วิทยาลัยศิลปะ สื่อ MOU ร่วม บ. เทคมูฟ ผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอน
ลงข่าวเมื่อ : 27 ก.พ. 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท เทคมูฟ จำกัด ผู้ผลิต Computer Assisted instruction : CAI ( คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ) ผลิตวีดีโอสื่อการเรียนการสอนรวมถึง ผลิตซอฟต์แวร์ แอนนิเมชัน กราฟฟิค และสื่อดิจิตอล ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยบริษัท เทคมูฟ จะร่วมช่วยพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในโครงการสหกิจศึกษาต่อไป ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560