิธีใส่ยอดค่าเทอม สำหรับผู้กู้ กยศ. รายเก่า (รุ่นพี่) ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2555 ถ้าไม่ได้ใส่วันที่ 25-29 มิถุนายน 2555 จะไม่มีเอกสารให้ลงนาม วิธีใส่ยอดค่าเทอม

 • ประกาศรายชื่อผู้กู็ กยศ. รายเก่า กลุ่มปี 1 ต่อเนื่องย้ายสถาบัน (ม.6) ปีการศึกษา 2555 รายชื่อ

 • รายละเอียดทุกการศึกษา กยศ. และ กรอ.

 • กยศ.รายเก่า 4 ขั้นตอน กยศ.รายใหม่ 11 ขั้นตอน

 • กรอ.รายเก่า 4 ขั้นตอน กรอ.รายใหม 11 ขั้นตอน

 • บริษัท Asia Immersion Co.,Ltd. เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ. รายเก่า กรอ. รายเก่า

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่พัึสดุ, เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียด ใบสมัคร

 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ รายชื่อ

 • 31 พฤษภาคม2555 อบรม "การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem-based Learning" เวลา 9.00-16.30 น. ห้อง 114

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ รายชื่อ

 • 1 มิถุนายน 2555 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ ห้อง 114

 • 29 พฤษภาคม 2555 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้อง 113 และ 114

 • 28 พฤษภาคม 2555 วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้อง 112, 113 และ 114

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือด้านเทคนิคและเครื่องยน รายชื่อ

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ให้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (รอบที่2)

 • 24 พฤษภาคม 2555 ร่วมทำบุญหอพัก ณ ศูนย์หริภุญชัย จ.ลำพูน

 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

 • อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก 4 ตำแหน่ง รายละเอียด ใบสมัคร

 • เจ้าหน้าที่ (พนักงานปฏิับัติงาน) 8 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร

 • พนักงานบริการฝีมือ ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์ 1 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2555 (รอบ 2) รายชื่อ

 • 4 พฤษภาคม 2555 ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนจัดการเรียนการสอน ณ ห้อง 114 เวลา 16.45 - 18.15 น.

 • 10 พฤษภาคม 2555 เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง Employee Engagement ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมฟูราม่า

 • ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (แท๊บเล็ตแอนดรอย์ 9 เครื่อง,แท๊บเล็ตiOS 9 เครื่อง ) รายชื่อ

 • ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่พัสดุ ผลสอบ

 • ประกาศ ผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 รายการ ( คอมพิวเตอร์ จำนวน 70 ชุด) รายชื่อ

 • 14 พฤษภาคม 2555 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสถาบัน” เวลา 08.30 - 16.30 น. สถานที่ ห้องประชุมนันทา 3-4 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการอบรม กรุณาแจ้งชื่อที่งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2555 รายละเอียด

 • 27 เมษายน 2555 พิธีรดน้ำดำหัวคณบดี และอาจารย์อาวุโส ใน CAMT และการแข่งขันการทำลาบพื้นเมือง

 • 23 - 24 เมษายน 2555 สัมมนาและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • 20 เมษายน 2555 โครงการอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และ เรื่อง บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา กับความสำเร็จการศึกษา และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ รายชื่อ

 • ขั้นตอนการกู้ยืมเงินการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 กยศ. รายเก่า กยศ. รายใหม่ กรอ. รายเก่า

 • ประกาศ เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 2 รายการ (แท๊บเล็ตแอนดรอย์ 9 เครื่อง,แท๊บเล็ตiOS 9 เครื่อง ) รายละเอียด

 • ประกาศ เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 รายการ ( คอมพิวเตอร์ จำนวน 70 ชุด) รายละเอียด

 • โครงการหนังสั้นโรงเรียนและชุมชนในหัวข้อ "โรงเรียนนอกรั้ว" [วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี]

 • ประกาศ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2) รายละเอียด

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 รายชื่อ

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเ้ข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพัสดุ รายชื่อ

