camt ms km
km camt

      วิในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการประเภทต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และมีความเสี่ยงสูงในการย้ายฐานการผลิตและการลงทุนเมื่อต้นทุนแรงงานสูงขึ้น จำเป็นมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทุนทางปัญญาที่จะไปตอบสนองและรองรับความต้องการในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ ห้เกิดการขยายผลการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศแถบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่มีฐานการผลิตขนาดใหญ่แบบนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต ศาสตร์ที่มีความจำเป็นและเป็นทุนทางปัญญาดังกล่าวคือการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มาจากการบูรณาการความรู้ด้านการบริหารจัดการแขนงต่างๆ ร่วมไปกับการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นการผสมผสานความรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management) ด้านการจัดการระบบคุณภาพ (Quality System Management) และ ด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management and Development) ในการพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นแรงงานที่มีศักยภาพในการรองรับอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการในปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องจัดให้มีการเรียนการสอนศาสตร์การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องเรียน ร่วมไปกับการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) และการฝึกงาน (Workplace Internship) ที่มีความร่วมมือกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ เพื่อให้มีศักยภาพการเป็นหัวหน้างานในองค์กรได้ นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนยังเน้นบรรยากาศการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้อง การพัฒนาความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง องค์การ สถาบันครอบครัว และสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) อย่างต่อเนื่อง


เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ หลักสูตรแผน ข (ภาคพิเศษ)
 1. วัตถุประสงค์รวม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ในด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดการระบบคุณภาพ และด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน มีความเข้มแข็ง ของทักษะพื้นฐานการเป็นหัวหน้างาน เช่น การพัฒนาและบริหารโครงการ การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การให้คำปรึกษา เป็นต้นสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการบริหารจัดการในองค์การได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
 2. วัตถุประสงค์ตามแผน
  • หลักสูตรแผนสหกิจศึกษา: หลักสูตรแผนนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นนักวิชาชีพด้านการบริหาร จัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถพัฒนาและบริหารโครงการการบริหารงานต่าง ๆ ในสถานประกอบการ
  • หลักสูตรแผนฝึกงาน : หลักสูตรแผนนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ความรู้ด้านการบริหาร จัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรสหวิทยาการในระดับปริญญาตรี โดยหลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นหัวหน้างานใน อุตสาหกรรมที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับระบบทรัพยากร ระบบคุณภาพ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเน้นการพัฒนาความรู้แบบบูรณาการในยุคโลกาภิวัฒน์ สามารถใช้เทคโนโลยีรองรับการบริหารจัดการได้ในสถานประกอบการ เพื่อให้สามารถนำความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมอุตสาหการ สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยสามารถรู้จักวิธีการจัดการความรู้ทั้งเก่าและใหม่อย่างมีระบบ หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 แผนการศึกษา คือ แผนสหกิจศึกษา และ แผนการค้นคว้าอิสระ

 1. แผนสหกิจศึกษาเป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกันแบบไตรภาคีระหว่าง นักษึกษา วิทยาลัยฯ และสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ วิชาชีพผ่านการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมและให้ความรู้เสริมแก่นักศึกษาตลอดช่วงหลักสูตรการศึกษา เช่น การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ การจัดอบรมความรู้ระยะสั้น โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา กับการบริหารงานในสถานประกอบการและ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการ
 2. แผนการค้นคว้าอิสระ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ประยุกต์ผ่านการศึกษาและปฏิบัติงานระยะสั้น ในองค์กรธุรกิจ ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศทำการเปิดสอน 2 รูปแบบ คือ ภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยภาคปกติจะมีช่วงเวลาการเรียนการสอนในเวลาราชการซึ่งมีความเหมาะสมกับผู้สมัครที่จบ การศึกษามาจากมัธยมตอนปลาย และภาคพิเศษจะมีช่วงเวลาการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ ซึ่งมีความเหมาะสมกับผู้สมัครที่ จบการศึกษามาจากมัธยมตอนปลายและเป็นคนทำงานแล้ว


