ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี โครงการรับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Gifted IT School)รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 : [26-06-2560 ]   ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม-SuRF : [01-06-2560 ]   ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-IRF : [01-06-2560 ]   ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 : [23-06-2560 ]   ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการแบบย่อ Project Brief ด้าน วทน.สู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 : [22-06-2560 ]   ขอเชิญร่วมโครงการอบรม การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม : [19-06-2560 ]   ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 : [13-06-2560 ]   ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุตสาหกรรมดิจิทัล : [12-06-2560 ]   ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS)ประจำปี 2561 (FY2018) : [12-06-2560 ]   ทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560 รอบที่ 3 : [12-06-2560 ]   โครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2561-2562 : [12-06-2560 ]   ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม : [12-06-2560 ]   ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ : [12-06-2560 ]   ทุนรัฐบาลเยอรมนีสำหรับนักศึกษา และนักวิจัยชาวไทย ประจำปี 2017-2018 : [12-06-2560 ]   ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 60...) : [12-06-2560 ]   ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR) : [26-05-2560 ]   ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 : [26-05-2560 ]   ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships : [18-05-2560 ]   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University สำหรับภาคฤดูใบไม้ผลิ 2018 : [01-05-2560 ]   ประชาสัมพันธ์ University of York Short Course Proposals-Chiang Mai : [01-05-2560 ]   ทุนโครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 : [26-04-2560 ]   ทุน NSTDA Chair Professor ทุนนักวิจัยแกนนำ (สวทช.) : [26-04-2560 ]

pic news
อาจารย์ ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร รองหัวหน้าสำนักวิชา อาจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล และอาจารย์ เสฏฐี บุญชู ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ให้กับอาจารย์และนักเรียนจากสถาบันวิชาการอินไซที เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์

[ลงประกาศเมื่อ: 25 09:37:57 พฤษภาคม 2560]

pic news
แถลงข่าวงาน Northern Digital Expo 2017 หรือ NDX ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

[ลงประกาศเมื่อ: 25 09:36:39 พฤษภาคม 2560]

pic news
การสัมมนา KM "จากนักท่องเที่ยว สู่นักลงทุน" ครั้งที่ 1
ชุดโครงการวิจัย "มหากระแสการเปลี่ยนแปลงจีน เราจะเรียนรู้และปรับตัวอย่างไร"

[ลงประกาศเมื่อ: 25 09:35:47 พฤษภาคม 2560]


pic news
นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงานในงาน Northern Digital Expo 2017 หรือ NDX 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2560 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต

[ลงประกาศเมื่อ: 25 09:38:46 พฤษภาคม 2560]

pic news
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้สำหรับบันทึกข้อมูลในกระบวนการผลิตมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ เลย์ ของแผนกภายในบริษัท

[ลงประกาศเมื่อ: 25 09:34:01 พฤษภาคม 2560]

pic news
คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์พลัฏฐ์ แปงทอง หัวหน้าโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการชั้นนำ อาทิ ระบบการจัดการ Warehouse ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

[ลงประกาศเมื่อ: 25 09:32:35 พฤษภาคม 2560]


pic news
Workshop ในหัวข้อ "Train the trainer program" CAMT

[ลงประกาศเมื่อ: 26 16:43:19 มิถุนายน 2560]

pic news
ตัวแทนจากบริษัท Autodesk คุณ Lyn Chua : Technical Strategist, ASEAN Public Sector at Autodesk เป็นวิทยากร Workshop ในหัวข้อ "Train the trainer program" CAMT and Autodesk

[ลงประกาศเมื่อ: 25 09:40:08 พฤษภาคม 2560]

pic news
Grand opening CAMT common room

[ลงประกาศเมื่อ: 25 09:37:14 พฤษภาคม 2560]

precollege camt tutoring ระบบแจ้งปฏิบัติงานนอกสถานที่ hall camt facebook camt app store WalkRally thaits showcase