อบรมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สอบรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ลงข่าวเมื่อ : 03 เม.ย. 2558

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เจ้าหน้าที่สอบ" (Examiner) สำหรับเจ้าหน้าที่สอบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เป็นสนามสอบสำหรับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์,สาขาซอต์ฟแวร์และการประยุกต์และสาขาแอนนิเมชัน โดยมีนางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในการอบรมและวิทยากรจาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้แก่ อาจารย์ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์,อาจารย์ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค,อาจารย์ดร.ชูชาติ สีเทา เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและขั้นตอนการปฏิบัติขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่สอบให้สามารถดำเนินการสอบได้จริง โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่