บุคลากรและภาระงาน
TQF กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตร
คู่มือ
เอกสารประชุุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี
 


ผู้บริหารสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักวิชาศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
   
อาจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าสำนักวิชา
   

อาจารย์ ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าสำนักวิชา

   

อาจารย์ มณิษวาส จินตพิทักษ์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าสำนักวิชา