This is an example of a HTML caption with a link.
Number of students 1st semester of academic year 2561
จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ระดับ / สาขาวิชา แผนการศึกษา จำนวนนักศึกษาทั้งหทมด
นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ รวม
ปริญญาเอก PhD.KIM
การจัดการความรู้และนวัตกรรม
แบบ 1.1 ภาคปกติ 14 4 18
แบบ 2.1 ภาคพิเศษ 5 0 5
รวม 19 4 23
ปริญญาโท M.KIM
การจัดการความรู้และนวัตกรรม
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคพิเศษ/ปกติ 6 16 22
แบบ 3 (แผน ข) ภาคพิเศษ 16 48 64
รวม 22 64 89
ปริญญาโท M.SE
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคพิเศษ/ปกติ 4 3 7
แบบ 3 (แผน ข) ภาคพิเศษ 4 0 4
รวม 8 3 11
รวมทั้งหมด 49 71 120