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ รายละเอียด ใบสมัคร

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 รายชื่อ

 • นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึก ในวันที่ 15 ก.พ.2555 ให้ไปติดต่อขอเข้าร่วมโครงการหลังกำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 2555 เป็นต้นไป รายชื่อนักศึกษา รายละเอียด

 • ขอแจ้งกระบวนวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สอบไล่ 2/2554 (953231, 951301 และ 951498) รายละเอียด

 • ขอแต่งตั้งกรรมการคุมปลายภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 รายละเอียด

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดดังแนบ

 • ประกาศถึง นักศึกษาวิทยาลัยฯ ที่ขอกู้ยืมเงินทุนเพื่อการศึกษา(กยศ.และกรอ.)
  งานทุนและบริการ (กู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการปลูกจิตสำนึกสำหรับนักศึกษาผู้กู้ กยศ./กรอ. ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดได้ที่ กิจการนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ห้อง 102 โทร.053-942645 หรืองานทุนและบริการ กองพัฒนานักศึกษา โทร.053-941360 หรือ www.stu-aff.oop.cmu.ac.th กำหนดการ

 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) รายชื่อ

 • เชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปีใช้สิทธิ์เลือกตั้งสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2555 เวลา 08.30-18.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องบริการการศึกษา (102)

 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 8 อัตรา รายละเอียดพร้อมใบสมัคร

 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด ใบสมัคร

 • คำสั่ง ขอเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระัดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554
  - กระบวนวิชา 954361
  - กระบวนวิชา 953213 และ 593232

 • คำสั่ง ขอแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม) รายละเอียด

 • คำสั่ง ขอแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 รายละเอียด

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

 • หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รายชื่อ หนังสือตอบรับยืนยันเข้าศึกษา หนังสือสละสิทธิ์

 • หลักสูตรแอนนิเมชัน รายชื่อ หนังสือยืนยันตอบรับเข้าศึกษา หนังสือสละสิทธิ์

 • หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จ.เชียงใหม่) รายชื่อ หนังสือยืนยันตอบรับเข้าศึกษา หนังสือสละสิทธิ์

 • หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์หริภุญไชยฯ จ.ลำพูน) รายชื่อ หนังสือยืนยันตอบรับเข้าศึกษา หนังสือสละสิทธิ์

 • ประกาศ ผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จำนวน 3 รายการ : โต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน และตู้เก็บเอกสาร) รายชื่อ

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายชื่อ

 • ประกาศ ผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตู้เบลด และ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเบลด) ประกาศ

 • ประกาศ เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีคัดเลือก (จำนวน 3 รายการ) รายละเอียด

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2555
  (*ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขอให้ไปลงทะเบียนก่อนสัมภาษณ์ที่ห้อง 114
  สำหรับผู้เข้าสัมภาษณ์เวลา 09.00 - 12.00 ให้ลงทะเบียนในเวลา 8.30 น.
  สำหรับผู้เข้าสัมภาษณ์เวลา 13.30 - 16.30 ให้ลงทะเบียนในเวลา 13.00 น.*)

 • หลักสูตรการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตนานาชาติ) รายชื่อ

 • หลักสูตรแอนนิเมชัน รายชื่อ

 • หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จ.เชียงใหม่) รายชื่อ

 • หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนยหริภุญไชยฯ จ.ลำพูน) รายชื่อ

 • ประกาศ เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเลือก (ตู้เบลด และ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเบลด) รายละเอียด

 • แจ้งผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าทีโสตทัศนศึกษา

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • ประกาศ ผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ

 • ประกาศ เรื่อง การจ้างเหมาจัดทำสื่อการสอน E-Learning รายละเอียด

 • ประกาศขยายเวลาการยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ

 • ประกาศ เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเลือก (คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ) รายละเอียด

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555

 • หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รายชื่อ

 • หลักสูตรแอนนิเมชัน รายชื่อ

 • หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จัดการเรียนการสอนที่จังหวัดเชียงใหม่) รายชื่อ

 • หลักสูตรจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จัดการเรียนการสอนที่จังหวัดลำพูน) รายชื่อ

 • ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (ขยายเวลาจนถึง 9 พฤศจิกายน 2554)
  ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (เจ้าน้าที่บริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
  ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์) จำนวน 1 อัตรา

  รายละเอียด ใบสมัคร

 • กำหนดการ การติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดือน (กำหนดส่ง 14 ตุลาคม 2554) ตารางกำหนดการ

 • รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 รายชื่อ

 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตารางสอบ (แก้ไข)

 • ขอความร่วมมือนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีทุกคน/ทุกระดับ เข้าไปประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 รายละเอียด

 • ประกาศ หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชา ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียด

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 รายชื่อ

 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำมีการศึกษา 2555 รายละเอียด

 • หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ใบสมัคร หนังสือรับรอง

 • หลักสูตรแอนนิเมชัน ใบสมัคร

 • หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใบสมัคร

 • ประกาศวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เอกสารแนบ

 • ประกาศ แจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

 • ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียด ตารางสอบเพิ่มเติม

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ) รายชื่อ

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์) รายชื่อ

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพัสดุ รายชื่อ

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) รายละเอียด ใบสมัคร

 • รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักงาน ไฟล์แนบ

 • รับสมัคร ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือผู้จบการศึกษา ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรแอนนิเมชัน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยในเขตภาคเหนือ จำนวน 50 คน ด่วน! รายละเอียดและใบสมัคร

 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มผู้กู้ กยศ.รายใหม่ ปีการศึกษา 2554 กลุ่มผู้กู้ กยศ.รายเก่า ปีการศึกษา 2554 กลุ่มผู้กู้ กรอ.

 • ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักงานวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร

 • ประกาศสรรหาคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รายละเอียด

 • การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียด

 • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กำหนดการ (แก้ไข)

 • ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554 ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2554 กำหนดการ (แก้ไข)

 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหัวข้อ การคิดเป็นภาพแบบ Mind mapping และ เทคนิคการสร้าง connection อย่างมืออาชีพ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 513 ชั้น 5 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รายละเอียด dddd

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่ 2) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รายชื่อ

 • ขอเชิญอาจารย์เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีดำหัวคณบดี และอาจารย์อาวุโส วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 11.00-15.00น. ณ.บริเวณห้องโถงระหว่างห้อง 113 และ114 อาคารวิทยาลัย รูปภาพ

 • ขอเชิญชวนรับสมัครบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดวิทยาลัยวิทยาลัยฯ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2554 ในวันเวลาราชการ ณ งานทะเบียนประวัติและสรสนเทศบุคลากร กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียด

 • นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 ให้ดำเนินการคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ดังเอกสารแนบต่อไปนี้ ขั้นตอนดำเนินการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รายละเอียดรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเรียนดี ปีการศึกษา 2554 รายชื่อ

 • แจ้งผลการคัดเลือกการสอบสัมภาษณ์พนักงานโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รายชื่อ

 • กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) : การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2554 กำหนดการ

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 และกำหนดการรายงานตัวเป็นนักศึกษา

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงานโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รายละเอียด ใบสมัคร

 • ประกาศผลการคัดเลือกสอบสัมภษณ์พนักงานโครงการ ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ, ผู้ประสานงานโครงการ, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในตำแหน่งต่าง ๆ ของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ รายชื่อ

 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 รายละเอียด

 • ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มีความประสงค์รับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ตำแหน่ง ทั้งหมด 7 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร

 • ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบสอบสัมภาษณ์ (กทม.) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(การจัดการความรู้) ปริญญาเอก รายละเอียด

