นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) จัดงานนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ SE Show Pro 2015 ซึ่งนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย...
[ลงประกาศเมื่อ: 20 พ.ย. 2558]
อาจารย์ ดร นพพล ชูศรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop) สำหรับกระบวนวิชา 953464 Wireless Application Development สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ในหัวข้อการบรรยาย "การพัฒนาแอพพิเคชันด้วย Cordova Phonegap เบื้องต้น"
[ลงประกาศเมื่อ: 06 พ.ย. 2558]
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท Cenixsoft Co.,Ltd ในการจัดกิจกรรมประกวดซอฟต์แวร์ “Innovative Treasure” เพื่อคัดเลือกผลงานของนักศึกษาในการส่งผลงานเข้าประกวดในระดับประเทศ
[ลงประกาศเมื่อ: 29 ก.ย. 2558]
สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยศิละปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้อง 112 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสำรองโลหิตให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นในการใช้โลหิตต่อไป ถือเป็นการร่วมทำบุญที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิต
[ลงประกาศเมื่อ: 23 ก.ย. 2558]
นักศึกษาหลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม แบ+แชร์ เทคนิคการทำงานแชร์ประสบการณ์จริงการปรับสีวีดีโอจากคนเบื้องหลังมืออาชีพ วิทยากรโดย คุณยศศิริ ใบศรี ผู้ก่อตั้งบริษัทหัวกลม
[ลงประกาศเมื่อ: 18 ก.ย. 2558]
อาจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานงานเลี้ยง ขันโตก CAMT ประจำปี 2558 เพื่อรับขวัญนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558 และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันให้มีความรัก ความสามัคคีและรู้จักการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558
[ลงประกาศเมื่อ: 17 ก.ย. 2558]
หลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อาจารย์ นภ คงดี อาจารย์ประจำหลักสูตร นำนักศึกษาในหลักสูตรวิชาแอนนิเมชันเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "International Seminar" ในหัวข้อ Visual development: character design for games and animation วิทยากรโดย Mr.Jason Pichon
[ลงประกาศเมื่อ: 17 ก.ย. 2558]
หลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกระบวนวิชา 951352 Toy and Souvenir Product Design โดย อาจารย์มนิษวาส จินตพิทักษ์ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างธุรกิจขนาดเล็กของบัณฑิตแอนนิเมชัน
[ลงประกาศเมื่อ: 17 ก.ย. 2558]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 "คืนสู่เหย้า เหมาโหล CAMT 12 Anniversary"
[ลงประกาศเมื่อ: 17 ก.ย. 2558]
าจารย์ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ดร.ชาติชาย ดวงสอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาวิทยาลัยฯ ร่วมสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2558 มช.
[ลงประกาศเมื่อ: 17 ก.ย. 2558]
<<ก่อนหน้า     1   2   3   4   5   6     ถัดไป>>