นักศึกษาหลักสูตรแอนนิเมชัน ชั้นปีที่ 3 และ 4 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการออกแบบนิทรรศการจากผู้เชียวชาญมืออาชีพซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง่ของรายวิชา 951345 การออกแบบนิทรรศการและสื่อสมัยใหม่ โดยมีอาจารย์ธกฤต เฉียบแหลมเป็นผู้สอน ณ TCDC เชียงใหม่
[ลงประกาศเมื่อ: 16 ก.ย. 2558]
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 2 ได้แก่ นางสาวปริยธิดา วัชรวันทานนท์ นายเชษฐพันธ์ กรรมสิทธิ์ และนายศิรวุฒิ อ่อนประไพ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันการเขียนโปรแกรมและแก้ไขปัญหาโจทย์ทางคอมพิวเตอร์ ในระดับภูมิภาค ACM –ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest)
[ลงประกาศเมื่อ: 08 ก.ย. 2558]
คนดีศรี CAMT นายรุ่งโรจน์ ซ่อนทรัพย์อนันต์ นศ.หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เก็บกระเป๋าสตางค์ของนายวีระพล ได้นำส่งคืนเจ้าของ ชาว camt ขอชื่นชมคะ
[ลงประกาศเมื่อ: 21 ส.ค. 2558]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที การเคารพนับถือครูบาอาจารย์
[ลงประกาศเมื่อ: 21 ส.ค. 2558]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เ
[ลงประกาศเมื่อ: 06 ส.ค. 2558]
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรม Pre- College ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
[ลงประกาศเมื่อ: 06 ส.ค. 2558]
วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 อาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558
[ลงประกาศเมื่อ: 23 ก.ค. 2558]
มื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กว่า 30 คน ร่วมกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2558 จากสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ ถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ บรรยายเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องและเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการเดินทางและกิจกรรมในครั้งนี้
[ลงประกาศเมื่อ: 22 ก.ค. 2558]
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิชาการ RAC จัดค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 (summer camp 2015) วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้ปรับความรู้ในวิชาพื้นฐาน
[ลงประกาศเมื่อ: 24 มิ.ย. 2558]
งานบริการการศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในระบบแอดมิดชันเข้าสอบสัมภาษณ์กับคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ปฏิภาณไหวพริบรวมถึงความฉลาดทางด้านอารมณ์ของนักศึกษา โดยมีผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นจำนวนมาก ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558
[ลงประกาศเมื่อ: 16 มิ.ย. 2558]
<<ก่อนหน้า     1   2   3   4   5   6     ถัดไป>>