SE Show Pro 8.
ลงข่าวเมื่อ : 17 พ.ย. 2559

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) จัดงานนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ SE Show Pro 8. วัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้มีเวทีนำเสนอผลงานของตนเองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน โดยมี นักศึกษา อาจารย์และผู้ประกอบการจากบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำต่างๆ สนใจเข้าร่วมชมผลงานในครั้งนี้ อาทิเช่น บริษัท Chiang Mai Lanna Business Services Ltd. Manao Software Co Ltd, Mycos Technologies Co.Ltd, Aware Corporation Ltd. และตัวแทนจากอีกหลายบริษัท โดยผลงานที่ได้รับรางวัล Popular vote ได้แก่ ทีม Smart Farm ผลงานของ นายรเมศ ฮุฟชะมิดและนายภารุจ เลิศจิรานุวัฒน์ นำเสนอการใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมการรดน้ำในแปลงผักที่วัดจากค่าความชื้นในดินเพื่อจ่ายน้ำในแปลงผัก ทำให้ผักได้รับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาการรดน้ำผักมากหรือน้อยเกินไป ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559