camt ms km
km camt

      การจัดการความรู้เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ปัญหาที่เน้นการผสมผสานระหว่างกระบวนการทางสังคมของทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการบริหาร เชื่อว่าจากมุมมองความรู้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันในสังคม สามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร อย่างต่อเนื่องร่วมไปกับการเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง การจัดการศึกษาในศาสตร์ของการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ ร่วมไปกับการบูรณาการวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร พฤติกรรมการเรียนรู้ และการมีประสบการณ์เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการวิจัยในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นพลวัต เพื่อให้ได้มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการความรู้ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม 2 ประเภท คือ มหาบัณฑิตที่เป็นนักวิชาการที่สามารถศึกษาวิจัยด้านการจัดการความรู้ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง เพื่อนำมาใช้ในการตอบสนองความต้องการการพัฒนาองค์กรในปัจจุบัน และมหาบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติที่สามารถในการบริหารองค์กรโดยใช้การจัดการความรู้ เพื่อให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู้ (knowledge-based society) และเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge-based economy)


    เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
  หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
 1. เป็นนักวิชาการที่สามารถศึกษาวิจัย ใฝ่รู้ และมีความพร้อมในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการจัดการความรู้ โดยสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพองค์กรและส่วนที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มีจิตสำนึกสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการนำองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้และเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  หลักสูตรแผน ข (ภาคพิเศษ)
 1. เป็นนักปฏิบัติที่สามารถในการบริหารองค์กรโดยประยุกต์ศาสตร์การจัดการความรู้ ในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง และะมีความพร้อมในการเป็นผู้บริหารหรือเป็นที่ปรึกษาในระบบการจัดการความรู้
 2. เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการนำองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ไปประยุกต์และเสริมสร้างสังคมฐานความรู้

ระยะเวลาการศึกษา : เป็นหลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 2 เท่า ของระยะเวลาเรียนตามแผนกำหนดการศึกษา
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู้) 
  วท.ม. (การจัดการความรู้)
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร : แผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ - 120,000 (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 30,000 บาท รวม 4 ภาคการศึกษา)
  แผน ข ภาคพิเศษ            - 160,000 (ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท รวม 4 ภาคการศึกษา)

แผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ
    โครงสร้างหลักสูตร : ดาวน์โหลดเป็น pdf | ดูเป็น html
    แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดเป็น pdf | ดูเป็น html

แผน ข ภาคพิเศษ
    โครงสร้างหลักสูตร : ดาวน์โหลดเป็น pdf | ดูเป็น html
    แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดเป็น pdf | ดูเป็น html


    เชียงใหม่ : วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระบบ Knowledge Management System อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบการค้นข้อมูล E-learning และ VDO Conference คอมพิวเตอร์ และใช้อุปกรณ์การสอนร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เชียงใหม่


หลักสูตร แผน ก แบบ ก2

 1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
 2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
 3. มสอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์
 4. มีผลการศึกษาได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชา เฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00
 5. ต้องดำเนินการนำผลงานวิจัยจากงานวิทยานิพนธ์และดำเนินการให้ผลงานได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Tier-1 (TCI Tier-1)หรือกรณีเป็นวารสารระดับนานาชาติ (Academic Journal)ให้อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI หรือ SJR ของสาขาการจัดการความรู้หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1เรื่องและมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง
 6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550
 7. ศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง

หลักสูตร แผน ข (ภาคพิเศษ)

 1. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
 2. มีผลการศึกษาได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และ ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00
 3. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
 4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination)
 5. สอบผ่านการสอบประเมินผลการค้นคว้าแบบอิสระ
 6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา พ.ศ. 2550
 7. ศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง


 1. ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศ หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองแล้ว
 3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในฐานะผู้บริหารหรือหรืออยู่ในฐานะที่มีโอกาสในการเป็นผู้บริหารในองค์กร
 4. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตร ซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยได้
 5. อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวขั้นต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ

       ประกอบด้วยการพิจารณาจากใบสมัคร และ/หรือผลการสอบคัดเลือกข้อเขียน และ/หรือ สัมภาษณ์โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
ประธานสาขาวิชาการจัดการความรู้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
อาจารย์
อาจารย์ ดร.ธีรพจน์ จันทรศุภแสง
อาจารย์
อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่ว
อาจารย์
อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล
อาจารย์
อาจารย์ ดร.อัครพล นิมลรัตน์
อาจารย์
อาจารย์ ดร.อรรณพ ธนัญชนะ
อาจารย์
อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์
อาจารย์
อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
อาจารย์
อาจารย์ อัจฉรา คำอักษร
อาจารย์