แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี

ตำแหน่งเลขที่ E070050 อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี

ตำแหน่งเลขที่ E070050 อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๔ อัตรา

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5  ปี

ตำแหน่งเลขที่ EP070007 – EP070010

อัตราเงินเดือน 41,000 บาท 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก

บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ E070050

อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E070042