งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
College of Arts Media and Technology : วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี