บุคลากรและภาระงาน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
แนวปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ
ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน
คู่มือปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่าง ๆ
Work Flow
การอบรมประจำปี
Webboard
Link อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
 


บุคลากรหน่วยการเงินและบัญชี

นางสาว จงลักษณ์ สมร่าง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (รักษาการหัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี)
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
เบอร์โทรติดต่อ : 504
Email :
   
นายธันวารินทร์ ต๊ะเสาร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
เบอร์โทรติดต่อ : 503
Email :
   
นางสาววัชราพรรณ เสียงสนั่น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
เบอร์โทรติดต่อ : 503
Email :