ทุนโครงการ Hitachi Scholarship : Research Support Program for 2018

รายละเอียด :
ทุนโครงการ Hitachi Scholarship : Research Support Program for 2018
ซึ่งเป็นทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกด้าน natural Sciences or interdisciplinary research connecting natural sciences and social sciences รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เวปไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th

// สิ้นสุดกำหนดการรับสมัคร 31 ตุลาคม 2560

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 480_ทุนโครงการ Hitachi Scholarship.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2560-07-17
แสดงถึงวันที่ : 2560-10-31