ยทุธศาสตร์ที่ 1 : Happy Workplace
Strategic Objective KPIs เป้าหมาย ผล KPI Owner KPI Data Owner หัวข้อ Action Plan เป้าหมาย Action Plan ผล Action Plan KPI Action Plan Owner Data Owner Action Plan ผลการดำเนินงาน
H1 บุคลากรทำงานอย่างเป็นสุข H1K1 ผลประเมิน Happy Workplace 3.8
ระดับ
0 อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ H1K1.1 Common Room 3.8 ระดับ 3.81 อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปวีณา ยาวิชัย
H1K1.2 Team Building คน 0 อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปวีณา ยาวิชัย
H1K1.3 R2R ผลงาน/ชิ้นงาน อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปวีณา ยาวิชัย
H1K1.4 Reward System คน อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปวีณา ยาวิชัย
คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย -
H1K2 ผลประเมินการสื่อสารองค์กร 3.8
ระดับ
0 อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปวีณา ยาวิชัย H1K2.2 Open door policy คน 1 อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปวีณา ยาวิชัย
H1K2.1 Communication System 3.8 ระดับ 3.91 อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปวีณา ยาวิชัย
H1K2.3 R2R สื่อสารองค์กร 1 ผลงาน/ชิ้นงาน 1 อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปวีณา ยาวิชัย
H1K3 ความก้าวหน้าบุคลากรในองค์การ 5
คน
9 อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปวีณา ยาวิชัย H1K3.1 ผลักดันอาจารย์ศึกษาต่อ ป.เอก 5 คน 10 อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปวีณา ยาวิชัย
H1K3.2 การพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากร คน 48.7 อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปวีณา ยาวิชัย
H1K3.3 ขอตำแหน่ง ผศ. / เชี่ยวชาญ คน 3 อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปวีณา ยาวิชัย
H1K3.4 บริหารจัดการ English Clinic คน 2 อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปวีณา ยาวิชัย
H2 บริหารงานอย่างโปร่งใส รวดเร็ว มุ่งผลลัพธ์ H2K1 การทุจริต / ผิดระเบียบอย่างร้ายแรงของบุคลากรในองค์การ 0
อื่นๆ
0 อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวสุธาวัลย์ สัจจสมบูรณ์ H2K1.1 องค์กรคุณธรรม 0 ผลงาน/ชิ้นงาน อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวสุธาวัลย์ สัจจสมบูรณ์
H2K1.2 Ethic Code of Conduct คน - -
H2K2 สำเร็จระบบ BI 4
ผลงาน/ชิ้นงาน
4 อาจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี นางสาวศุภธิดา สุริยจันทร์ H2K2.2 Management by Fact 80 ร้อยละ อาจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี นางสาวศุภธิดา สุริยจันทร์
H2K2.1 BI System Dep. 4 ผลงาน/ชิ้นงาน 4 อาจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี นางสาวศุภธิดา สุริยจันทร์
H2K3 วางระบบการทำงาน 32
ผลงาน/ชิ้นงาน
32 อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล อาจารย์ ดร.รัฐพล วุฒิการณ์ H2K3.1 Approach 32 ผลงาน/ชิ้นงาน อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล -
H2K3.2 Deploy คน อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล -
H2K3.3 เอกสารสำคัญสามารถสืบค้นได้ คน อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล -
ยทุธศาสตร์ที่ 2 : Best WIL
Strategic Objective KPIs เป้าหมาย ผล KPI Owner KPI Data Owner หัวข้อ Action Plan เป้าหมาย Action Plan ผล Action Plan KPI Action Plan Owner Data Owner Action Plan ผลการดำเนินงาน
B1 สร้าง Best Practice ด้านการเรียนร่วมกับการทำงาน (WIL) B1K1 จำนวนองค์การคู่ความร่วมมือที่ร่วมดำเนินการ WIL 24
อื่นๆ
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย นางสาวกชนิภา แก้วสุทธะ B1K1.1 Visit Potential partners program and Partner relationship management (PRM) : WIL Cluster 24 อื่นๆ 20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย นางสาวกชนิภา แก้วสุทธะ
B1K1.2 MOU คน 27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย นางสาวกชนิภา แก้วสุทธะ
B1K1.3 Partner Relationship management คน 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย นางสาวกชนิภา แก้วสุทธะ
B1K1.4 พบปะนักศึกษาเก่า คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย -
B1K2 KM WIL & Improve system report 2
อื่นๆ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย นางสาวกชนิภา แก้วสุทธะ B1K2.1 KM WIL คน 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย นางสาวกชนิภา แก้วสุทธะ
B1K2.2 WIL Standard คน 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย นางสาวกชนิภา แก้วสุทธะ
B1K2.3 Review & Improve System คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย -
B1K3 จำนวน นศ. เข้าระบบ WIL 35
คน
43.03% ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย นางสาวกชนิภา แก้วสุทธะ B1K3.1 เพิ่มจำนวนบริษัท ( 2 อาจารย์ 1 บริษัท) 35 ร้อยละ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย นางสาวกชนิภา แก้วสุทธะ
