25148

             อาจารย์ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งมอบระบบ RAC Onestop ระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณให้แก่สำนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานบริหารงานวิจัยเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานการตรวจสอบภายใน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

Screenshot 25

ลงชื่อเพื่อขอใช้งาน Adobe Creative Cloud License ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สำหรับนักศึกษา และ บุคลากร ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น

**สำหรับนักศึกษา จะมีระยะเวลาการใช้งาน 1 ภาคการศึกษา สิทธิ์การใช้งานสำหรับนักศึกษา จะถูกถอนอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนนั้นๆ **

 Screenshot 24

 

แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์ (https://cmu.to/CAMT-SLRF

 

 Screenshot 23

 

ข้อกำหนดการใช้งาน

1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี เท่านั้น
2. หากตรวจพบว่าท่านนำสิทธิ์ของท่านไปให้ผู้อื่นใช้งานต่อ จะถือว่าจงใจกระทำผิดและจะเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายรายปีกับเจ้าของสิทธิ์เต็มจำนวน
3. จะมีการลบสิทธิ์ทุกภาคเรียน
4. หากต้องการใช้ต่อ ต้องแจ้งขอใช้สิทธิ์ใหม่

196948425 956177938550819 5177320394235944067 n

อบรมการใช้งานระบบ One stop service System

                                       นางสาวจงลักษณ์ สมร่าง หัวหน้าการเงิน การคลังและพัสดุ และ นางสาวศุภธิดา สุริยจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรจัดอบรมการใช้งานระบบ One stop service System ในส่วนการใช้งานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยระบบนี้สามารถจัดการเอกสารทางการด้านการเงิน การคลังและพัสดุได้อย่างเป็นระบบ ทำให้เอกสารถูกต้องตามกฎระเบียบ อีกทั้งยังประหยัดเวลา และสามารถติดตามงานได้ ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจศึกษาด้านเทคโนโลยี เพื่อค้นหาตัวเองในสายอาชีพทางด้านเทคโนโลยี ในโครงการ "Gifted School และ PRE College 2021"

Banner ข่าว 03

โครงการ Gifted School วิทยาลัยศิลปะ  สื่อและเทคโนโลยี

                   โครงการที่ส่งเสริมผู้มีพรสวรรค์ และความชื่นชอบในด้านเทคโนโลยีได้มาเปิดประสบการณ์เรียนในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อค้นหาสาขาวิชาที่ตัวเองชื่นชอบ เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยโดยทีมคณาจารย์ที่มากประสบการณ์ สามารถนำผลการเรียนแนบใน portfolio เพื่อยื่นสมัครใน TCAS รอบที่ 1 ได้ 

คุณสมบัติ : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เหมาะสำหรับน้องที่กำลังค้นหาตัวเองในการศึกษาต่อทางด้านสายเทคโนโลยี ในระดับปริญญาตรี 

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 18,000 บาท (สามารถแบ่งจ่ายได้ 2 งวด)

เริ่มเรียนวันที่ 29 สิงหาคม 2564 – 9 มกราคม 2565

เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น – 16.00 น

เรียน 4 วิชา วิชาละ 5 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 120 ชั่วโมง 

โครงการ Pre College  วิทยาลัยศิลปะ  สื่อและเทคโนโลยี

โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเก็บคะแนนและเกรดเพื่อเทียบโอนในระดับปริญญาตรีได้จริง 

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 16,000 บาท (สามารถแบ่งจ่ายได้ 2 งวด)

เริ่มเรียนวันที่ 29 สิงหาคม 64 – 9 มกราคม 65 

เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น – 16.00 น

เรียนวิชาทั่วไป 2 วิชา วิชาละ 5 วัน  วันละ 6 ชั่วโมง 

เรียนวิชาเฉพาะสาขา 1 วิชา วิชาละ 8 วัน วันละ 6 ชั่วโมง 

รวมทั้งหมด 108 ชั่วโมง

กิจกรรมพิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ อาทิ

  •  กิจกรรมศึกษาดูงานในบริษัทชั้นนำเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัส และรู้ลึกเกี่ยวกับการทำงานในสายอาชีพทางด้านเทคโนโลยี 
  • กิจกรรมอบรมการสร้าง Portfolio เพื่อประกอบการเข้าสมัคร TCAS รอบที่ 1
  •  กิจกรรมเข้าร่วมชมผลงานของนักศึกษารุ่นพี่แบบ exclusive
  •  กิจกรรมงานเลี้ยงปิดค่ายพร้อมมอบเกียรติบัตร และกิจกรรมอีกมากมาย

****ทั้งนี้นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใหม่ล่าสุด !!  Gifted School คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียนรู้วิชาพื้นฐานของคณะมนุษยศาสตร์ ที่จะทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะของการสื่อสารและพัฒนากระบวนความคิดในเชิงวิเคราะห์ 

คุณสมบัติ : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เหมาะสำหรับน้องที่กำลังค้นหาตัวเองในการศึกษาต่อทางด้านมนุษย์ศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี 

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 16,500 บาท (สามารถแบ่งจ่ายได้ 2 งวด)

เริ่มเรียนวันที่ 29 สิงหาคม 2564 – 9 มกราคม 2565

เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น – 16.00 น

เรียน 4 วิชา วิชาละ 5 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 120 ชั่วโมง 

**สิทธิพิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ Gifted อาทิ

  • สามารถใช้ Portfolio ประกอบการยื่นสมัครในระบบ TCAS รอบที่ 1 ของคณะมนุษยศาตร์ ได้แก่ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาปรัชญา ภาควิชาประวัติศาสตร์ และภาควิชา BA Humanities & Sustainability (BAHS)  (*หมายเหตุ ผู้ประสงค์จะยื่น Portfolio ในภาควิชาภาษาอังกฤษ จะต้องเลือกทำกิจกรรมในวิชา public speaking เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น!) 
  • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการสร้าง Portfolio เพื่อประกอบการเข้าสมัคร TCAS รอบที่ 1 
  • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะพร้อมสัมผัสประสบการณ์จริงบนเวที TED TALKS 
  • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงปิดค่ายพร้อมมอบเกียรติบัตร และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย 

สมัครเข้าร่วมโครงการ : https://service.camt.cmu.ac.th/gifted/

 

1111 01

CAMT Orientation "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่" ประจำปีการศึกษา 2564

                    วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดสดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  ผ่านทาง Facebook CAMTOfficial โดยมีผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนในการกล่าวตอนรับนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่พบปะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานบริการการศึกษา สวัสดิการ กิจกรรมนักศึกษาจากตัวแทนสโมสรนักศึกษาฯ อีกทั้งยังมีกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย 
สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/CAMTOfficial/videos/868281950479576