น.ศ. CAMT คว้า 5 รางวัล จากงาน Northern Digital Expo 2017 (NDX)
ลงข่าวเมื่อ : 25 พ.ค. 2560

นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงานในงาน Northern Digital Expo 2017 หรือ NDX 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2560 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต โดยความร่วมมือของหลายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำโดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ 15 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลไอทีทั่วประเทศ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้สนับสนุนหลักอย่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล CHICHANG Jobs DB Maker Space และศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต
โดยนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัล 5 รางวัล จาก 3 ผลงานได้แก่

1. ทีม โดรนประดิษฐ์ ได้รับรางวัล Best of the best popular และรางวัลชนะเลิศผลงานนักศึกษาจากการโหวตผู้เข้าร่วมงานรับรางวัลเงินสด 10,000 บาท โดยมี นาย ณัฐพล เมธานาย เอกภพ สมประสงค์ นาย ดลวัฒน์ วรรณภิระ นายอริยะ อินทะพันธุ์ และนายสรวิชญ์ จันทร์เขียว ซึ่งทั้งหมดเป็นนักศึกษาจาก CAMT UAV and Autonomous Lab หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) มีอาจารย์ภูดินันท์ สิงห์คำฟู เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นำเสนอผลงานโดรนซึ่งประดิษฐ์ขึ้นเองนำมาใช้วัดคุณภาพฝุ่นละอองในอากาศในช่วงที่ภาคเหนือประสบปัญหาหมอกควันซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาค่าฝุ่นละอองในระดับความสูงและพื้นที่ที่แตกต่างกัน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองในระดับที่มีผลกระทบต่อมนุษย์มากที่สุด

2. ทีม ANI Games ซึ่งเป็นซีเรียสเกมเพื่อฝึกทักษะการขับขี่รถยนต์บนท้องถนนเพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติ ได้รับรางวัล Special student project Award และรางวัลรองชนะเลิศผลงานนักศึกษาจากการโหวตผู้เข้าร่วมงานรับรางวัลเงินสด 7,000 บาท ซึ่งเป็นผลงานของ นายกู้เกียรติ ลิขิตวีระวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรแอนนิเมชันและเกม โดยมีอาจารย์ อาจารย์ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี เป็นที่ปรึกษาวัตถุประสงค์เพื่อจำลองสถานการณ์ในการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้สอบใบขับขี่ก่อนการสอบจริงในรูปแบบของเกมส์ virtual reality (VR) เพื่อให้ผู้สอบเกิดประสบการณ์และหาข้อบกพร่องของตัวเองก่อนการสอบปฏิบัติจริง

3. รางวัลชนะเลิศจากการประกวด Maker Race โดย นายสรวิชญ์ จันทร์เขียว นักศึกษา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) จัดการแข่งขันโดย Maker space