บุคลากรและภาระงาน
TQF กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตร
คู่มือ
เอกสารประชุุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี
 


ผู้บริหารสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักวิชาศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
   
อาจารย์ ดร.วาปี มโนภิเวศ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าสำนักวิชา