สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยศิละปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้อง 112 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสำรองโลหิตให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นในการใช้โลหิตต่อไป ถือเป็นการร่วมทำบุญที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิต
[ลงประกาศเมื่อ: 23 ก.ย. 2558]
นักศึกษาหลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม แบ+แชร์ เทคนิคการทำงานแชร์ประสบการณ์จริงการปรับสีวีดีโอจากคนเบื้องหลังมืออาชีพ วิทยากรโดย คุณยศศิริ ใบศรี ผู้ก่อตั้งบริษัทหัวกลม
[ลงประกาศเมื่อ: 18 ก.ย. 2558]
อาจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานงานเลี้ยง ขันโตก CAMT ประจำปี 2558 เพื่อรับขวัญนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558 และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันให้มีความรัก ความสามัคคีและรู้จักการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558
[ลงประกาศเมื่อ: 17 ก.ย. 2558]
หลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อาจารย์ นภ คงดี อาจารย์ประจำหลักสูตร นำนักศึกษาในหลักสูตรวิชาแอนนิเมชันเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "International Seminar" ในหัวข้อ Visual development: character design for games and animation วิทยากรโดย Mr.Jason Pichon
[ลงประกาศเมื่อ: 17 ก.ย. 2558]
หลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกระบวนวิชา 951352 Toy and Souvenir Product Design โดย อาจารย์มนิษวาส จินตพิทักษ์ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างธุรกิจขนาดเล็กของบัณฑิตแอนนิเมชัน
[ลงประกาศเมื่อ: 17 ก.ย. 2558]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 "คืนสู่เหย้า เหมาโหล CAMT 12 Anniversary"
[ลงประกาศเมื่อ: 17 ก.ย. 2558]
าจารย์ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ดร.ชาติชาย ดวงสอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาวิทยาลัยฯ ร่วมสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2558 มช.
[ลงประกาศเมื่อ: 17 ก.ย. 2558]
นักศึกษาหลักสูตรแอนนิเมชัน ชั้นปีที่ 3 และ 4 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการออกแบบนิทรรศการจากผู้เชียวชาญมืออาชีพซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง่ของรายวิชา 951345 การออกแบบนิทรรศการและสื่อสมัยใหม่ โดยมีอาจารย์ธกฤต เฉียบแหลมเป็นผู้สอน ณ TCDC เชียงใหม่
[ลงประกาศเมื่อ: 16 ก.ย. 2558]
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 2 ได้แก่ นางสาวปริยธิดา วัชรวันทานนท์ นายเชษฐพันธ์ กรรมสิทธิ์ และนายศิรวุฒิ อ่อนประไพ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันการเขียนโปรแกรมและแก้ไขปัญหาโจทย์ทางคอมพิวเตอร์ ในระดับภูมิภาค ACM –ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest)
[ลงประกาศเมื่อ: 08 ก.ย. 2558]
คนดีศรี CAMT นายรุ่งโรจน์ ซ่อนทรัพย์อนันต์ นศ.หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เก็บกระเป๋าสตางค์ของนายวีระพล ได้นำส่งคืนเจ้าของ ชาว camt ขอชื่นชมคะ
[ลงประกาศเมื่อ: 21 ส.ค. 2558]
<<ก่อนหน้า     1   2   3   4   5   6     ถัดไป>>