 • ขอเชิญน.ศ.CAMT เข้าร่วมฟังบรรยายจากดีไซน์เนอร์ และนักออกแบบชั้นแนวหน้า ในหัวข้อ Creative City Trendy University เพื่อให้น้องได้มีไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและสร้างสรรค์ผลงาน จัดโดยบริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด(ประเทศไทย) ร่วมกับบริษัทชิชางคอมพิวเตอร์ฯ ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 114

 • ประกาศ เรื่อง การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2554 สำหรับนักศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ รายละเอียด

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2554 รายชื่อ

 • Announcement of Chiang Mai University Application for Admission to the International Undergraduate Programs 1st Semester for the Academic Year 2011 Application Form Detail

 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายละเอียด

 • นักศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่ไม่เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกจะไม่ได้รับพิจารณาให้กู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2554 ให้ยื่นแบบคำร้องทั่วไป ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้พร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ และสามารถติดต่อขอลงชื่อ เพื่อเข้ารับการอบรมในวันอื่นแทน ได้ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2554 ที่เคาน์เตอร์ ชั้น 1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มช. อาคารกองพัฒนานักศึกษา รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ

 • ประกาศสำหรับนักศึกษา กยศ และ กรอ. สามารถดูขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน ภาคการศึกษาที่ 1/2554 ได้ดังนี้ ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน

 • สถาบัน Animation Academy เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าคอร์สเรียน Animation & Game เพื่อสานฝันสำหรับผู้ที่อยากเป็น Animator & Game Designer โดยเปิดอบรมทั้งหมด 3 คอร์สระหว่างวันที่ 14-29 มีนาคม 2554 และ 18 เมษายน -3 พฤษภาคม 2554 รับคอร์สละ 20 คนเท่านั้น Beginning 1 Beginning 2 Advance

 • ขอเชิญบัณฑิตเข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554
  ลงทะเบียน 17.00 น. กรอกเอกสารลงทะเบียน
  Username = รหัสนักศึกษา
  Password = รหัสบัตรประชาชน
  แล้วปริ้นท์เอกสารเพื่อใช้เป็นใบลงทะเบียนเข้างาน กำหนดการ

 • นักศึกษาผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ทุกคนให้มาลงชื่อเพื่อเข้าร่วม "โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ." ภายในวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2553 ที่ห้องกิจการนักศึกษา โดยโครงการนี้จะจัดในวันพุธ ที่ 26 มกราคม 2554 นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมรอบที่ 1 (เช้า) เวลา 08.30-12.00 น. ลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00 น. ที่หอประชุม มช.
  1. นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมในรอบที่ 1 (เช้า) ให้มาเข้าร่วมในรอบที่ 2(บ่าย) เวลา 12.30-16.00 น.
  2. นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมโครงการจะถูกถอนชื่อออกจากการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2554

 • แบบฟอร์มการสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2554

 • หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • หลักสูตรแอนนิเมชัน

 • หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ (เชียงใหม่)

 • หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ (ลำพูน)

 • ขอเรียนเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่สานสัมพันธ์ CAMT ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2553 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี เรียนเชิญทุกท่านแต่งกายในชุดกีฬาของ CAMT มาในงานวันดังกล่าวลุ้นรับของรางวัลมากมาย และพบกับ surprise ที่พลาดไม่ได้

 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 หนังสือคำสั่ง

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อบุคคลาเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ รายชื่อ

 • Animation Academy เปิดรับสมัครนักศึกษา CAMT สาขา animation รหัส 54 เพื่อปูพื้นฐานเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนและนำไปสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวสู่ระดับการแข่งขัน สนใจติดต่อพี่เป่า 086-4297725 E-mail : animation_academy@hotmail.co.th www.animationacademy.info **รับจำนวน 20 คนเท่านั้น รายชื่อหลักสูตร

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตร์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รายชื่อ หนังสือยืนยันตอบรับเข้าศึกษา ใบตรวจสุขภาพ

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแอนนิเมชัน รายชื่อ หนังสือยืนยันตอบรับเข้าศึกษา ใบตรวจสุขภาพ

