การรับขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย(เพิ่มเติม)

รายละเอียด :
การรับขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย(เพิ่มเติม) ภายใต“โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชยประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐” โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มและส่งข้อเสนอโครงการ
เครือขายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
๒๓๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๔ คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๕๐๒๐๐
โทรศัพท ๐-๕๓๙๔-๔๐๙๗ ตอ ๑๐๒, ๐๘-๗๖๕๖-๐๑๖๐
โทรสาร. ๐-๕๓๙๔-๔๐๙๗ ตอ ๑๐๓
E-mail: uppernorth.unrn@gmail.com

ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายละเอีดเพิ่มเติมที่ http://unrn.rac.oop.cmu.ac.th/main/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B52560(%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1).html

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
ลงประกาศเมื่อ : 2560-03-08
แสดงถึงวันที่ : 2560-03-26