โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST)

รายละเอียด :
โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST)
เป็นโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่อยู่ในโครงการความร่วมมือระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัย สวทช. ได้เปิดระบบสมัครขอรับทุนแบบออนไลน์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2560 ที่ www.nstda.or.th/tgist

สำหรับในปี 2560 เป็นต้นไป TGIST ปรับเพิ่มอัตราเงินทุนทุกหมวด ซึ่งนักศึกษาทุนใหม่ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จะได้รับการสนับสนุนเงินทุนในหมวดต่างๆ ดังนี้
1. ค่าเล่าเรียน ปีละ 80,000 บาท (ปริญญาโทได้รับ 2 ปี / ปริญญาเอกได้รับ 3 ปี)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ปริญญาโทได้รับเดือนละ 10,000 บาท เป็นเวลา 2 ปี และปริญญาเอกได้รับเดือนละ 12,000 บาท เป็นเวลา 3 ปี
3. ค่าพัฒนาตนเอง ปีละ 25,000 บาท (ไม่ใช่เงินทุนทำวิจัยของโครงการที่เสนอขอทุน) ปริญญาโทได้รับ 2 ปี / ปริญญาเอกได้รับ 3 ปี

สนใจศึกษารายละเอียดของโครงการก่อนสมัครขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th/tgist และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวารี อัชชะกุลวิสุทธิ์ ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1424 E-mail: wareew@nstda.or.th

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
ลงประกาศเมื่อ : 2560-02-11
แสดงถึงวันที่ : 2560-03-31