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เชียงใหม่) รายชื่อ หนังสือยืนยันตอบรับเข้าศึกษา ใบตรวจสุขภาพ

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ลำพูน) รายชื่อ หนังสือยืนยันตอบรับเข้าศึกษา ใบตรวจสุขภาพ

 • ประกาศวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการเปิดรับสมัคร เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 รายละเอียด

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2554

 • หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • หลักสูตรแอนนิเมชัน

 • หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์การศึกษาหริภุญไชย จ.ลำพูน)

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ รายละเอียด ใบสมัคร

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งบรรณารักษ์ รายละเอียด ใบสมัคร

 • รับสมัครบุคคลตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์ (พนักงานขับรถยนต์) รายละเอียด ใบสมัคร

 • กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ประกาศจากสำนักทะเบียนและประมวลผล กำหนดการจากงานบริการการศึกษา

 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รายชื่อ

 • แนวปฏิบัติในการโอนหน่วยกิจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 รายละเอียด

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายชื่อ

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ รายละเอียด ใบสมัคร

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งบรรณารักษ์ รายละเอียด ใบสมัคร

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียด ใบสมัคร

 • ขอเชิญคณาจารย์วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.ช. ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2553 ณ Horizon Village & Resort and Tweechol Botanic Garden กำหนดการ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาแอนนิเมชัน รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เชียงใหม่) รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ลำพูน) รายชื่อ

 • ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2553 เวลา 15.00 น ณ วัดฝายหิน กำหนดการ

 • กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(การจัดการความรู้) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู้) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อบริษัท และตำแหน่งที่รับสมัครสำหรับโครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 25 53 รายฃื่อบริษัท

 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องดำเนินการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตในเว็บไซต์ www.cmu.ac.th หรือ http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/ หัวข้อภาวะการหางานทำของบัณฑิต ลงทะเบียนการกรอกข้อมูล ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 รายละเอียด

 • แจ้งผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ/แผนการบริหารจัดการพื้นที่โรงอาหารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประกาศ

 • นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำ MIS ประเมิน สามารถไปทำได้ที่ ศูนย์ ITSC ในวันเสาร์ที่ 25 กย นี้ เวลา 10:00-16:00 น

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือบุคคลาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู้หลักสูตรเฉพาะกิจสำหรับสำนักงานอัยการสูงสุดรุ่นที่ 2) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี รายชื่อ

 • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ตารางสอบ อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบ พศ.2534

 • สถาบัน Animation Academy เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าคอร์สเรียน Animation & Game ระหว่างวันที่ 7-22 ตุลาคม 2553 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • รับสมัครผู้เสนอโครงการ/แผนกการบริหาร จัดการพื้นที่โรงอาหารวิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี รายละเอียด

 • ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าประเมินการเรียนการสอนของคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://mis.cmu.ac.th/ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2553 วิธีเข้าประเมินการสอน

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา รายชื่อ

 • แจ้งวันสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการความรู้ ย้ายไปสอบวันที่ 14 กันยายน 2553 และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ย้ายไปสอบวันที่ 18 กันยายน 2553

 • ขอเชิญชม ละครเปิดหมวกตอน รักอลวนคนอลเวง แสดงโดยชมรมการแสดงนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เชียงใหม่ ในวันพุธที่ 8 และพฤหัสที่ 9 กันยายน 2553 เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ ห้อง สโลป 114 ราคาบัตรละ 39 บาท รายละเอียด

 • ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วม โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมสำหรับการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษาและเสริมสร้างความเข้าใจมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ ประจำปีการศึกษา 2553 จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟ์แวร์) ในวันที่เสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2553 เวลา 8.00น.- 16.00น. ณ ห้อง 114 โปสเตอร์

