camt ms km
km camt

      ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการประเภทต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และมีความเสี่ยงสูงในการย้ายฐานการผลิตและการลงทุนเมื่อต้นทุนแรงงานสูงขึ้น จำเป็นมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทุนทางปัญญาที่จะไปตอบสนองและรองรับความต้องการในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ ห้เกิดการขยายผลการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศแถบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่มีฐานการผลิตขนาดใหญ่แบบนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต ศาสตร์ที่มีความจำเป็นและเป็นทุนทางปัญญาดังกล่าวคือการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มาจากการบูรณาการความรู้ด้านการบริหารจัดการแขนงต่างๆ ร่วมไปกับการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นการผสมผสานความรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management) ด้านการจัดการระบบคุณภาพ (Quality System Management) และ ด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management and Development) ในการพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นแรงงานที่มีศักยภาพในการรองรับอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการในปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องจัดให้มีการเรียนการสอนศาสตร์การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องเรียน ร่วมไปกับการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) และการฝึกงาน (Workplace Internship) ที่มีความร่วมมือกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ เพื่อให้มีศักยภาพการเป็นหัวหน้างานในองค์กรได้ นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนยังเน้นบรรยากาศการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้อง การพัฒนาความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง องค์การ สถาบันครอบครัว และสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) อย่างต่อเนื่อง


  1. วัตถุประสงค์รวม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ความสามารถ และทักษาด้านการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา และการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่บูรณาการทั่วทั้งองค์กร
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการสื่อสาร การมองภาพรวม การทำงานเป็นทีม การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การให้คำแนะนำทางวิชาการและเทคนิคประสานเชื่อมโยง สร้างความเข้าใจการดำเนินงานระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบงาน ผู้ออกแบบระบบ ผู้นำระบบไปใช้ ในการพัฒนาและใช้งานระบบสารสนเทศกิจการ หรือการพัฒนาระบบที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับกระบวนการธุรกิจ ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
  3. วัตถุประสงค์ตามแผน
    • หลักสูตรแผนสหกิจศึกษา: หลักสูตรแผนนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นนักวิชาชีพด้านการบริหาร จัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถพัฒนาและบริหารโครงการการบริหารงานต่าง ๆ ในสถานประกอบการ
    • หลักสูตรแผนฝึกงาน : หลักสูตรแผนนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ความรู้ด้านการบริหาร จัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรสหวิทยาการในระดับปริญญาตรี โดยหลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นหัวหน้างานใน อุตสาหกรรมที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับระบบทรัพยากร ระบบคุณภาพ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเน้นการพัฒนาความรู้แบบบูรณาการในยุคโลกาภิวัฒน์ สามารถใช้เทคโนโลยีรองรับการบริหารจัดการได้ในสถานประกอบการ เพื่อให้สามารถนำความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมอุตสาหการ สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยสามารถรู้จักวิธีการจัดการความรู้ทั้งเก่าและใหม่อย่างมีระบบ หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 แผนการศึกษา คือ แผนสหกิจศึกษา และ แผนการค้นคว้าอิสระ

  1. แผนสหกิจศึกษาเป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกันแบบไตรภาคีระหว่าง นักษึกษา วิทยาลัยฯ และสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ วิชาชีพผ่านการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมและให้ความรู้เสริมแก่นักศึกษาตลอดช่วงหลักสูตรการศึกษา เช่น การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ การจัดอบรมความรู้ระยะสั้น โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา กับการบริหารงานในสถานประกอบการและ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการ
  2. แผนการค้นคว้าอิสระ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ประยุกต์ผ่านการศึกษาและปฏิบัติงานระยะสั้น ในองค์กรธุรกิจ ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศทำการเปิดสอน 2 รูปแบบ คือ ภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยภาคปกติจะมีช่วงเวลาการเรียนการสอนในเวลาราชการซึ่งมีความเหมาะสมกับผู้สมัครที่จบ การศึกษามาจากมัธยมตอนปลาย และภาคพิเศษจะมีช่วงเวลาการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ ซึ่งมีความเหมาะสมกับผู้สมัครที่ จบการศึกษามาจากมัธยมตอนปลายและเป็นคนทำงานแล้ว


ระยะเวลาการศึกษา : เป็นหลักสูตร 4 ปี และให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปี
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
  วท.บ. ( การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา : ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 33,000 บาท
  ภาคฤดูร้อน - ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท
หนังสือรับรองคุณวุฒิ (สำนักงาน ก.พ.) : ดาวน์โหลด

โครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ดาวน์โหลดเป็น pdf
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ดาวน์โหลดเป็น pdf
แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดเป็น pdf


ประเภท รอบที่ 1 ใช้ Portfolio รอบที่ 2 โควตา รอบที่ 3 รับตรง รอบที่ 4 Admission รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
แผนการเรียนกลุ่มวิทยาศาสตร์ และแผนการเรียนกลุ่มภาษาต่างประเทศ (รับเฉพาะศิลป์-คำนวน เท่านั้น)
1) โครงการส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ ในการประกวดแข่งขัน
2) โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษฯ (Gifted IT)
3) การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
4) โครงการสร้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รับรอบที่ 5)
ช่องทางการรับนักศึกษานานาชาติ (รับรอบที่ 1, รอบที่ 2 และรอบที่ 3)  


อาจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร
ประธานสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.กฤตวยาน์ ทองคู่
เลขานุการสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา
อาจารย์
อาจารย์ ดร.ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ
อาจารย์
อาจารย์ ดร. บุณฑริกา ปภาวสิทธิ์
อาจารย์
อาจารย์ ดร.สิริกร สันติโรจนกุล
อาจารย์
อาจารย์ ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร
อาจารย์
อาจารย์ ดร.อรุโณทัย พงษ์วาท
อาจารย์
อาจารย์ ดร.กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ
อาจารย์
อาจารย์ พชร ตินะมาส
อาจารย์
อาจารย์ รัศมิ์ลภัส สุตีคา
อาจารย์
อาจารย์ พรธิดา แก้วกมล
อาจารย์
อาจารย์ คณิตา ตุมพสุวรรณ
อาจารย์
อาจารย์ สมเกียรติ น่วมนา
อาจารย์
อาจารย์ กชณิช วรรณโกษฐ
อาจารย์