สมศ.ให้ทุนหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย / นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียด :

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและการนำผลการประเมินไปใช้พิจารณากำหนดนโยบายทางการศึกษากำกับติดตามการบริหารจัดการทางการศึกษา สมศ. จึงมีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัย จึงได้จัดทำโครงการการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการที่มีความสนใจเรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษา

ประเด็นการวิจัย
1. การพัฒนาการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
2. การพัฒร่ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
3. การปพัมฯาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

ทุนวิจัย ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท ไม่เกิน 5 ทุน

รับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สมศ. www.onesqa.or.th เลือกไอคอนประกาศ หรือที่ http://bit.ly/2DDQPRE

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
ลงประกาศเมื่อ : 2561-02-08
แสดงถึงวันที่ : 2561-03-31