ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ลงข่าวเมื่อ : 22 ธ.ค. 2560

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานทางด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยมีอาจารย์ ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร อาจารย์ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีลและอาจารย์ นพพล วงศ์ต๊ะ ร่วมเป็นวิทยากรและให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560