กิจกรรมค่าย นักพัฒนาแอปพลิเคชันตัวจิ๋ว (Young Mobile DEV) ครั้งที่ 2
ลงข่าวเมื่อ : 31 ต.ค. 2560

ผู้ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวกิจกรรมค่าย "นักพัฒนาแอปพลิเคชันตัวจิ๋ว (Young Mobile DEV) ครั้งที่ 2 เพิ้อให้ความรู้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเรียนรู้กระบวนการสร้างแอปพลิเคชันด้วย App Inventor ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างแอฟพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติการ Android เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ให้กับผู้ที่อยากเรียนรู้โปรแกรมเบื้องต้นเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานให้สามารถต่อยอดการเขียนโปรแกรมระดับมืออาชีพต่อไปในอนาคต โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า100 คน ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่