camt phd KM
km camt

      มีปรัชญาพื้นฐานว่าผู้สำเร็จการศึกษา เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการทำวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ตลอดจนข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และการสื่อสารในสังคมผู้ใช้ความรู้ โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาลักษณะปริญญาทางอุตสาหกรรม (Industrial Degree) กำหนดให้วิจัยในหัวข้อการจัดการความรู้ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ และมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะสหกิจศึกษา (Coopertive Education)

      นักศึกษาต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในอุตสาหกรรมจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรง กับงานที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างขีดความ สามารถในการรวบรวม จัดเก็บ พัฒนา และนำองค์ความรู้ ภายในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ไปใช้ในการตัดสิน การแก้ปัญหา และการค้นคว้า เรียนรู้ ซึ่งจะเป็น การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) และเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับสังคมฐาน ความรู้ (Knowledge-Based Society) อันจะอำนวยให้เกิดการใช้เหตุและผลสนับสนุนวิวัฒนาการทางสังคม (Socialization) อย่างยั่งยืนและมั่นคง


     1. ภาคปกติ (แบบ 1.1) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

      2. ภาคพิเศษ (แบบ 2.1)  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประกอบด้วยกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 15 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต


ระยะเวลาการศึกษา : เป็นหลักสูตร 3 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ตามระบบทวิภาค
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้
ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้) 
  ปร.ด. (การจัดการความรู้)
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร : แบบ 1.1 ภาคปกติ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 360,000 บาท ตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 60,000 บาท รวม 6 ภาคการศึกษา)
: แบบ 2.1 ภาคพิเศษ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 720,000 บาท ตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 120,000 บาท รวม 6 ภาคการศึกษา)

แบบ 1.1 ภาคปกติ
    โครงสร้างหลักสูตร : ดาวน์โหลดเป็น pdf | ดูเป็น html
    แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดเป็น pdf | ดูเป็น html
แบบ 2.1 ภาคพิเศษ
    โครงสร้างหลักสูตร : ดาวน์โหลดเป็น pdf | ดูเป็น html
    แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดเป็น pdf | ดูเป็น html


 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีผลการเรียนดี
 2. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี หรือดีมาก โดยใช้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
  • TOEFL 550 คะแนนขึ้นไป
  • ELTS ระดับ 6.0 ขึ้นไป
  • ITEGS 70 คะแนน ขึ้นไป

       รับสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา โดยต้องยื่นใบสมัคร เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้      

  • บทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่เกิน 3000 คำ ของหัวข้อที่สนใจในการศึกษาวิจัย 
  • หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาว่าสามารถสนับสนุนการทำวิจัยในองค์กรได้ (ในกรณีที่ทำงานอยู่) 
  • หนังสือรับรองของอาจารย์ จากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ฉบับ 
  • หลักฐานผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, TEGs)
  วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
  • บทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่เกิน 3000 คำ ของหัวข้อที่สนใจในการศึกษาวิจัย 
  • หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาว่าสามารถสนับสนุนการทำวิจัยในองค์กรได้ (ในกรณีที่ทำงานอยู่) 
  • หนังสือรับรองของอาจารย์ จากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ฉบับ 
  • หลักฐานผลการสอบภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
ประธานหลักสูตรการจัดการความรู้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
อาจารย์
อาจารย์ ดร.ธีรพจน์ จันทรศุภแสง
อาจารย์
อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
อาจารย์
อาจารย์ ดร.อติชาต หาญชาญชัย
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล วุฒิการณ์