camt phd KM
km camt

      มีปรัชญาพื้นฐานว่าผู้สำเร็จการศึกษา เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการทำวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ตลอดจนข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และการสื่อสารในสังคมผู้ใช้ความรู้ โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาลักษณะปริญญาทางอุตสาหกรรม (Industrial Degree) กำหนดให้วิจัยในหัวข้อการจัดการความรู้ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ และมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะสหกิจศึกษา (Coopertive Education)

      นักศึกษาต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในอุตสาหกรรมจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรง กับงานที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างขีดความ สามารถในการรวบรวม จัดเก็บ พัฒนา และนำองค์ความรู้ ภายในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ไปใช้ในการตัดสิน การแก้ปัญหา และการค้นคว้า เรียนรู้ ซึ่งจะเป็น การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) และเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับสังคมฐาน ความรู้ (Knowledge-Based Society) อันจะอำนวยให้เกิดการใช้เหตุและผลสนับสนุนวิวัฒนาการทางสังคม (Socialization) อย่างยั่งยืนและมั่นคง


     1. ภาคปกติ (แบบ 1.1) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

      2. ภาคพิเศษ (แบบ 2.1)  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประกอบด้วยกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 15 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต


ระยะเวลาการศึกษา : เป็นหลักสูตร 3 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ตามระบบทวิภาค
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้
ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้) 
  ปร.ด. (การจัดการความรู้)
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร : แบบ 1.1 ภาคปกติ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 360,000 บาท ตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 60,000 บาท รวม 6 ภาคการศึกษา)
: แบบ 2.1 ภาคพิเศษ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 720,000 บาท ตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 120,000 บาท รวม 6 ภาคการศึกษา)

แบบ 1.1 ภาคปกติ
    โครงสร้างหลักสูตร : ดาวน์โหลดเป็น pdf | ดูเป็น html
    แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดเป็น pdf | ดูเป็น html
แบบ 2.1 ภาคพิเศษ
    โครงสร้างหลักสูตร : ดาวน์โหลดเป็น pdf | ดูเป็น html
    แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดเป็น pdf | ดูเป็น html


 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีผลการเรียนดี
 2. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี หรือดีมาก โดยใช้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
  • TOEFL 550 คะแนนขึ้นไป
  • ELTS ระดับ 6.0 ขึ้นไป
  • ITEGS 70 คะแนน ขึ้นไป

       รับสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา โดยต้องยื่นใบสมัคร เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้      

  • บทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่เกิน 3000 คำ ของหัวข้อที่สนใจในการศึกษาวิจัย 
  • หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาว่าสามารถสนับสนุนการทำวิจัยในองค์กรได้ (ในกรณีที่ทำงานอยู่) 
  • หนังสือรับรองของอาจารย์ จากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ฉบับ 
  • หลักฐานผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, TEGs)
  วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
  • บทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่เกิน 3000 คำ ของหัวข้อที่สนใจในการศึกษาวิจัย 
  • หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาว่าสามารถสนับสนุนการทำวิจัยในองค์กรได้ (ในกรณีที่ทำงานอยู่) 
  • หนังสือรับรองของอาจารย์ จากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ฉบับ 
  • หลักฐานผลการสอบภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
ประธานหลักสูตรการจัดการความรู้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
อาจารย์
อาจารย์ ดร.ธีรพจน์ จันทรศุภแสง
อาจารย์
อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
อาจารย์
อาจารย์ ดร.อติชาต หาญชาญชัย
อาจารย์
นางสาวอภิรดี โรจนประดิษฐ
พนักงานปฏิบัติงาน
นางสาวธณัฐพร จันทร์แสง
พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่บริการการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา)
นางสาวณัฐกฤตา พงศากลวัชร
พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่บริการการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา)
นางสาวฌชกร ถาวรเกษมหทัย