การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในคน"

รายละเอียด :
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในคน" โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมวิจิตร ศีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและมีวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการเข้าอบรมตลอดทั้งหลักสูตร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://goo.gl/pTPDhC ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 393_07432017_1316318823 (1).pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2560-03-08
แสดงถึงวันที่ : 2560-03-31