รับสมัครนักศึกษา CAMT เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนเอเชียซ จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร

รายละเอียด :
ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของอนุษย์ กำหนดดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนเอเชียน จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร "Asia Youth: Social Contributors for Caring and Sharing Community incooperation" ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 เมษายน - วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดกรุงเทพมห่นครและเพชรบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้มีเวที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมทำกิจกรรมอาสา โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนเด็กและเยาวชนไทย และผู้แทนเด็กและเยาวชนจากประเทศต่างๆ ในเอเชีย รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ วิทยาลัยฯ รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 1-2 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. อายุระหว่าง 18-25 ปี 2. มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี 3. มีความรู้ความสนใจด้านจิตอาสา 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 เมษายน - วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และเพชรบุรี นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่คุณสุมิตรา (ขวัญ) ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 CAMT ได้ถึงวันพฤหัสที่ 19 เมษายน 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนและส่งรายชื่อไปยังผู้จัดงานต่อไป

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 549_01 หนังสือเชิญ.pdf หนังสือเชิญ
2 549_02 Tentative program.pdf ตารางกิจกรรม
3 549_03 Workshop Asia Youth.pdf ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
ลงประกาศเมื่อ : 2561-04-09
แสดงถึงวันที่ : 2561-04-19