นักวิจัย โครงการ smart Lab CAMT ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ 2 รางวัลชนะเลิศจากการประกวด Thailand Digi Challenge 2014 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA
[ลงประกาศเมื่อ: 11 ก.ย. 2557]
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2557 โดยนำนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมงาน Software Expo Asia 2014
[ลงประกาศเมื่อ: 04 ก.ย. 2557]
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยฯ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยาธรรมที่ถูกต้องให้กับนักศึกษา
[ลงประกาศเมื่อ: 04 ก.ย. 2557]
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัย ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีร่วมกับ Software Park Thailand จัดสัมมนา เรื่อง "การพัฒนา Software ให้สนุกและสำเร็จด้วย Agile, An Alternative Software Development Methodology"
[ลงประกาศเมื่อ: 29 ส.ค. 2557]
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด "โครงการพาเพื่อนเที่ยว" โดยให้นักศึกษาอาสาสมัครของวิทยาลัยฯ นำนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ ที่ได้มาศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยฯ
[ลงประกาศเมื่อ: 29 ส.ค. 2557]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที การเคารพนับถือครูบาอาจารย์
[ลงประกาศเมื่อ: 29 ส.ค. 2557]
อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ร่วมงานแถลงข่าว "Application ท่องเที่ยว พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (Bhuping and Smart Garden Application)"
[ลงประกาศเมื่อ: 07 ส.ค. 2557]
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยฯ เพื่อชี้แจงนโยบายที่สอดคล้องตามหลักประกันคุณภาพนักศึกษา และสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรมปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2557
[ลงประกาศเมื่อ: 22 ก.ค. 2557]
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการ Summer Camp 2014 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยมีอาจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉายหัวหน้าสำนักวิชา กล่าวเปิดโครงการพร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เรียนปรับความรู้พื้นฐานในกระบวนวิชาพื้นฐาน
[ลงประกาศเมื่อ: 03 ก.ค. 2557]
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการจัดการความรู้ (KM) นำโดย อาจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่วและ อาจารย์.ดร.อติชาต หาญชาญชัย นำนักศึกษาหลักสูตรจัดการความรู้จำนวน 14 คนศึกษาดูงาน Hong Kong Polytechnic University Hong Kong and China Gas Company Limited และ GP Batteries International Limitedณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
[ลงประกาศเมื่อ: 03 มิ.ย. 2557]
<<ก่อนหน้า     1   2   3   4   5     ถัดไป>>