B1K3.3 กระบวนวิชาที่เชิญผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรม 35 ร้อยละ 43.03 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย นางสาวกชนิภา แก้วสุทธะ
B1K3.4 Active Learning 35 ร้อยละ 100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย นางสาวกชนิภา แก้วสุทธะ
B1K3.2 ปรับปรุงระบบ matching 1 อื่นๆ 0 - นางสาวกชนิภา แก้วสุทธะ
B2 ผลิตบัณฑิตให้พร้อมทำงานในระดับสากล B2K1 สอนเป็นภาษาอังกฤษ 0
อื่นๆ
0 อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปวีณา ยาวิชัย English for teaching (พัฒนาอาจารย์ CampaignL1) อื่นๆ อาจารย์ ดร.ภัทรหทัย ณ ลำพูน -
พัฒนาอาจารย์ Campaign L2 คน อาจารย์ ดร.ภัทรหทัย ณ ลำพูน -
รับนักศึกษาต่างชาติทุกหลักสูตร ป.ตรี (คน) คน 0 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย นางสาวกชนิภา แก้วสุทธะ
B3 บัณฑิตได้งานทำภายใน 1 ปี/ดำเนินกิจการส่วนตัวหลังจบการศึกษา B3K1 จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำ/ดำเนินกิจการส่วนตัว 70
ร้อยละ
70.71% ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย นางสาวกชนิภา แก้วสุทธะ B3K1.1 ระบบการช่วยหางาน 1 อื่นๆ 0 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย นางสาวกชนิภา แก้วสุทธะ
Incubation Program / Start Up คน อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ -
ยทุธศาสตร์ที่ 3 : Industrial Linkage & Innovation
Strategic Objective KPIs เป้าหมาย ผล KPI Owner KPI Data Owner หัวข้อ Action Plan เป้าหมาย Action Plan ผล Action Plan KPI Action Plan Owner Data Owner Action Plan ผลการดำเนินงาน
I1 งานวิจัยเกิดนวัตกรรมที่สร้างรายได้ ส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน I1K1 จำนวนทุนวิจัยที่ได้จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 10,000,000
บาท
14,047,980 บาท อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ นางวลัยพร สิงห์คำฟู ไม่มี คน - -
I1K2 งานวิจัยที่ตอบสนอง EE – FH – CL 1
ผลงาน/ชิ้นงาน
3 อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ นางวลัยพร สิงห์คำฟู ไม่มี คน - -
I1K3 จำนวนผลงานวิจัยที่ร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย คู่ความร่วมมือ อุตสาหกรรม หรือสังคมชุมชน 3
ผลงาน/ชิ้นงาน
8 อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ นางวลัยพร สิงห์คำฟู ไม่มี คน - -
I1K4 สร้างระบบงานวิจัยที่มุ่งเป้าสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดรายได้ 1
ผลงาน/ชิ้นงาน
1 อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ นางวลัยพร สิงห์คำฟู ไม่มี คน - -
I2 การบริการวิชาการที่สร้างรายได้ I2K1 จำนวนรายรับมากกว่ารายจ่ายที่เข้าสู่ KIC และ วิทยาลัยฯ 4,000,000
บาท
43,487,090.00 อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ นางศรินทร์ญา บุญทารักษ์ ไม่มี คน อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ นางวลัยพร สิงห์คำฟู
I3 เป็นผู้นำด้าน Digital economy / Smart City I3K1 จำนวนโครงการบริการวิชาการ / วิจัย ด้าน Digital economy, Smart city, Smart 2
ผลงาน/ชิ้นงาน
2 ไม่มี คน อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ นางวลัยพร สิงห์คำฟู
ยทุธศาสตร์ที่ 4 : Internationalization
Strategic Objective KPIs เป้าหมาย ผล KPI Owner KPI Data Owner หัวข้อ Action Plan เป้าหมาย Action Plan ผล Action Plan KPI Action Plan Owner Data Owner Action Plan ผลการดำเนินงาน
In1 การมุ่งสู่การเป็นนานาชาติ In1K1 จำนวนบุคลากรชาวต่างประเทศที่ทำงานเต็มเวลา 3
คน
5 อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปวีณา ยาวิชัย เก็บ Data ของชาวต่างชาติที่อยู่ในอุตสาหกรรม/เชียงใหม่ 3 คน อาจารย์ ดร.ภัทรหทัย ณ ลำพูน นางสาวนริศรา เลาหพัฒนาเลิศ
อาจารย์เจ้าของภาษา 3 คนทำงานเต็มเวลา 3 คน 2 อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปวีณา ยาวิชัย
In1K2 จำนวนร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับ B1 75
ร้อยละ
48.71% อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปวีณา ยาวิชัย ไมีมื 75 ร้อยละ - -
In1K3 จำนวน นศ ต่างชาติ 70
คน
70 อาจารย์ ดร.ภัทรหทัย ณ ลำพูน นางสาวนริศรา เลาหพัฒนาเลิศ ไม่มี คน - -
In2 Animation อยู่ใน Top World 100 In2K1 ส่งผลงานเข้าประกวด Animation ระดับนานาชาติ 1
ผลงาน/ชิ้นงาน
2 ไม่มี คน - -
In2K2 Visiting Prof. จาก Bournemouth University (BU) หรือ TOP professional speaker 1
คน
0 อาจารย์ ดร.อรุษ คุณเขต นายกำชัย ศิริอุดมพงศ์ ไม่มี คน - -
ยทุธศาสตร์ที่ 5 : CAMT Re-band
Strategic Objective KPIs เป้าหมาย ผล KPI Owner KPI Data Owner หัวข้อ Action Plan เป้าหมาย Action Plan ผล Action Plan KPI Action Plan Owner Data Owner Action Plan ผลการดำเนินงาน
R1 ปรับภาพลักษณ์องค์การ R1K1 Re-band 1
ผลงาน/ชิ้นงาน
1 อาจารย์ ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร นางสาวสุมิตรา กันธะวงค์ R2R Re-band 1 ผลงาน/ชิ้นงาน อาจารย์ ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร นางสาวสุมิตรา กันธะวงค์
โครงการวิจัยและจัดทำแผนการตลาดและอัตลักษณ์แบรนด์ 1 โครงการ อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ นางสาวสุมิตรา กันธะวงค์