ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ 4 บริษัท ชั้นนำ
ลงข่าวเมื่อ : 27 พ.ย. 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ 4 บริษัท ชั้นนำทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ 1. นายชัยวรัตน์ ไชยพจน์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิซเซ็นท์ เทคโนโลยี จำกัด กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
2. นายราเมศวร์ ศิลปพรหม กรรมการผู้จัดการ บริษัทซอฟต์อินเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ออกแบบระบบงาน รับจ้างเขียนโปรแกรม
3. นายจักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี้ด ธีมส์ จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายซอฟต์แวร์
4.นายธีระ ลัมประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์เซเลอร์ จำกัด ประกอบกิจการ บริการให้คำปรึกษาออกแบบระบบงาน รับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนโปรแกรมสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการการทำงานร่วมกับสถานประกอบการที่มีคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา