ต้อนรับคณะทีมงานจากบริษัท Rockmoon ประเทศสิงคโปร์
ลงข่าวเมื่อ : 03 ก.ค. 2560

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีโอกาสได้ต้อนรับคณะทีมงานจากบริษัท Rockmoon ประเทศสิงคโปร์ หน่วยงานที่มีความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ มาโดยตลอด ... ซึ่งวันนี้ทางศูนย์ WiL* นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดงานสัมมนา Seminar Secession on “Active Learning” โดย วิทยากรจากบริษัท Rockmoon ที่มาให้ความรู้ในเรื่องของระบบหลักสูตร Active Learning และร่วมหารือกับคณะผู้บริหารเพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถนำหลักสูตร Active Learning ไปบูรณาการกับบุคลากรและผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...เพื่อหนุนให้เกิดศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยและเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยผ่านการนำระบบ E-Learning เข้ามาช่วยอาจารย์ผู้สอนในระบบการเรียนการสอนในอนาคต