camt ms km
km camt

      การจัดการความรู้และนวัตกรรมเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ที่เน้นการผสมผสานความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ประสบการณ์จากบุคคล ร่วมด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อว่าจากองค์ความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน สามารถเป็นจุดกำเนิดสร้างนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้หรือสิงประดิษฐ์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคคลหรือองค์กร การจัดการศึกษาในศาสตร์ของการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ ร่วมไปกับการบูรณาการวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร พฤติกรรมการเรียนรู้ และการมีประสบการณ์เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการวิจัยในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นพลวัต เพื่อให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society) และเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy)


    เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการนำองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 4.0 ในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และเสริมสร้างสังคมฐานความรู้
 2. มีความรู้ความสามารถศึกษาวิจัย ค้นคว้า และเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ เพิ่มผลผลิต และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร
 3. สามารถในเลือกใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบมาเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าทางธุรกิจและนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
 4. มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีจิตสำนึกสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการนำองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้และเสริมสร้างสังคมฐานความรู้

ระยะเวลาการศึกษา : เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่ เกิน 5 ปีการศึกษา
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรสองภาษา)
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู้และนวัตกรรม) 
  วท.ม. (การจัดการความรู้และนวัตกรรม)
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร : แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคปกติ – ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 120,000 บาทตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 30,000 บาท รวม 4 ภาคการศึกษา)
  แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคพิเศษ - ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 160,000 บาทตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 40,000 บาท รวม 4 ภาคการศึกษา)
  แบบ 3 (แผน ข) ภาคพิเศษ - ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 160,000 บาทตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 40,000 บาท รวม 4 ภาคการศึกษา)

แผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ
    โครงสร้างหลักสูตร : ดาวน์โหลดเป็น pdf
    แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดเป็น pdf

แบบ 3 (แผน ข)
    โครงสร้างหลักสูตร : ดาวน์โหลดเป็น pdf
    แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดเป็น pdf


    เชียงใหม่ : วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรองแล้ว
 2. ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
 3. อื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวขั้นต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ


 1. ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศ หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองแล้ว
 3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในฐานะผู้บริหารหรือหรืออยู่ในฐานะที่มีโอกาสในการเป็นผู้บริหารในองค์กร
 4. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตร ซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยได้
 5. อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวขั้นต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ

       ประกอบด้วยการพิจารณาจากใบสมัคร และ/หรือผลการสอบคัดเลือกข้อเขียน และ/หรือ สัมภาษณ์โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา


อาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์
ประธานสาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่ว
เลขานุการสาขาวิชาการจัดการความรู้ ป.โท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล
อาจารย์
อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์
อาจารย์
อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
อาจารย์
อาจารย์ อัจฉรา คำอักษร
อาจารย์