 • ขอเชิญร่วมงาน CAMT รักษ์โลก ภายในงานมีการจัดประกวด แข่งขันดนตรี แข่งขันแฟชั่นโชว์ ประกวดถ่ายภาพ แข่งขันออกแบบ Character และ แข่งขันการเขียนโปรแกรม Visual Basic จัดโดยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กิจกรรมตอนกลางวันให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับ กาดมั่วคัวฮอม พร้อมกับฟังการบรรเลงเพลง จากน้องๆ ชมรมดนตรี และการแข่งขันวงดนตรี CAMT รักษ์โลก MUSIC CONTEST และแฟชั่นโชว์สุดอลังการ ไอเดียสร้างสรรค์แบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม ณ ลานกิจกรรมของวิทยาลัยฯ กำหนดการ โปสเตอร์

 • รายละเอียดการประกวดงาน CAMT รักษ์โลก ดนตรี แฟชั่นโชว์ ถ่ายภาพ ออกแบบ Charactor การเขียนโปรแกรม Visual Basic

 • ขอเชิญอาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ “ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด้า ปีที่ 4” ตั้งแต่เวลา 12.00 น.-14.00 น. วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณลานน้ำพุ รายละเอียด

 • ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมนาเชิงวิชาการ โครงการความร่วมมือสหกิจศึกษาไทยและยุโรป เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิธีการปฏิบัติด้านการค้าในประเทศทวีปยุโรป และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา ในระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2553 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดการ แบบตอบรับ

 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม - 30 กันยายน 2553 รายละเอียด ใบสมัคร

 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแอนนิเมชัน ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม - 30 กันยายน 2553 รายละเอียด ใบสมัคร

 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม - 30 กันยายน 2553 รายละเอียด ใบสมัคร หนังสือรับรอง

 • ขอเชิญชม ..รายการคนไทยหัวใจไม่ท้อ.. Project สร้างการ์ตูน Animation เรื่องมานะ มานี ตอนทางช้างเผือก โดยผู้กำกับภาพจาก Imagimax คุณ จุงซากุระ หรือ อาจารย์สุเทพ น้อยศรี ร่วมกับอาจารย์พลับ บุญสวน อาจารย์ประจำหลักสูตรแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00 น.

 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ รายชื่อ

 • ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand SPIN : Software Testing Community : Software Testing Academic Roadshow ในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กำหนดการ ใบรับตอบเข้าร่วม

 • ขอเชิญอาจารย์แนะแนว และผู้ที่สนใจ ร่วมเข้าอบรม ในหัวข้อเรื่อง การสร้าง Competency ของระบบแนะแนวในโรงเรียน โดย ใช้หลักการจัดการความรู้” ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมธาริน เชียงใหม่ กำหนดการ โครงการ

 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 คำสั่งแต่งตั้งและรายชื่อกรรมการคุมสอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการสอบ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาชัยชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ รายชื่อ

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่านการคัดเลือกรับสมัครร้านถ่ายเอกสาร ประจำวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประกาศ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับสมัครร้านถ่ายเอกสาร รายชื่อ

 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2553 และขอเรียนเชิญบุคคลากรทุกท่านร่วมรับฟัง กำหนดการ

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ รายละเอียด ใบสมัคร

 • ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ Knowledge Management in Practice โดย Mr. Geoff Parcell วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 14.00 น.-15.00 น. ณห้อง 411 รายละเอียด

 • ขอเชิญร่วมกิจกรรม EU Road Show 2010 โดยมีการจัด รายละเอียดเพิ่มเติม โปรแกรมภาพยนต์

 • ขอเชิญเข้าอบรม โปสเตอร์ หลักสูตร

 • ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ ประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอสำหรับเยาวชน หัวข้อ รายละเอียด

 • ประกาศรับสมัครร้านถ่ายเอกสาร ประจำวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี รายละเอียด ใบสมัคร

 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้าโครงการสหกิจศึกษารุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 รายชื่อ

 • อเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้อง 113 อาคารวิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 เวลา 10.30 – 13.00 น. กำหนดการ

 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ชนะการประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายชื่อ

 • รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติผ่าน และได้เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการสหกิจศึกษาหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 3 รายชื่อ

