การบรรยายในหัวข้อ "Studies in France and Scholarships"

รายละเอียด :
การบรรยายในหัวข้อ "Studies in France and Scholarships" จากผู้แทนสถาบัน COmpus France ซึ่งมีวัตถุประสงค์การเผยแพร่ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมไปถึงโครงการ Fellowship และ Mobility ของประเทศฝรั่งเศส ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 301 อาคารสถาบันภาษา

//โปรดส่งแบบตอบรับมายังสถาบันภาษา ภายในวันศุกร์ ที่ 1 ก.ย.2560

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 482_การบรรยายในหัวข้อ Studies in France and Scholarships.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2560-07-17
แสดงถึงวันที่ : 2560-09-01