camt ms km
km camt

ระยะเวลาการศึกษา : เป็นหลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 2 เท่า ของระยะเวลาเรียนตามแผนกำหนดการศึกษา
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  
  วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร : หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 ภาคพิเศษ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 120,000 บาท ตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 30,000 บาท รวม 4 ภาคการศึกษา)
: หลักสูตร แผน ข ภาคพิเศษ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 220,000 บาท ตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 55,000 บาท รวม 4 ภาคการศึกษา)

    โครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 ภาคพิเศษ
: หลักสูตร แผน ข ภาคพิเศษ


    เชียงใหม : วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


  หลักสูตร แผน ก แบบ ก2
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองแล้ว
 2. ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
 3. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตร ซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยได้
 4. อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวขั้นต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ
  หลักสูตร แผน ข
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองแล้ว
 2. ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
 3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 4. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตร ซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยได้
 5. อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวขั้นต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ

ประกอบด้วยการพิจารณาจากใบสมัคร และผลการสอบคัดเลือกข้อเขียน และ/หรือ สัมภาษณ์โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา


อาจารย์ ดร.อติชาต หาญชาญชัย
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท
อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
เลขานุการหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด
อาจารย์
อาจารย์ ดร.นพพล ชูศรี
อาจารย์
อาจารย์ กิตติธัช สุตีคา
อาจารย์
นางสาวอภิรดี โรจนประดิษฐ
พนักงานปฏิบัติงาน
นางสาวธณัฐพร จันทร์แสง
พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่บริการการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา)
นางสาวณัฐกฤตา พงศากลวัชร
พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่บริการการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา)
นางสาวฌชกร ถาวรเกษมหทัย