ประชุมยุทธศาสตร์ ประจำปี 2560
ลงข่าวเมื่อ : 15 ก.พ. 2560

ประชุมยุทธศาสตร์ ปี 2016-2017 และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานและกำหนดทิศทางการบริหารงานของวิทยาลัยฯ เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในการนี้วิทยาลัยฯ ได้มอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้านได้แก่

1. รางวัล บุคลากรที่มีผลประเมินการปฏิบัติงานดีเด่นย้อนหลัง 3 ปี ติดต่อกันในระดับสุงสุดของวิทยาลัยฯ และมีจิตอาสาช่วยเหลืองานของวิทยาลัยฯ มาโดยตลอด
บุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์กลวัชร คล้ายนาค
บุคลากรสายปฏิบัติการ ได้แก่ นางมะลิวรรณ ชัยชนะ

2. รางวัล "บุคลากรที่มีความโดเด่นด้านการเรียนการสอน" เป็นผู้มีผลประเมินการเรียนการสอนจากนักศึกาสูงสุดของวิทยาลัยฯ และจำนวนนักศึกษาไม่ต่ำกว่า 100 คน ติดต่อกัน 3 ภาคการศึกษาและเป็นผู้ที่ได้รับการชื่นชมจากนักศึกษาว่าเป็นผู้ที่มีเทคนิคในการสอนและการสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอน ได้แก่ อาจารย์เสฏฐี บุญชู

3. รางวัล "บุคลากรที่มีความโดดเด่นด้านวิจัย" เป็นบุคลากรที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 3 ปี ติดต่อกัน โดยได้รับทุนวิจัย 3 โครงการ, ตีพิมพ์ 12 บทความ วารสารนานาชาติ 4 บทความ และบทความในประชุมวิชาการนานาชาติ จำนวน 2 บทความ ได้แก่ อาจารย์ดร.รัฐพล วุฒิการณ์

4. รางวัล "บุคลากรที่มีความโดดเด่นด้านการบริการวิชาการ" เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการแสวงหารายได้เข้าวิทยาลัยฯ ได้สูงสุด ย้อนหลัง 3 ปี ติดต่อกัน ได้แก่ อาจารย์คณิตา ตุมพสุวรรณ

5. รางวัล "บุคลากรที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมแห่งปี" เป็นบุคลากรที่สร้างผลงานทางด้านการใช้เทคโนโลยีเชิงประจักษ์เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานและสามารถใช้งานได้จริง ได้แก่ นางสาวจงลักษณ์ สมร่าง และนางสาวศุภธิดา สุริยจันทร์