ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการพัฒนายกระดับกำลังคนทักษะสูงด้าน VFX สำหรับอุตสาหกรรมเกมและอนิเมชันระดับสากลด้วย Software Program Nuke และ Unreal Engine จำนวน 31 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ
Download this file (ประกาศประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน .pdf)รายละเอียด[ ]