อบรมหลักสูตรป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2559
ลงข่าวเมื่อ : 15 ก.พ. 2560

ฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันอัคคีภัย
บุคลากรวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกันฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิงเบื้องต้นประจำปี 2559 จัดโดยงานบริหารทั่วไป เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้มีความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัยสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างถูกต้องหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยได้รับเกียรติจากคุณณัฐวุฒิ ทาอินต๊ะ เจ้าหน้าที่บริหาร 7 พร้อมคณะส่วนดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559