หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด "โครงการพาเพื่อนเที่ยว" โดยให้นักศึกษาอาสาสมัครของวิทยาลัยฯ นำนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ ที่ได้มาศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยฯ
[ลงประกาศเมื่อ: 29 ส.ค. 2557]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที การเคารพนับถือครูบาอาจารย์
[ลงประกาศเมื่อ: 29 ส.ค. 2557]
อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ร่วมงานแถลงข่าว "Application ท่องเที่ยว พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (Bhuping and Smart Garden Application)"
[ลงประกาศเมื่อ: 07 ส.ค. 2557]
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยฯ เพื่อชี้แจงนโยบายที่สอดคล้องตามหลักประกันคุณภาพนักศึกษา และสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรมปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2557
[ลงประกาศเมื่อ: 22 ก.ค. 2557]
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการ Summer Camp 2014 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยมีอาจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉายหัวหน้าสำนักวิชา กล่าวเปิดโครงการพร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เรียนปรับความรู้พื้นฐานในกระบวนวิชาพื้นฐาน
[ลงประกาศเมื่อ: 03 ก.ค. 2557]
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการจัดการความรู้ (KM) นำโดย อาจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่วและ อาจารย์.ดร.อติชาต หาญชาญชัย นำนักศึกษาหลักสูตรจัดการความรู้จำนวน 14 คนศึกษาดูงาน Hong Kong Polytechnic University Hong Kong and China Gas Company Limited และ GP Batteries International Limitedณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
[ลงประกาศเมื่อ: 03 มิ.ย. 2557]
ขอแสดงความยินดีกับ นายวาสิน พิชญสถิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประธานชมรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนิเมชัน ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ The Third Google Student Ambassador Program in Southeast Asia จากนักศึกษากว่า 1,000 คน จาก 200 มหาวิทยาลัย ประจำปี 2014 ทั้งนี้ นายวาสิน พิชญสถิต ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม Google Student Ambassador Southeast Asia ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557
[ลงประกาศเมื่อ: 16 พ.ค. 2557]
ชมรม CAMT อาสาพัฒนาชนบท วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ได้จัดค่ายอาสาพัฒนาชนบท พัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารเรียน เช่น ปูกระเบื้อง ทาสีและทำระบบน้ำประปาใหม่ ให้กับโรงเรียนบ้านแม่นะ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
[ลงประกาศเมื่อ: 25 เม.ย. 2557]
นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี รับรางวัลจากการร่วมสนุกในในการจัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "อบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ BlackBerry 10"
[ลงประกาศเมื่อ: 23 เม.ย. 2557]
นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับรางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นในโครงการไทยแลนด์โมบิลิธอน คอนเทสต์ 2013 (Thailand Mobilithon Contest 2013)รางวัลชนะเลิศระดับประเทศในด้านเอนเตอร์เทนเมนต์
[ลงประกาศเมื่อ: 30 เม.ย. 2557]
<<ก่อนหน้า     1   2   3   4     ถัดไป>>