อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ที่อยู่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-920299
โทรสาร. 053-941803
E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website https://www.camt.cmu.ac.th

 

 

ติดต่อหน่วยงาน
งานบริการการศึกษา ต่อ 102 , 103
งานกิจการนักศึกษา ต่อ 104 - 105
ห้องสมุด ต่อ 202
งานบริหารทั่วไป ต่อ 501
หน่วยการเงิน ต่อ 503 - 504
หน่วยพัสดุ ต่อ 505
หน่วยการเจ้าหน้าที่ ต่อ 506
สำนักวิชา ต่อ 521
งานบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อ 301
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ต่อ 523
หน่วยนโยบายและแผนและ QA ต่อ 524
งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 515
หน่วยคอมพิวเตอร์ฯ ต่อ 315 และ 423
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ต่อ 401-402 และ 427