ต้อนรับคณะทำงานจาก NEXT GyeingGi จากประเทศเกาหลี
ลงข่าวเมื่อ : 27 ก.พ. 2560

ต้อนรับคณะทำงานจาก NEXT GyeingGi จากประเทศเกาหลี อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะทำงานจาก NEXT GyeingGi จากประเทศเกาหลี และพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือด้าน Technology 3D Printing ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมฯ ชั้น 4 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560