ยทุธศาสตร์ที่ 1 : ใช้นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนสร้าง Global citizen
Strategic Objective KPIs เป้าหมาย ผล KPI Owner KPI Data Owner หัวข้อ Action Plan เป้าหมาย Action Plan ผล Action Plan KPI Action Plan Owner Data Owner Action Plan ผลการดำเนินงาน
S1G1 : นักศึกษามีความสามารถและเป็น Global citizen S1G1-1 : ระบบ Pre-CAMT ที่มีประสิทธิภาพ สามารถคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.ปลายด้าน IT / Digital ให้เข้ามาศึกษาต่อที่ CAMT 0
โครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย นางมะลิวรรณ ชัยชนะ S1G1-1 : AP1 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเทียบโอน Pre-CAMT (แนวทางการศึกษากลไกของกระบวนการ) 1 โครงการ นางมะลิวรรณ ชัยชนะ นางสาวนฤมล กิติ
S1G1-2 CAMT มีบรรยากาศการเรียนการสอนแบบนานาชาติ 120
คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล นางมะลิวรรณ ชัยชนะ S1G1-2 : AP1 โครงการรับนศ.ต่างชาติปีการศึกษา 2561 120 คน นางมะลิวรรณ ชัยชนะ นางสาวรวินทร บรรพชาติ
S1G1-3 : ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 0
คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด นางมะลิวรรณ ชัยชนะ S1G1-3 : AP 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด นางสาวเกศสุดา ใจคำ
S1G1- 4 : การเรียนการสอนเป็นแบบ Active learning ที่สามารถสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา 15
คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย อาจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ S1G1- 4 : AP1 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนแบบ Active learning 15 คน อาจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ นางมะลิวรรณ ชัยชนะ
S1G2 : มีหลักสูตรที่ทันสมัยและคล่องตัวในการบริหารจัดการ S1G2-1 : หลักสูตรมีความยืดหยุ่นและ/หรือมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 6
หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย นางมะลิวรรณ ชัยชนะ S1G2-1 : AP1 โครงการสร้างหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร นางมะลิวรรณ ชัยชนะ นางสาวรวินทร บรรพชาติ
S1G2-1 : AP2 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 4 หลักสูตร นางมะลิวรรณ ชัยชนะ นางสาวรวินทร บรรพชาติ
S1G2-2 : การบริหารจัดการ WIL ที่คล่องตัวและเข้าถึงเครือข่ายของภาคอุตสาหกรรม 38
อื่นๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย อาจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ S1G2-2 : AP1 โครงการพัฒนาความสัมพันธ์กับสถานประกอบการด้าน WIL 38 คน อาจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ นางสาวอัทธยา เข็มเพ็ชร์
( เก็บข้อมูลจำนวนนักศึกษา WIl ที่ได้งานทำภายใน 1 ปี เพื่อตอบ EdPEx) ร้อยละ - -
S1G2-3 : WIL inter - Professional Training Project 1
โครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล อาจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ S1G2-3 : AP1 โครงการ Training นศ.ร่วมกับอุตสาหกรรม 1 โครงการ อาจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ นางสาวกชนิภา แก้วสุทธะ
S1G2-3 : AP2 โครงการ Training นศ.ร่วมกับอุตสาหกรรม 25 คน อาจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ นางสาวกชนิภา แก้วสุทธะ
ยทุธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (Capacity Building ด้านการวิจัยบริการวิชาการ และการสร้างนวัตกรรม)
Strategic Objective KPIs เป้าหมาย ผล KPI Owner KPI Data Owner หัวข้อ Action Plan เป้าหมาย Action Plan ผล Action Plan KPI Action Plan Owner Data Owner Action Plan ผลการดำเนินงาน
S2G1 : สร้าง Start-up ผลผลิต (iProduct) และบริการ (iService) ที่มีนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสมัยใหม่ (new economy) และ ชุมชน (community) โดยเน้นการใช้ digital ร่วมกับ EE FH CL S2G1-1 : จำนวน Startup/Spin-Off 2
คน
อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ นางวลัยพร สิงห์คำฟู S2G1-1 : AP1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 2 คน อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ นางวลัยพร สิงห์คำฟู
S2G1-2 จำนวน iProduct 1
ผลงาน/ชิ้นงาน
อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ นางวลัยพร สิงห์คำฟู S2G1-2 : AP1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม 1 ผลงาน/ชิ้นงาน อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ นางวลัยพร สิงห์คำฟู
S2G1 - 3 : จำนวน iService 1
ผลงาน/ชิ้นงาน
อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ นางวลัยพร สิงห์คำฟู S2G1-3 : AP1 โครงการพัฒนาบริการเชิงนวัตกรรม 1 ผลงาน/ชิ้นงาน อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ นางวลัยพร สิงห์คำฟู
S1G1-4 : จำนวน Publication 80
บทความ
อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ นางวลัยพร สิงห์คำฟู S1G1-4 : เบิกจ่ายร่วใกับงบค่าตอบแทนการตีพิมพ์ 80 บทความ นางวลัยพร สิงห์คำฟู นางวลัยพร สิงห์คำฟู
S2G2 : สร้างทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property) และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property portfolio management) S2G2-1 : จำนวน Research & Industrial Grant 3
โครงการ
อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ นางศรินทร์ญา บุญทารักษ์ S2G2-1 : โครงการสนับสนุนค่าชดเชยทุนวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม 3 โครงการ อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ นางศรินทร์ญา บุญทารักษ์
S2G2 -2 จำนวน Intellectual Property 1
ผลงาน/ชิ้นงาน
อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ นางวลัยพร สิงห์คำฟู S2G2-2 : จำนวน Intellectual Property 1 ผลงาน/ชิ้นงาน อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ นางวลัยพร สิงห์คำฟู
S2G3 : สร้างความมั่งคั่ง (wealth) และชื่อเสียง (reputation)ให้แก่องค์กร (organization) และนักวิจัย (researcher) S2G3-1 : Wealth Index (จำนวนพนักงานสายสนับสนุนที่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากการทำวิจัย / บริการวิชาการ) 40
ร้อยละ
อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ นางศรินทร์ญา บุญทารักษ์ S2G3-1 : Wealth Index :โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ชาวยวิจัยบางเวลา 40 ร้อยละ นางศรินทร์ญา บุญทารักษ์ นางศรินทร์ญา บุญทารักษ์
S2G3-2 : Reputaion Ratio (ส่งประกวดเชิงวิจัยและพัฒนา / ชนะการประกวดระดับประเทศ / ได้รางวัลด้านงานวิจัย / การประชาสัมพันธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมของวิทยาลัยฯ ) 3
ผลงาน/ชิ้นงาน
อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ นางวลัยพร สิงห์คำฟู S2G3-2 : โครงการประชาสัมพันธ์และการประกวดผลงานวิจัย 2 ประกวด 1 ประชาสัมพันธ์ ผลงาน/ชิ้นงาน นางวลัยพร สิงห์คำฟู นางวลัยพร สิงห์คำฟู
ยทุธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างภาพลักษณ์ด้าน Digital School ขององค์กร
Strategic Objective KPIs เป้าหมาย ผล KPI Owner KPI Data Owner หัวข้อ Action Plan เป้าหมาย Action Plan ผล Action Plan KPI Action Plan Owner Data Owner Action Plan ผลการดำเนินงาน
S3G1 : สร้าง Eco-system ภายใน (การปรับปรุงสถานที่ สภาพแวดล้อมด้าน Digital workplace และกระบวนการทำงานที่ถูกต้องและรวดเร็ว) S3G1-1 : ระดับผลประเมินภาพลักษณ์ในบุคลากร digital workers (MAN) มากกว่า 4.5
ระดับ
อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ S3G1-1 : AP1 โครงการเตรียมความพร้อมในการรับรู้ภาพลักษณ์ คน อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่
S3G1 - 2 : ระดับผลประเมินด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน Digital workplace มากกว่า 4.5
ระดับ
อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ S3G1 -2 : AP1 วางแผนและออกแบบพร้อมกับประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม คน นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่
S3G1-3 : ความรวดเร็วและความถูกต้องในกระบวนการทำงานทั้งภายในและนอก (Method / Tool -Digital IT)
คน
อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ S3G1-3 : การพัฒนาระบบงานเร่งด่วน ความรวดเร็วถูกต้องในการตอบสอนงในงาน อื่นๆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล วุฒิการณ์ นางสาวกนกวรรณ ไชยาโส
S3G2 : การสร้างภาพลักษณ์ภายนอก S3G2-1 : ร้อยละความสำเร็จของการใช้สื่อที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมาย 80
ร้อยละ
อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล อาจารย์ ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร S3G2-1 การทำประชาสัมพันธ์ผ่าน newmedia social media /แคมเปญผ่านสื่อ social 80 ร้อยละ อาจารย์ ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร นางสาวสุมิตรา กันธะวงค์
S3G2-2 : ระดับคะแนนความคุ้นเคยที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กร (Familiarity) มากกว่า 4.5
ระดับ
อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล อาจารย์ ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร S3G2-2 : CAMT Festival 4 ผลงาน/ชิ้นงาน อาจารย์ ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร นางสาวสุมิตรา กันธะวงค์
ยทุธศาสตร์ที่ 4 : Happy workplace
Strategic Objective KPIs เป้าหมาย ผล KPI Owner KPI Data Owner หัวข้อ Action Plan เป้าหมาย Action Plan ผล Action Plan KPI Action Plan Owner Data Owner Action Plan ผลการดำเนินงาน
S4G1 : จำนวนเงินสมทบเข้ากองทุนของวิทยาลัยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา S4G1-1 : ยอดเงินสะสมเข้ากองทุนพัฒนวิทยาลัยเพิ่มขึ้น มากกว่า 3,607,978.6
คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล นางสาวจงลักษณ์ สมร่าง S4G1-1 : AP1 ยอดเงินสมทบเข้ากองทุนของวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้น มากกว่าปีที่ผ่านมา บาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล นางสาวจงลักษณ์ สมร่าง
S4G2 : Employee Engagement S4G2-1 : ผลประเมินความรัก ผูกพันองค์กร 4
ระดับ
อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ S4G2-1 : จ้างที่ปรึกษา / เจ้าหน้าที่ HRD ทำ engagement องค์กร 4 โครงการ/กิจกรรม นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ นางศิริพัสตร์ ถาอ้าย
S4G2-1 : วางแผนจัด package สวัสดิการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน (รายกลุ่ม รายบุคคล #ภาษาอังกฤษ) 4 โครงการ/กิจกรรม นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ นางสาวปวีณา ยาวิชัย
S4G3 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากร S4G3-1 : ร้อยละการพัฒนาความเชี่ยวชาญสายสนับสนุน เป็นไปตาม Core Competency 80
ร้อยละ
อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ S4G3-1 : พัฒนาบุคลากรตามสายความเชี่ยวชาญ - กำหนด / วิเคราะห์ /ประเมินผล competency performance 80 ร้อยละ นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ นางศิริพัสตร์ ถาอ้าย
S4G3-2 : จำนวน เข้าเรียน/ขอ ชำนาญการ / ดร / ผศ / รศ 8
คน
อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ S4G3-2 : จำนวนเข้าเรียน/ขอ/ชำนายการ/ดร/ผศ/รศ ช1 ดร.5 ผศ.2 คน - -