ประชาสัมพันธ์ Tohoku University Japanese Program 2017

รายละเอียด :
กองวิเทศสัมพันธ์ แจ้งรายละเอียดประกอบการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Tohoku University Japanese Program 2017 โดยจัดใน 2 ช่วง คือ

1. ระหว่างวันที่ 3-18 กรกฎาคม 2560

2. ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2560

ดังมีรายละเอียดประกอบตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 31 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 375_07. Tohoku University Japanese Program 2017.pdf รายละเอียด
ลงประกาศเมื่อ : 2560-02-07
แสดงถึงวันที่ : 2560-03-31