ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและการยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด :
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและการยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561 และแนวทางการดำเนินการวิจัยสำหรับผู้ได้รับทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2560 ภายใต้กรอกการวิจัยด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ภายใต้งบวิจัยของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผยพลังงาน (สนพ) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 513_ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและการยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561.pdf
2 513_ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและการยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561.pdf
3 513_ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและการยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561.pdf
4 513_ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและการยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2560-11-08
แสดงถึงวันที่ : 2560-11-11