ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ S4070052

ด้วย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ S4070004

อัตราเงินเดือน 41,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงานวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ตำแหน่งเลขที่ S4070052

อัตราเงินเดือน 20,250 บาท 

จำนวน 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

ตำแหน่งเลขที่ EP070007 - EP070010

ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ EP070007-10