ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 : [24-04-2560 ]   Final Term Examination Bachelor's Degree, the second semester 2016 : [24-04-2560 ]   Final Term Examination Bachelor's Degree, the second semester 2016 : [24-04-2560 ]   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา : [22-04-2560 ]   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (รับตรงทั่วไป) : [10-04-2560 ]   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประกวดแข่งขัน ปีการศึกษา 2560 : [10-04-2560 ]   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Gifted IT) ปีการศึกษา : [10-04-2560 ]
  การอบรมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีโดยใช้เครื่องมือสืบค้นและวิเคราะห์สิทธิบัตร : [26-04-2560 ]   สำนักงานประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 : [26-04-2560 ]   ทุนโครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 : [26-04-2560 ]   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM รอบที่ 2 : [05-04-2560 ]   สวทช. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ปี 2560 : [26-04-2560 ]   ทุน NSTDA Chair Professor ทุนนักวิจัยแกนนำ (สวทช.) : [26-04-2560 ]   การสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS : [26-04-2560 ]   อบรมการใช้ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย InCites : [26-04-2560 ]   สัมมนา Newton Information Day วันที่ 3 พ.ค. 2560 : [16-04-2560 ]   ทุน Newton Fund : [20-04-2560 ]   การเปิดรับพิจารณาโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน : [29-03-2560 ]   ขอเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา" (IP Fair 2017) : [28-03-2560 ]

pic news
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท เทคมูฟ จำกัด

[ลงประกาศเมื่อ: 27 09:53:51 กุมภาพันธ์ 2560]

pic news
Mr. Liwei Deng, Co - Founder จากบริษัท INTRALOGUE จากประเทศฮ่องกง ประสานงานร่วมกับทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ามาเยี่ยมชมภายในศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[ลงประกาศเมื่อ: 27 09:52:16 กุมภาพันธ์ 2560]

pic news
ต้อนรับคณะทำงานจาก NEXT GyeingGi จากประเทศเกาหลี อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[ลงประกาศเมื่อ: 27 09:50:39 กุมภาพันธ์ 2560]


pic news
สาขาวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในหัวข้อ "วิธีการสร้างคาแรคเตอร์แบบญี่ปุ่น"

[ลงประกาศเมื่อ: 15 14:18:40 กุมภาพันธ์ 2560]

pic news
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิชญ์ จันทร์ฉาย รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ประจำสาขาแอนนิเมชันและเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน

[ลงประกาศเมื่อ: 15 13:48:02 กุมภาพันธ์ 2560]

pic news
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) จัดงานนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ SE Show Pro 8.

[ลงประกาศเมื่อ: 17 10:30:03 พฤศจิกายน 2559]


pic news
ฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันอัคคีภัย
บุคลากรวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกันฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิงเบื้องต้นประจำปี 2559 จัดโดยงานบริหารทั่วไป เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้มีความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัยสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างถูกต้องหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยได้รับเกียรติจากคุณณัฐวุฒิ ทาอินต๊ะ เจ้าหน้าที่บริหาร 7 พร้อมคณะส่วนดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559

[ลงประกาศเมื่อ: 15 13:39:28 กุมภาพันธ์ 2560]

pic news
ประชุมยุทธศาสตร์ ปี 2016-2017 และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น

[ลงประกาศเมื่อ: 15 13:36:04 กุมภาพันธ์ 2560]

pic news
นางพานิตนันท์ มันกระโทก และ นางชุลีพร โมอ่อน เป็นตัวแทนวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมฟ้อนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนานถึง 70 ปี ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

[ลงประกาศเมื่อ: 15 13:22:03 กุมภาพันธ์ 2560]

precollege camt tutoring ระบบแจ้งปฏิบัติงานนอกสถานที่ hall camt facebook camt app store WalkRally thaits showcase