ระยะเวลาการศึกษา : เป็นหลักสูตร 4 ปี และให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปี
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
  ศศ.บ. ( การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ - 200,000 (ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท)
หนังสือรับรองคุณวุฒิ (สำนักงาน ก.พ.) : ดาวน์โหลด

โครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ดาวน์โหลดเป็น pdf
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ดาวน์โหลดเป็น pdf
แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดเป็น pdf


 1. ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูล ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาและกำลังรอผลการสอบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ หรือ แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา โดยมีผลการเรียนสะสมรวมไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT (General Aptitude Test) คือ ความถนัดทั่วไป หรือ มีคะแนนสอบ PAT 1 (Professional and Academic Aptitude Test) คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ให้แนบคะแนน สอบมาพร้อมกับใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา
 4. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง โดยไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 5. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

เงื่อนไข
หากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบทราบภายหลังว่าทางโรงเรียน หรือนักเรียนมีการปิดบังข้อมูลประกอบการสมัคร หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กำหนด ทางวิทยาลัยฯ จะตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทันที


ภาคปกติ
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
    (ติดในใบสมัคร จำนวน 1 รูป และนำมายื่นในวันสมัคร จำนวน 2 รูป)
จำนวน 3 รูป
3. คะแนนสอบ GAT/ PAT 1 และPAT 2 แนบมาพร้อมกับใบสมัคร จำนวน 1  ชุด
4. สำเนาประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน  1  ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน  1  ฉบับ
6. สำเนาระเบียนถาวร ( Transcript)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  • สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ยื่นสำเนาระเบียนถาวร (Transcript) ที่มีผลการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  • สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ยื่นสำเนาระเบียนถาวร (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
จำนวน 1  ชุด
7. ใบรับรองแพทย์ จำนวน  1  ฉบับ

ภาคพิเศษ
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
    (ติดในใบสมัคร จำนวน 1 รูป และนำมายื่นในวันสมัคร จำนวน 2 รูป)
จำนวน 3 รูป
3. คะแนนสอบ GAT/ PAT 1 และPAT 2 แนบมาพร้อมกับใบสมัคร จำนวน 1  ชุด
4. สำเนาประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน  1  ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน  1  ฉบับ
6. สำเนาระเบียนถาวร ( Transcript)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  • สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ยื่นสำเนาระเบียนถาวร (Transcript) ที่มีผลการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  • สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ยื่นสำเนาระเบียนถาวร (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
  จำนวน 1  ชุด
  7. ใบรับรองการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
  8. ใบรับรองแพทย์ จำนวน  1  ฉบับ

   


  อาจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล
  ประธานหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อาจารย์ อรุโณทัย พงษ์วาท
  เลขานุการหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
  อาจารย์
  อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล
  อาจารย์
  อาจารย์ ดร.สิริกร สันติโรจนกุล
  อาจารย์
  อาจารย์ ดร.ยุทธ์ ชัยประวิตร
  อาจารย์
  อาจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล
  อาจารย์
  อาจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร
  อาจารย์
  อาจารย์ อรรณพ ธนัญชนะ
  อาจารย์
  อาจารย์ กฤตวยาน์ ทองคู่
  อาจารย์
  อาจารย์ รัศมิ์ลภัส ศิริวัฒน์
  อาจารย์
  อาจารย์ ภคินี อริยะ
  อาจารย์
  อาจารย์ วิจิตร อรรถโกมล
  อาจารย์
  อาจารย์ คณิตา ตุมพสุวรรณ
  อาจารย์
  อาจารย์ พชร ตินะมาส
  อาจารย์
  อาจารย์ พลัฎฐ์ แปงทอง
  อาจารย์
  อาจารย์ วิมลบุญ จีระผานุกร
  อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
  อาจารย์ ดร.รัฐพล วุฒิการณ์
  อาจารย์
  อาจารย์ จิราวิทย์ ญาณจินดา
  อาจารย์
  อาจารย์ วาปี มโนภินิเวศ
  อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
  อาจารย์ พรธิดา แก้วกมล
  อาจารย์
  อาจารย์ กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ
  อาจารย์
  อาจารย์ สมเกียรติ น่วมนา
  อาจารย์