camt ms km
km camt

      การจัดการความรู้และนวัตกรรมเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ที่เน้นการผสมผสานความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ประสบการณ์จากบุคคล ร่วมด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อว่าจากองค์ความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน สามารถเป็นจุดกำเนิดสร้างนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้หรือสิงประดิษฐ์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคคลหรือองค์กร การจัดการศึกษาในศาสตร์ของการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ ร่วมไปกับการบูรณาการวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร พฤติกรรมการเรียนรู้ และการมีประสบการณ์เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการวิจัยในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นพลวัต เพื่อให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society) และเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy)


    เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการนำองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 4.0 ในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และเสริมสร้างสังคมฐานความรู้
 2. มีความรู้ความสามารถศึกษาวิจัย ค้นคว้า และเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ เพิ่มผลผลิต และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร
 3. สามารถในเลือกใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบมาเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าทางธุรกิจและนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
 4. มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีจิตสำนึกสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการนำองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้และเสริมสร้างสังคมฐานความรู้

ระยะเวลาการศึกษา : เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่ เกิน 5 ปีการศึกษา
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรสองภาษา)
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู้และนวัตกรรม) 
  วท.ม. (การจัดการความรู้และนวัตกรรม)
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร : แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคปกติ – ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 120,000 บาทตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 30,000 บาท รวม 4 ภาคการศึกษา)
  แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคพิเศษ - ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 160,000 บาทตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 40,000 บาท รวม 4 ภาคการศึกษา)
  แบบ 3 (แผน ข) ภาคพิเศษ - ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 160,000 บาทตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 40,000 บาท รวม 4 ภาคการศึกษา)

แผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ
    โครงสร้างหลักสูตร : ดาวน์โหลดเป็น pdf
    แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดเป็น pdf

แบบ 3 (แผน ข)
    โครงสร้างหลักสูตร : ดาวน์โหลดเป็น pdf
    แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดเป็น pdf


    เชียงใหม่ : วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรองแล้ว
 2. ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
 3. อื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวขั้นต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ


 1. ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศ หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองแล้ว
 3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในฐานะผู้บริหารหรือหรืออยู่ในฐานะที่มีโอกาสในการเป็นผู้บริหารในองค์กร
 4. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตร ซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยได้
 5. อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวขั้นต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ

       ประกอบด้วยการพิจารณาจากใบสมัคร และ/หรือผลการสอบคัดเลือกข้อเขียน และ/หรือ สัมภาษณ์โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา


อาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์
ประธานสาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่ว
เลขานุการสาขาวิชาการจัดการความรู้ ป.โท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
อาจารย์
อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล
อาจารย์
อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์
อาจารย์
อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
อาจารย์
อาจารย์ อัจฉรา คำอักษร
อาจารย์