จัดกิจกรรมพิเศษ “Session Share” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และมอบรางวัลพนักงานดีเด่น

DSC02395

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิเศษ “Session Share” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยคุณปวีณา ยาวิชัย หน่วยบริหารบุคคล ได้ร่วมพูดคุยในหัวข้อ สวัสดิการมหาวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสวัสดิการ ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัยฯ และกิจกรรมการมอบรางวัลให้แก่พนักงานดีเด่น ประจำปี 2566 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาการทำงานต่อไป โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี รองคณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้โดยมีทั้งหมด 6 รางวัล ได้แก่

          รางวัล “CAMT Idol" (สายวิชาการ) ผู้ได้รับรางวัล อาจารย์เสฏฐี บุญชู

          รางวัล “CAMT Idol" (สายปฏิบัติการ) ผู้ได้รับรางวัล นางสาวจงลักษณ์ สมร่าง

          รางวัล "นักวิจัยดีเด่น" ผู้ได้รับรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล วุฒิการณ์

          รางวัล “วิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร” ผู้ได้รับรางวัล นางสาวจงลักษณ์ สมร่าง

          รางวัล “บริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา” ผู้ได้รับรางวัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกร สันติ โรจนกุล

          และรางวัล “สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร” ผู้ได้รับรางวัล นางสาวกชนิภา แก้วสุทธะ และนางสาวอัทธยา เข็มเพ็ชร์

โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลพนักงานดีเด่น มาจากการเสนอรายชื่อ และคะแนนโหวตจากบุคลากรในวิทยาลัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการในการคัดเลือก ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง 112 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่