บุคลากรและภาระงาน
งานบริหารงานวิจัย
งานวิเทศสัมพันธ์
แหล่งทุนวิจัย
 


บุคลากรงานบริหารวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
   
อาจารย์ ดร.ภัทรทหัย ณ ลำพูน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
   

นางวลัยพร สิงห์คำฟู
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย
เบอร์โทรติดต่อ : 523
Email : research@camt.info

   

นางสาวนริศรา เลาหพัฒนาเลิศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์
เบอร์โทรติดต่อ : 523
Email : ird@camt.info