...


pic news
คณบดี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมเด็กและเยาวชนโครงการมิตรภาพเยาวชนล้านช้าง-แม่โขง โดยนำเยาวชนอายุระหว่าง 18-30 ปี จาก 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงศึกษาดูงานและเยี่ยมชห้อง Motion capture สาธิตการทำ ็Hologram กิจกรรม VR Experience โดยมีอ.บุ้ง อ.แยม อ.เอ๋ ธีรวัฒน์ อ.เอม แอนท์ น้องพลอย น้องนกกี้ น้องแยมห้องสมุด สำนักวิชา และนักศึกษาCAMT ร่วมให้การต้อนรับ

[ลงประกาศเมื่อ: 20 11:24:43 มีนาคม 2561]

pic news
ผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และ อาจารย์ ดร.วาปี มโนภิเวศ รองหัวหน้าสำนักวิชา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ ม. ราชภัฏนครศรีธรรมราช

[ลงประกาศเมื่อ: 21 09:52:32 กุมภาพันธ์ 2561]

pic news
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และ อาจารย์ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ในวันนี้คะ

[ลงประกาศเมื่อ: 08 14:56:55 กุมภาพันธ์ 2561]


pic news
CAMT SE SHOW PRO 2017

[ลงประกาศเมื่อ: 24 11:38:51 พฤศจิกายน 2560]

pic news
นักศึกษาสาขาแอนนิเมชันและเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Animation Figure Design ในการแข่งขันทางวิชาการ งานสัปดาห์วิชาการนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยเครือข่ายเมืองคู่มิตรนครเฉิงตู ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีอาจารย์ธันยภฤศ ฟองดาวิรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560

[ลงประกาศเมื่อ: 24 11:37:39 พฤศจิกายน 2560]

pic news
ประกวดดาวเดือน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

[ลงประกาศเมื่อ: 24 11:33:22 พฤศจิกายน 2560]


pic news
ทำบุญ9วัด CAMT ปีใหม่ 2561

[ลงประกาศเมื่อ: 04 08:40:15 มกราคม 2561]

pic news
ผู้บริหารและอาจารย์หลักสูตรการจัดการความรู้ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Innovation and creativity จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมให้แก่คณาจารย์ได้นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป ณ ห้อง 215 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[ลงประกาศเมื่อ: 22 17:17:44 ธันวาคม 2560]

pic news
ห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนแบบ Active Learning ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

[ลงประกาศเมื่อ: 22 10:19:40 ธันวาคม 2560]

camt_adobe hall precollege camt tutoring English Voucher ระบบแจ้งปฏิบัติงานนอกสถานที่ hall camt facebook camt app store