การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-เกาหลี (NRCT-NRF)

รายละเอียด :
ศูนย์บริหารงานวิจัย แจ้งรายละเอียดประกอบการรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) มาเพื่อทราบดังรายละเอียดประกอบตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ โดยผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยังศูนย์บริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 528_NRCT-NRF.pdf รายละเอียด
ลงประกาศเมื่อ : 2561-01-30
แสดงถึงวันที่ : 2561-02-19