CAMT ร่วมให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก THINKology Solutions Company ประเทศฮังการี

DSC00377

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ น่วมนา ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล นางสาวแว่นแก้ว ชัยอาราม ผู้จัดการโครงการ DEEC ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Balazs Peter Tuzson ตำแหน่ง CEO : THINKology Co., Ltd. Hungary นายวิธวินทร์ ปันตา International Innovative Business Consultant และนายชูเกียรติ ปันตา Thailand Customer Relationship อาคันตุกะจาก THINKology Solutions Company Limited จากประเทศฮังการี ในโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการทำวิจัยและสหกิจศึกษาของนักศึกษา รวมไปถึงการหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี THINKology Solutions Co. Ltd. และ Hungarian University of Agriculture and Life Sciences เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯพัฒนาความร่วมมือนำไปสู่ Global Partnership เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ KIND วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี