แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี

ตำแหน่งเลขที่ E070050 อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา