น.ศ. ANI CAMT รับรางวัลออกแบบปกสมุดมช. นักศึกษาหลักสูตรแอนนิเมชัน ชั้นปีที 3 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลออกแบบปกสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ นางสาวไอลดา ไกวัลอาภรณ์ (คนซ้าย) รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวนภารัตน์ พาสาลี (คนกลาง) รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ นางสาวณัฐธยาน์ กิตติชัยอนะกุล (คนขวา) รับรางวัลชมเชย โดยมี อาจารย์ มณิษวาส จินตพิทักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้สนใจสามารถหาซื้อสมุดได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้ (วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556)
[ลงประกาศเมื่อ: 29 ต.ค. 2556]
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ชนะการประกวด Speech Contest / Poster / Short Film ในหัวข้อ "From CMU to ASEAN" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับสมัครและมีกิจกรรมการประกวดในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 5 กันยายน 2556
[ลงประกาศเมื่อ: 02 ต.ค. 2556]
ศูนย์การเรียนรู้ร่วมการทำงาน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา 3 หลักสูตรให้กับนักศึกษาชั้นปี 4 วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการฝึกสหกิจศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัว การพัฒนาตนเองเพื่อให้การฝึกงานเกิดประโยชน์สูงสุดวิทยากรโดย คุณวีระยุทธ ล้อทองพาณิชย์ Managing Directorบริษัท Wink Winkโปรดิวเชอร์ ชื่อดังของเมืองไทย ที่มาบรรยายให้กับนักศึกษา ณ ห้อง 112 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556
[ลงประกาศเมื่อ: 17 ก.ย. 2556]
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) จัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงาน Senior Projects ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 24 ผลงาน
[ลงประกาศเมื่อ: 12 ก.ย. 2556]
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 นำโดย อาจารย์ กิตติธัช สุตีคา และอาจารย์ ปริญญา สุวรรณศรีคำ นำนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท Aware Corporation Limited บริษัทชั้นนำทางด้านซอฟต์แวร์เพื่อศึกษาถึงระบบปฏิบัติการทำงานของซอฟต์แวร์ Mobile Developer และ Mobile Application และการทำงานของห้อง Internet Data Center ณ Aware Corporation Limitedเมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา
[ลงประกาศเมื่อ: 05 ก.ย. 2556]
นางสาวธันยชนก ช่วยรอดหมดนักศึกษาหลักสูตรแอนนิเมชัน ชั้นปีที 3 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีอาจารย์มนิษวาสจินตพิทักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบโลโก้“ส่งหลินปิง กลับบ้าน”รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท จากนายธนภัทร พงษ์ภมร ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556
[ลงประกาศเมื่อ: 19 ส.ค. 2556]
นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ทีม B329 นักศึกษาปี 3 สาขาวิชาแอนนิเมชัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสปอตโทรทัศน์ ประจำปี 2556 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์(NBT) ในโครงการ "ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของคนไทยให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม" โดยมีนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้มอบรางวัล โดยได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
[ลงประกาศเมื่อ: 17 ก.ค. 2556]
อาจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน “พี่น้องสานสัมพันธ์ขันโตก ปีการศึกษา 2556 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้สืบสานประเพณีขันโตกที่เป็นการรับขวัญนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556 และสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกัน ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556
[ลงประกาศเมื่อ: 11 ก.ค. 2556]
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี นำโดยทีมโดย ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี นำนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556
[ลงประกาศเมื่อ: 08 ก.ค. 2556]
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำทางด้านซอฟต์แวร์ เพื่อศึกษาถึงกระบวนการผลิตการพัฒนาซอฟต์แวร์รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านซอฟต์แวร์ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ข้อมูลการทำงานของแต่ละบริษัท จากประสบการณ์จริงของนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ
[ลงประกาศเมื่อ: 05 ก.ค. 2556]
<<ก่อนหน้า     1   2   3   4     ถัดไป>>