สาขาแอนนิเมชันในกระบวนวิชา “หัวข้อเลือกสรรทางการพัฒนาเกม 2” จัดบรรยายพิเศษด้านซีเรียสเกม เรื่อง "Theories Behind Serious Games for Learning and Practice" และเรื่อง "Praxis Game for Learning Financial"
[ลงประกาศเมื่อ: 21 มี.ค. 2559]
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC เชียงใหม่ จัดกิจกรรม workshop ในหัวข้อ Ourbanism : Creative thinking for our city เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิดต่างๆ ผ่านการเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
[ลงประกาศเมื่อ: 28 ม.ค. 2559]
หลักสูตรวิชาแอนนิเมชันในรายวิชา "หัวข้อเลือกสรรทางการพัฒนาเกม 2" จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "Serious Games" โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Brenton Burchmore เลขานุการสมาคม Serious Games จากประเทศสิงคโปร์ และผู้ก่อตั้งบริษัท Conperior Ltd.-Game Based Learning เป็นวิทยากรให้ความรู้
[ลงประกาศเมื่อ: 19 ม.ค. 2559]
งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรม พี่แนะแนวน้อง (CAMT Brand ambassador) ประจำปี 2559
[ลงประกาศเมื่อ: 14 ม.ค. 2559]
งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประชุมนักศึกษาวิชากิจกรรมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิชากิจกรรมและคะแนนวิชากิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[ลงประกาศเมื่อ: 14 ม.ค. 2559]
นักศึกษาโปรแกรมสหกิจศึกษาสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 8 กว่า 65 คน เข้าร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานเพื่อฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการหรือบริษัทต่างๆ เป็นระยะเวลา 12 เดือน
[ลงประกาศเมื่อ: 27 พ.ย. 2558]
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) จัดงานนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ SE Show Pro 2015 ซึ่งนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย...
[ลงประกาศเมื่อ: 20 พ.ย. 2558]
อาจารย์ ดร นพพล ชูศรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop) สำหรับกระบวนวิชา 953464 Wireless Application Development สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ในหัวข้อการบรรยาย "การพัฒนาแอพพิเคชันด้วย Cordova Phonegap เบื้องต้น"
[ลงประกาศเมื่อ: 06 พ.ย. 2558]
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท Cenixsoft Co.,Ltd ในการจัดกิจกรรมประกวดซอฟต์แวร์ “Innovative Treasure” เพื่อคัดเลือกผลงานของนักศึกษาในการส่งผลงานเข้าประกวดในระดับประเทศ
[ลงประกาศเมื่อ: 29 ก.ย. 2558]
สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยศิละปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้อง 112 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสำรองโลหิตให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นในการใช้โลหิตต่อไป ถือเป็นการร่วมทำบุญที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิต
[ลงประกาศเมื่อ: 23 ก.ย. 2558]
<<ก่อนหน้า     1   2   3   4   5   6   7     ถัดไป>>