ต้อนรับศึกษาดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ลงข่าวเมื่อ : 08 ก.พ. 2561

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และ อาจารย์ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ในวันนี้คะ