ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - จีน

รายละเอียด :
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (The National Research Council of Thailand, NRCT) และ The National Natural Science Foundation of China (NSFC) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยจีนได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ตามที่ได้ตกลงกัน อันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ ซึ่งการประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - จีน นี้เป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง วช. และ NSFC ในการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและการพัฒนาร่วมให้กับนักวิจัยไทยและนักวิจัยจีน โดยนักวิจัยไทยได้รับเงินอุดหนุนจาก วช. และดำเนินการวิจัยในประเทศไทย ส่วนนักวิจัยจีนได้รับเงินสนับสนุนจาก NSFC และดำเนินการวิจัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนางานวิจัยของประเทศไทยและจีน ผ่านกรอบความร่วมมือระหว่าง วช. และ NSFC ในสาขาพลังงานทดแทน
๒. เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายทางการวิจัยของนักวิจัยไทยและจีน โดยเฉพาะกลุ่มนักวิจัยรุ่นเยาว์ของทั้งสองประเทศที่ในบางสาขามีอยู่อย่างจำกัด
๓. เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ และพัฒนางานวิจัยให้ใช้งานได้จริง เข้าสู่ระดับสากล รวมถึงมีความเป็นไปได้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์

ระยะเวลาการทำวิจัย ระยะเวลาการทำวิจัยไม่เกิน ๓ ปี

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๔ , ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๐๙, ๔๑๐ โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๓๗๒๑, ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๖๖

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2152

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
ลงประกาศเมื่อ : 2561-02-13
แสดงถึงวันที่ : 2561-03-16