 • ขอเชิญ อาจารย์และนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ งาน รายละเอียดโครงการ

 • ขอเชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมการอบรมสัมมนา โครงการกิจกรรมสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ SMEs ในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 กำหนดการ

 • ขอเชิญ ผู้ปกครอง ของนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. ประจำปีการศึกษา 2553 ร่วมงาน “วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553 ณ ห้อง 113 ตั้งแต่เวลา 12.30 เป็นต้นไป กำหนดการ

 • ขอเชิญ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. ประจำปีการศึกษา 2553 ร่วมงาน “วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553” ในอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2553 ณ ห้อง113 ,114 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป กำหนดการ

 • ขอเชิญ นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 ร่วมงาน “วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553” ในเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2553 ณ ห้อง114 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป กำหนดการ

 • ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาหลักสูตรแอนนิเมชัน AniSpace Animation Exhibition ตอน เจิด ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2553 ตารางกิจกรรม

 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าซื้อ งานเช่าคอมพิวเตอร์จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด

 • ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs หนึ่งในการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 รายละเอียด

 • Anouncement for Direct Admission to the International Undergraduate Program Bachelor of Science in Software Engineering Academic Year 2010 Detail

 • รายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาค

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) รายชื่อ

 • Anouncement for Admission to the International Undergraduate Program Bachelor of Science in Software Engineering Academic Year 2010 Detail

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนบน) รายชื่อ ระเบียบข้อบังคับ

 • ขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมงานรดน้ำดำหัวคณบดี และอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2553 ในวันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2553 กำหนดการ

 • ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล และตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา ใบสมัครเจ้าหน้าที่ ประกาศรับสมัครบุคคล

 • ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยฯ ทุกท่านร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กำหนดการ Poster

 • รับสมัครทีมงานโครงการพัฒนา E-Learning จำนวน 5 ตำแหน่ง (ชั้นปีที่ 1-2 ทุกสาขา) รายละเอียด

 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 คำสั่ง

 • คู่มือ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา เบอร์โทร 053-920299 ดาวน์โหลดไฟล์

 • Anouncement for Admission to the International Undergraduate Program Bachelor of Science in Software Engineering Detail Application Recommendation Form

 • เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา MMIT ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม53 ดาว์โหลดใบสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมแนบทรานสคริปได้ที่พี่ตาลห้อง 419 ใบสมัคร

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ฯ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2553 รายชื่อ

 • กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 กำหนดการก่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร สั่งจอง DVD

 • ขอต้อนรับ คณะกรรมการ และวิทยากรที่ปรึกษา TQA ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อโครงร่างองค์กร ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 15 มกราคม 2553 เวลา 8.30น. -10.30น.
  วิทยากรที่ปรึกษา 2 ท่าน
  1. อ.ศุภชัย เมืองรักษ์ 2. อ.สุรเชษฎ์ พลวณิช

  คณะกรรมการ 3 ท่าน
  1. รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 2. รศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น 3. รศ.นพ.วีระศักดิ์ นาวารวงศ์

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ปีการศึกษา 2553 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านคัดเลือกโดยมีเงื่อนไข ให้ติดต่อวิทยาลัยฯ ภายในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553 รายชื่อ

 • แบบฟอร์มการขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2553 หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรแอนนิเมชัน หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2553 รายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ปีการศึกษา 2553 รายชื่อ

 • ขอให้นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ยังค้างจ่ายค่ารถบัส ขอให้นำเงินไปจ่ายที่คุณ รัชนี มหานิล ที่ห้อง 418 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2 5 52 ด้วย มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์ไม่ให้ขึ้นรถ

available on the app store


| Intranet | E-Office | E-Learning | E-Mail | Database | KM | Workspace | Facility | Activity Calendar | Ethicsfed | SKIMA | Guiding Club | Contact Us |
spacer


Copyright ©2010-2012 College of Arts, Media and Technology Chiang Mai University.