camt phd KM
km camt

      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนด้านทฤษฎีในรูปแบบบูรณาการศาสตร์ที่เน้นมุมมองของการจัดการความรู้เป็นหลัก ในการประยุกต์ใช้วิชาการทางด้านการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

      หลักสูตรนี้ช่วยสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการทำวิจัยในบริบทธุรกิจความเป็นสากล รวมถึงสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยสู่ระดับมาตรฐานสากล ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายภาควิชาการ ภาคอุตสากรรมและดิจิตอล นักศึกษานำองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ ประยุกต์ใช้กับโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาสร้างแนวทางแก้ไขปัญหา การลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง รวมถึงพัฒนานวัตกรรม จากการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกัน เพื่อ ยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับสากลอย่างยั่งยืน และ การสร้างขีดความสามารถ พร้อมขับเคลื่อนสู่ ประเทศไทย 4.0 ด้วยระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม


     1. ภาคปกติ (แบบ 1.1) (ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต)  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

      2. ภาคพิเศษ (แบบ 2.1)  (ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต


ระยะเวลาการศึกษา : เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้และนวัตกรรม) 
  ปร.ด. (การจัดการความรู้และนวัตกรรม)
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร : แบบ 1.1 ภาคปกติ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 270,000 บาท ตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 45,000 บาท รวม 6 ภาคการศึกษา)
: แบบ 2.1 ภาคพิเศษ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 540,000 บาท ตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 90,000 บาท รวม 6 ภาคการศึกษา)

แบบ 1.1 ภาคปกติ
    โครงสร้างหลักสูตร : ดาวน์โหลดเป็น pdf
    แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดเป็น pdf
แบบ 2.1 ภาคพิเศษ
    โครงสร้างหลักสูตร : ดาวน์โหลดเป็น pdf
    แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดเป็น pdf


 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศ หรือต่างประเทศที่สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรองแล้ว ที่มีพื้นฐานความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอที่จะทำงานวิจัยและงานดุษฎีนิพนธ์ได้
 2. มีหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับแขนงวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม
 3. ผลความรู้ภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) ดังนี้
  • TEGS 70 คะแนน ขึ้นไป หรือ
  • TOEFL 550 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป
 4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

       รับสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา โดยต้องยื่นใบสมัคร เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้      

  • บทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่เกิน 3000 คำ ของหัวข้อที่สนใจในการศึกษาวิจัย 
  • หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาว่าสามารถสนับสนุนการทำวิจัยในองค์กรได้ (ในกรณีที่ทำงานอยู่) 
  • หนังสือรับรองของอาจารย์ จากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ฉบับ 
  • หลักฐานผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, TEGs)
  วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
  • บทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่เกิน 3000 คำ ของหัวข้อที่สนใจในการศึกษาวิจัย 
  • หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาว่าสามารถสนับสนุนการทำวิจัยในองค์กรได้ (ในกรณีที่ทำงานอยู่) 
  • หนังสือรับรองของอาจารย์ จากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ฉบับ 
  • หลักฐานผลการสอบภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
ประธานสาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล วุฒิการณ์
เลขานุการสาขาวิชาการจัดการความรู้ ป.เอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
อาจารย์