ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รายละเอียด :
ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร concept paper ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2560 รายะเอียดเพิ่มเติมที่ http://industry.trf.or.th

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 398_071032017_1525146987.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2560-03-10
แสดงถึงวันที่ : 2560-03-25