หน้าหลัก
ระเบียบงานสารบรรณ
แบบฟอร์ม
ฟอนต์
คู่มือ
ตัวอย่าง
 


บุคลากรหน่วยธุรการสารบรรณ

นางสาว ยลดา เต๋จา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ : เลขานุการคณบดี
เบอร์โทรติดต่อ : 501
   
นางสาว จิราภรณ์ หลวงคำ
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
เบอร์โทรติดต่อ :501