ทุนวิจัยโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ

รายละเอียด :
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ จำนวน 2 ทุน งบประมาณรวมทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลารับทุน 5 ปีต่อโครงการ โดยมีขอบเขตงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน ดังนี้

ทุนที่ 1 : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์ ชุมชนและอุตสาหกรรมอนาคตในด้านต่างๆ ได้แก่ อาหารเพื่ออนาคต ระบบขนส่งสมัยใหม่ การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย พลังงานและเชื้อเพลิง นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน อันจะนำไปสู่พลังอำนาจทางเศรษฐกิจชีวภาพ (bio economy) และเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) เป็นต้น
ทุนที่ 2 : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพและโอกาสการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมใดๆ ในประเทศไทย ภายใต้ 4 เทคโนโลยีหลัก คือ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีวัสดุนาโนเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/ChairProfessor/

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
ลงประกาศเมื่อ : 2561-05-08
แสดงถึงวันที่ : 2561-06-30