...


pic news
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายเหมา จื้อสง ผู้ช่วยผู้ว่าการนครเฉิงตูและรองประธานคณะกรรมการปฎิรูปวัฒนธรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรมแห่งนครเฉิงตู พร้อมด้วยผู้แทนจากรัฐบาลนครเฉิงตูและผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย เฉิงตู ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบการเรียนการสอนและอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานทางด้านการเรียนการสอนในอนาคต ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคา 2561

[ลงประกาศเมื่อ: 18 14:37:54 มกราคม 2561]

pic news
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร DR. Gordon Marshall รองคณบดีจาก School of Computing, Media& the Arts และ อาจารย์ David Paget จาก Teesside University สหราชอาณาจักร ในโอกาสเข้าเยี่ยมพบปะพูดคุยและหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

[ลงประกาศเมื่อ: 16 11:13:55 มกราคม 2561]

pic news
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมอบกระเช้าปีใหม่แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการ และหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในโอกาสอวยพรสวัสดีปีใหม่ปี 2561 และแสดงความขอบคุณในความช่วยเหลือต่างๆ ในปีที่ผ่านมา ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

[ลงประกาศเมื่อ: 16 11:12:12 มกราคม 2561]


pic news
CAMT SE SHOW PRO 2017

[ลงประกาศเมื่อ: 24 11:38:51 พฤศจิกายน 2560]

pic news
นักศึกษาสาขาแอนนิเมชันและเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Animation Figure Design ในการแข่งขันทางวิชาการ งานสัปดาห์วิชาการนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยเครือข่ายเมืองคู่มิตรนครเฉิงตู ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีอาจารย์ธันยภฤศ ฟองดาวิรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560

[ลงประกาศเมื่อ: 24 11:37:39 พฤศจิกายน 2560]

pic news
ประกวดดาวเดือน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

[ลงประกาศเมื่อ: 24 11:33:22 พฤศจิกายน 2560]


pic news
ทำบุญ9วัด CAMT ปีใหม่ 2561

[ลงประกาศเมื่อ: 04 08:40:15 มกราคม 2561]

pic news
ผู้บริหารและอาจารย์หลักสูตรการจัดการความรู้ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Innovation and creativity จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมให้แก่คณาจารย์ได้นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป ณ ห้อง 215 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[ลงประกาศเมื่อ: 22 17:17:44 ธันวาคม 2560]

pic news
ห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนแบบ Active Learning ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

[ลงประกาศเมื่อ: 22 10:19:40 ธันวาคม 2560]

camt_adobe camt_adobe English Voucher precollege camt tutoring ระบบแจ้งปฏิบัติงานนอกสถานที่ hall camt facebook camt app store WalkRally thaits showcase