ข่าวประชาสัมพันธ์

 

งานประชุมแนะนำหลักสูตร DII
      วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก้าวทันเทรนด์ พร้อมเปลี่ยนผ่าน จับมือผู้ประกอบการทั่วไทย พัฒนาบุคลากรสู่ตลาดแรงงานดิจิทัล รับมือโลกแห่งอนาคต เนื่องด้วยประเทศไทยกำลังปฏิรูปเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 หรือดิจิทัลไทยแลนด์ ซึ่งมีความต้องการใช้กำลังคนที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถทางด้านดิจิทัลเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปี 2559 พบว่าประเทศไทยยังขาดแคลนแรงงานด้านนี้อยู่ถึง 17,674 คน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึง ได้จัดทำหลักสูตรใหม่ คือ “หลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Integration: DII)” โดยมีความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและร่วมกับบริษัทซอฟต์แวร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและคุณสมบัติที่สามารถทำงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของอุตสาหกรรม พร้อมกับการสนับสนุนการปรับตัวของนักศึกษาโดยให้อยู่ในสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานจริงและเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง โดยหลักสูตรได้มุ่งเน้นให้นักศึกษามี การเรียนแบบบูรณาการระหว่างการเรียนเชิงทฤษฎีในมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรม (Work Integrated Learning: WIL) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงหลักสูตรนี้ว่า วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นคณะที่มีการเรียนการสอนเน้นทางด้านดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้และพัฒนาซอฟต์แวร์ จึงได้สร้างหลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Integration: DII) ขึ้น โดยมีความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้รูปแบบหลักสูตรที่มีลักษณะดังนี้ 1. เป็นหลักสูตรร่วมผลิตบัณฑิตที่มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล 2. การเรียนการสอนเพื่อเตรียมทักษะที่ตรงกับความต้องการอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษา 3. สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานได้ในระหว่างการเรียนผ่านการเรียนแบบบูรณาการระหว่างการเรียนเชิงทฤษฎีในมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง ในอุตสาหกรรม (Work Integrated Learning : WIL) ตั้งแต่ปี 2 4. ผู้เรียนเข้าสมัครเป็นพนักงานบริษัทตั้งแต่เข้าเรียน โดยมีบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เข้าร่วมโครงการ (MOU) ไม่ว่าจะเป็น 1. บริษัท เชียงใหม่ ลานนา บิซิเนส เซอร์วิส จำกัด (CLBS) (https://www.clbs.co.th/) 2. บริษัท อาร์ติซาน ดิจิตอล เอเชีย จํากัด (https://artisan.co.th/) 3. บริษัท AppMan จำกัด (https://www.appman.co.th/) 4. บริษัท เอ-แวลลู จำกัด (https://www.avalue.co.th/) 5. บริษัท อินเนอร์จี แล็บ จำกัด (http://innergylab.com/) ทั้งความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะที่ตรงตามความต้องการจริง และเป็นปัจจุบัน รวมไปถึงตัวนักศึกษาเองก็จะได้ร่วมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งทางหลักสูตรจะได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2562 นี้ คัดเลือกนักศึกษาโดยการสัมภาษณ์และทำ Work Shop ร่วมกับสถานประกอบการในวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 นี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/groups/234853744122327/ หรือสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://dii.camt.info/ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-920299 หรือ 063-5250248 www.camt.cmu.ac.th LINE @CAMTCMU

ข่าวกิจกรรมAgile for Software Development in action for academic 2018
      คุณพูลพร ลิมปาคม อุบลรัตน์ ทองคงเหย้า จาก Software Park Thailand นำทีมคุณประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ คุณสมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน คุณชำนาญ อินต๊ะ และคุณนิธิภัทร์ โล้วิชากรติกุล จากบริษัทสยามชำนาญกิจ จำกัด จัดอบอบรม Agile for Software Development in action for academic 2018 ภายใต้โครงการ Give and take Season 2 ให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้กระบวนการในการจัดการเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพในระยะเวลาอันสั้น โดยในการฝึกภาคปฏิบัตินักศึกษาได้ผลิตโปรแกรมจริงโดยการประยุกต์ใช้ IOT sensor จากเชียงใหม่เมคเกอร์คลับ (CMMC) .ในระหว่างวันที่ 9-11 มี.ค. 2018 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่